REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 85 poz. 1925

Uchwała nr L/876/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 25 września 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stalowa Wola dla szkół publicznych, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych, a także publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn, zm.) Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/445/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stalowa Wola dla szkół publicznych, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych, a także publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: "7. Dotacje, o których mowa w ust. 3, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
2) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4.
1. Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym dla jednostki, o której mowa w § 1 podlega rozliczeniu poprzez przedstawienie przez osobę prowadzącą jednostkę:
1) informacji o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego wg załącznika nr 2,
2) informacji rocznej o wydatkach bieżących jednostki składanej do 20 stycznia następnego roku budżetowego - wg załącznika nr 3 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Jednostka o której mowa w § 1 może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o ilości uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji oraz dokumentów potwierdzających sposób ich ewidencjonowania w prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania.
3. Pracownicy Urzędu Miasta, upoważnieni przez Prezydenta Miasta do przeprowadzenia kontroli o której mowa w ust. 2, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
4. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Miasta jest imienne upoważnienie od Prezydenta Miasta określające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
2) nazwę jednostki kontrolowanej;
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 2;
4) czasokres przeprowadzanej kontroli.
5. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki lub zastępcę oraz organ prowadzący jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.
6. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
7. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół,
8. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które w szczególności dotyczy stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu miasta Stalowa Wola lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
9. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 8, w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor kontrolowanej jednostki lub organ prowadzący tą jednostkę, może skierować zastrzeżenia do Prezydenta Miasta.
10. Podstawą zastrzeżeń z ust. 9 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Prezydent Miasta powiadamia jednostkę kontrolowaną i jej organ prowadzący w terminie do 30 dni od otrzymania zastrzeżeń.
3) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5.
1. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku:
1) uniemożliwienia przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 4 ust.2;
2) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wpisem do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej;
3) niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w § 3 ust. 4 
4) niezłożenia w terminie rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1 w postaci danych na druku załącznika nr 3 do uchwały;
5) złożenia informacji, o której mowa w pkt 3, niezgodnej ze stanem faktycznym;
6) wykazania w rozliczeniu dotacji, o którym mowa w pkt 5 danych niezgodnych ze stanem faktycznym;
2. Wstrzymana dotacja, w postaci wypłaty transz miesięcznych, jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 1.
4) § 5, § 6 i § 7 oznacza się odpowiednio jako § 6, § 7 i § 8 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie 1 listopada 2009 roku po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do rozliczenia wykorzystania dotacji na 2009 rok w zakresie rat przekazanych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy obowiązujące przed wejściem w życie uchwały.
Załącznik do Uchwały Nr L/876/09
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 25 września 2009 r.

L-876-09załącznik
Zalacznik1.pdf
UZASADNIENIE
W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 2004 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), tj. rozszerzeniem treści zapisów art. 80 i art. 90, które wyraźnie określają dopuszczalne przeznaczenie dotacji oświatowych i pozwalają samorządom kontrolować prawidłowość wykorzystania tych dotacji, samorządy zostały zobowiązane do uzupełnienia uchwał stanowiących o trybie udzielania i rozliczania dotacji (art. 80, ust. 4 oraz art. 90, ust.4).
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA