Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 116/XXII/16 Rady Gminy Grajewo

z dnia 9 września 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Grajewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Grajewo stanowiącym załącznik do uchwały Nr 44/IX/03 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 71, poz. 1454, z 2008 r. Nr 268, poz. 2733, z 2010 r. Nr 23, poz. 448) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 skreśla się ust. 2;

2) skreśla się § 24;

3) § 55 otrzymuje brzmienie:

1. Członków komisji wybiera Rada spośród radnych.

2. Członkowie komisji wybierają spośród swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.";

4) w § 88 skreśla się ust. 2;

5) skreśla się § 93.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe