| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Cisna

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz.1515 ) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn. zm./ Rada Gminy Cisna uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :

1. od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

infoRgrafika

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5. od pozostałych budynków lub ich części :

a) letniskowych - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) gospodarczych - 3,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) garaży wolnostojących - 6,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) szop drewnianych - 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) innych nie wymienionych pod literą od a-d, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

6. od budowli - 2 ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7,

7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1m2 powierzchni,

8. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

9. od gruntów pozostałych:

a) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi - oznaczone symbolem "dr" - 0,47 zł od 1m2 powierzchni,

b) innych nie wymienionych pod literą a, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1m2 powierzchni,

10. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji , o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. poz. 1777 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Pobór podatku od nieruchomości, inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cisna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/145/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Nadolny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »