| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Podkarpackiego

z dnia 6 listopada 2015r.

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r

zawarte pomiędzy:

Wojewodą Podkarpackim Małgorzatą Chomycz-Śmigielską, zwanym dalej Wojewodą,

a

Powiatem Niżańskim, zwanym dalej Powiatem

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Robert Bednarz - Przewodniczący Zarządu Powiatu - Starosta,

Adam Mach - Wicestarosta,

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 j.t.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j.t.).

§ 1. W celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie powiatu niżańskiego, Wojewoda Podkarpacki powierza, a Powiat przyjmuje do realizacji na podstawie art. 30 ust. 4 i art. 35 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn.zm.) następujące zadania:

1) zawieranie umów z kierownikami podmiotów leczniczych, a w razie niemożności zawarcia umów z kierownikami tych podmiotów zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne lub grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie oraz z psychologami w sprawie przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie ze skierowaniem Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku;

2) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych.

§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się:

1) pokryć koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z cennikiem usług medycznych obowiązującym w danym podmiocie medycznym, do którego osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej została skierowana z zastrzeżeniem, że ceny badań nie mogą być wyższe od cen ujętych w cenniku usług medycznych właściwego Regionalnego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadań, o których mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 dotację celową w kwocie nie wyższej niż 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2016 rok: dział 750 - Administracja Publiczna, rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa, § 2120 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Środki finansowe z budżetu Wojewody, określone w ust 2 przekazywane będą na rachunek Powiatu w następujących transzach:

1) pierwsza transza dotacji, w wysokości 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu niżańskiego;

2) druga transza dotacji, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych kosztów realizacji zadań określonych w § 1 pkt 1 i pkt 2, a pierwszą transzą, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia rozliczenia końcowego kosztów kwalifikacji wojskowej.

4. Kwoty dotacji przyznanych na realizację zadań określonych w niniejszym porozumieniu mogą ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu wykonanych zadań.

5. Zmiana wysokości w/w dotacji nie wymaga aneksu do niniejszego porozumienia, zostanie ona określona w pisemnym zawiadomieniu Wojewody przesłanym po zatwierdzeniu rozliczenia, o którym mowa w § 3 porozumienia.

6. Przekazanie dotacji w terminach określonych w ust. 3 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 nie powoduje skutków finansowych dla Wojewody za nieterminowe realizowanie przez Powiat płatności dotyczących wykonania powierzonego zadania.

§ 3. 1. Powiat rozliczając koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej winien przedstawić je w formie "zestawienia kosztów kwalifikacji wojskowej…"stanowiącego załącznik Nr 3 do pisma znak: ZK-III.6610.1. 185.2015 z dnia 2 października 2015 r. (wytyczne w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.) oraz przedstawić kserokopie:

1) umów z podmiotami leczniczymi lub lekarzami prowadzącymi indywidualne praktyki lekarskie, wraz z będącymi integralną częścią tych umów cennikami świadczonych usług medycznych;

2) wykazów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej z podaniem: rodzaju wykonanych badań, jednostkowych kosztów ich wykonania oraz nazwisk i imion osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, które poddano tym badaniom;

3) faktur (rachunków) wystawionych przez podmioty lecznicze lub lekarzy prowadzących specjalistyczne praktyki lekarskie.

2. Oryginały dokumentów potwierdzających powstanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej winny być opisane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalnym przez uprawnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku oraz zatwierdzone do wypłaty z podaniem klasyfikacji wydatku. Wszystkie dokumenty rozliczenia winny być pojedynczo ujęte w "zestawieniu kosztów kwalifikacji wojskowej…".

3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty zakończenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu niżańskiego.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedkładanych rozliczeniach, termin określony w § 2 ust. 3 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia.

5. Środki finansowe przekazane w ramach przyznanej dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

§ 4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, zgodnie z zakresem ich kompetencji.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas trwania kwalifikacji wojskowej w roku 2016.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Starosta Niżański, a pozostałe Wojewoda Podkarpacki.
Robert Bednarz
STAROSTA NIŻAŃSKI
Adam Mach
WICESTAROSTA NIŻAŃSKI
Małgorzata Chomycz-Śmigielska
WOJEWODA PODKARPACKI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »