| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/5411/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w   Zagórzu z   dnia 25 października 2012 r. w   sprawie zwolnień z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis - działając na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 5   i art. 18a ust. 3   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2012 r. poz.1113) w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   stwierdza nieważność   uchwały Nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w   Zagórzu z   dnia 25 października 2012 r. w   sprawie zwolnień z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis.  

UZASADNIENIE  

W dniu 31 października 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie wpłynęła uchwała Nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w   Zagórzu z   dnia 25 października 2012 r. w   sprawie zwolnień z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis.  

Wobec przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie uchwałą Nr XXIII/5124/2012 z   dnia 6   listopada 2012 roku wszczęło postępowanie nadzorcze w   sprawie stwierdzenia jej nieważności.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie ustaliło następujący stan faktyczny:  

Rada Miejska w   Zagórzu powołując w   podstawie prawnej badanej uchwały art. 18 ust.2 pkt 8   w związku z   art. 40 ust.1 i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 z   późn. zm.) ustaliła program pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Zagórz w   formie zwolnień w   podatku od nieruchomości stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (§ 1   ust.1). Natomiast w   § 1   ust.2 uchwały rada postanowiła, iż pomoc de minimis udzielana będzie zgodnie z   przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   art.88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z   28 grudnia 2006 r.).  

W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zważyło, co, następuje:  

W myśl art. 20b ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych w   przypadku, o   którym mowa w   art. 5   ust.2-4, art.7 ust.3, art.10 ust.2, art.12 ust.4 oraz art. 19 pkt a   i 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielenie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z   uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Natomiast stosownie do art. 7   ust.3 ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów, który w   terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Pismem z   dnia 24 października 2012 r. znak: KBP.3120.1.2012 skierowanym do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów został przesłany projekt uchwały Rady Miejskiej w   Zagórzu w   sprawie zwolnień z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis celem zaopiniowania. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów zgłosił zastrzeżenia do treści przedłożonego projektu uchwały pismem z   dnia 16 listopada 2012 r. znak: DDO-530-381(2)/12/MM. Z   powyższego wynika, iż podjęcie przedmiotowej uchwały w   dniu 25 października 2012 r. nastąpiło bez możliwości zapoznania się z   ewentualnymi zastrzeżeniami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów. Działaniem tym w   sposób istotny naruszone zostały postanowienia art. 7   ust.3 ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz art. 20b ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

Ponadto Kolegium Izby stwierdza, iż z   postanowienia pkt 13 lit. b oraz załącznika Nr 2   przedmiotowej uchwały określającego wzór oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o   zwolnienie od podatku od nieruchomości wynika, że przedsiębiorca oświadczenie to składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z   dyspozycją art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z   późn. zm.). Zgodnie z   art. 40 ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Takim aktem jest badana uchwała, która została podjęta na podstawie art. 7   ust. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

Z kolei w   świetle art. 233 ustawy Kodeks karny odpowiedzialności karnej podlega ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód   w postępowaniu sądowym lub w   innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy   , zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę.  

Wobec powyższego zobowiązanie do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej z   art. 233 w   uchwale organu stanowiącego stanowiącej przepis prawa miejscowego pozostaje w   sprzeczności z   art. 233 kodeksu karnego, gdyż postępowanie w   przedmiocie udzielenia zwolnienia w   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis nie jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy.  

Mając powyższe na względzie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie orzekło jak w   sentencji.  

Na niniejszą uchwałę Gminie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  

 

 

PREZES  


dr   Zbigniew K.   Wójcik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »