| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/5411/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w   Zagórzu z   dnia 25 października 2012 r. w   sprawie zwolnień z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis - działając na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 5   i art. 18a ust. 3   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2012 r. poz.1113) w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   stwierdza nieważność   uchwały Nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w   Zagórzu z   dnia 25 października 2012 r. w   sprawie zwolnień z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis.  

UZASADNIENIE  

W dniu 31 października 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie wpłynęła uchwała Nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w   Zagórzu z   dnia 25 października 2012 r. w   sprawie zwolnień z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis.  

Wobec przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie uchwałą Nr XXIII/5124/2012 z   dnia 6   listopada 2012 roku wszczęło postępowanie nadzorcze w   sprawie stwierdzenia jej nieważności.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie ustaliło następujący stan faktyczny:  

Rada Miejska w   Zagórzu powołując w   podstawie prawnej badanej uchwały art. 18 ust.2 pkt 8   w związku z   art. 40 ust.1 i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 z   późn. zm.) ustaliła program pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Zagórz w   formie zwolnień w   podatku od nieruchomości stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (§ 1   ust.1). Natomiast w   § 1   ust.2 uchwały rada postanowiła, iż pomoc de minimis udzielana będzie zgodnie z   przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   art.88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z   28 grudnia 2006 r.).  

W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zważyło, co, następuje:  

W myśl art. 20b ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych w   przypadku, o   którym mowa w   art. 5   ust.2-4, art.7 ust.3, art.10 ust.2, art.12 ust.4 oraz art. 19 pkt a   i 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielenie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z   uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Natomiast stosownie do art. 7   ust.3 ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów, który w   terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Pismem z   dnia 24 października 2012 r. znak: KBP.3120.1.2012 skierowanym do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów został przesłany projekt uchwały Rady Miejskiej w   Zagórzu w   sprawie zwolnień z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis celem zaopiniowania. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów zgłosił zastrzeżenia do treści przedłożonego projektu uchwały pismem z   dnia 16 listopada 2012 r. znak: DDO-530-381(2)/12/MM. Z   powyższego wynika, iż podjęcie przedmiotowej uchwały w   dniu 25 października 2012 r. nastąpiło bez możliwości zapoznania się z   ewentualnymi zastrzeżeniami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów. Działaniem tym w   sposób istotny naruszone zostały postanowienia art. 7   ust.3 ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz art. 20b ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

Ponadto Kolegium Izby stwierdza, iż z   postanowienia pkt 13 lit. b oraz załącznika Nr 2   przedmiotowej uchwały określającego wzór oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o   zwolnienie od podatku od nieruchomości wynika, że przedsiębiorca oświadczenie to składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z   dyspozycją art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z   późn. zm.). Zgodnie z   art. 40 ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Takim aktem jest badana uchwała, która została podjęta na podstawie art. 7   ust. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

Z kolei w   świetle art. 233 ustawy Kodeks karny odpowiedzialności karnej podlega ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód   w postępowaniu sądowym lub w   innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy   , zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę.  

Wobec powyższego zobowiązanie do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej z   art. 233 w   uchwale organu stanowiącego stanowiącej przepis prawa miejscowego pozostaje w   sprzeczności z   art. 233 kodeksu karnego, gdyż postępowanie w   przedmiocie udzielenia zwolnienia w   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis nie jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy.  

Mając powyższe na względzie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie orzekło jak w   sentencji.  

Na niniejszą uchwałę Gminie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  

 

 

PREZES  


dr   Zbigniew K.   Wójcik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »