| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/241/2009 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, z późn. zm.) Rada Miejska w Pilźnie, uchwala, co następuje:

§ 1. W rozdziale III „ Dodatek funkcyjny” w § 6 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „3. Dodatek z tytułu: 1) powierzenia wychowawstwa klasy w zależności od liczebności oddziału wynosi: a) w klasie liczącej do 10 uczniów - 45,00 zł miesięcznie za jedną klasę b) w klasie liczącej od 11 do 15 uczniów – 60,00 zł miesięcznie za jedną klasę c) w klasie liczącej od 16 do 20 uczniów – 90,00 zł miesięcznie za jedną klasę d) w klasie liczącej od 21 do 25 uczniów – 130,00 zł miesięcznie za jedną klasę e) w klasie liczącej 26 i więcej uczniów – 170,00 zł miesięcznie za jedną klasę .”

§ 2. W rozdziale III „Dodatek funkcyjny” w §12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§12 1.

Tabela dodatków funkcyjnych przedstawia się następująco:

Lp.

Szkoły wszystkich typów

Miesięczna wysokość dodatku w

1.

Stanowisko kierownicze

Od

Do

a. dyrektor szkoły
- liczącej do 10 oddziałów
- liczącej 11 i więcej oddziałów


200
300


900
1200

b. wicedyrektor szkoły

200

400

c. dyrektor przedszkola

200

600

d. kierownik świetlicy szkolnej

100

300

e. kierownik szkoły filialnej

100

300

f. doradca merytoryczny

100

300

§ 3. W rozdziale IV „Dodatek za warunki pracy” w § 14 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu”: „3) zajęć w klasach łączonych”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie

Wiesław Ciszczoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »