| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r., poz.1399 z późn.zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne, bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o właścicielu nieruchomości, rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. Jeżeli obowiązki wynikające z ustawy mogą dotyczyć kilku z w/w podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały:

a) nie zamieszkują mieszkańcy,

b) nie powstają odpady komunalne

- zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, przy
ul. Kopernika 1 deklarację, o której mowa w §1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. W przypadku zmiany deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie, za miesiące w których usługa była wykonana.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia wraz ze składaną deklaracją dokumentów potwierdzających inny adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej na terenie nieruchomości położonej na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne.

2. W razie braku dokumentu wskazanego w pkt 1 właściciele nieruchomości składają oświadczenie potwierdzające adres aktualnego miejsca pobytu osoby zameldowanej.

3. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do złożenia wraz ze składaną deklaracją dokumentów potwierdzających rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/259/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała Nr XXXI/288/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/259/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Ferenc


Załącznik do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »