| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku. Rada Miejska w Ulanowie uchwala

Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy określa:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości, użyteczności publicznej oraz dróg publicznych;

2) wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

3) rodzaje i pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz zasady utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym;

4) zasady gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się ich z terenów nieruchomości, użyteczności publicznej oraz dróg publicznych;

5) obowiązki w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarskie;

7) obowiązki w zakresie deratyzacji;

8) wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 2. 1. Zapisy regulaminu pozostają w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w następujących ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U.2016r. poz. 250);

2) z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21 ze zm.);

3) z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013r. poz. 856 ze zm.);

4) z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.2015r. poz. 1688);

5) z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007r. Nr 133 poz. 921 ze zm.);

6) z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez właściciela nieruchomości samodzielnie zajmującego lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

3. Przez pojemnik rozumie się również worek foliowy służący do gromadzenia odpadów komunalnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania, a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów:

1) papieru, makulatury i tektury;

2) szkła bezbarwnego i kolorowego;

3) tworzyw sztucznych;

4) metali (np. puszki, złom);

5) opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach);

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7) odpadów wielkogabarytowych (np. mebli);

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

9) zużytych opon;

10) odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych;

11) popiołu.

2. Odpady pozostałe po dokonaniu selekcji określonej w ust. 1 zabierane będą jako zmieszane odpady komunalne.

3. Odpady o których mowa w ust. 1 i 2 zbierane i odbierane będą z częstotliwością i na zasadach określonych w rozdziale IV niniejszego regulaminu.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, w sposób mechaniczny lub ręczny.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń powinno nastąpić w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego (szczelnego szamba);

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych pojazdów mechanicznych oraz pod warunkiem:

1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz zapobiegania negatywnego oddziaływania na środowisko w tym ograniczenie emisji hałasu i spalin;

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania

§ 6. 1. Na terenie Gminy Ulanów urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych stanowią:

1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 110 l - 120 l;

2) kontenery na odpady typu KP o pojemności 7 m3;

3) pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności nie mniejszej niż - 60 l;

4) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 10 l;

5) kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe;

6) pojemniki specjalistyczne na przeterminowane leki, zużyte baterie itp.

2. Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem będącym informacją jakie odpady należy w nich gromadzić oraz winny mieć następującą kolorystykę:

1) niebieski - przeznaczony na papier, makulaturę, tekturę, opakowania wielomateriałowe;

2) zielony - przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe;

3) żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne;

4) czerwony - przeznaczony na metale (puszki, drobny złom);

5) czarny - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne;

6) szary - przeznaczony na popiół;

7) brązowy - przeznaczony na odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.

3. Odpady selektywnie zebrane powinny być wrzucane do odpowiednich worków i pojemników.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość osób z nich korzystających.

5. Koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki do zbierania odpadów komunalnych, pokryje gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Ilość i objętość pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do ilości gospodarstw domowych zlokalizowanych na danej nieruchomości i powinna uwzględniać:

1) liczbę osób korzystających z pojemników,

2) średnią ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu jednego miesiąca, która na terenie Gminy Ulanów wynosi 15 litrów.

7. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy:

1) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu - 2 l na każde dziecko/ ucznia i pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l - 120 l;

2) dla lokali handlowych - 10 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l - 120 l;

3) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l - 120 l.

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik 110 l - 120 l na każdych 10 pracowników;

5) dla hoteli, domów opieki - 10 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l - 120 l.

6) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych - nie mniejszą niż jeden pojemnik o pojemności 110 l - 120 l.

§ 7. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów należy ustawiać w granicach nieruchomości w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich oraz pracowników odbiorcy odpadów.

2. W przypadku braku możliwości zlokalizowania urządzeń do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości, na której powstają odpady, urządzenia te mogą być ustawiane na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z ich właścicielem, w miejscu nie powodującym uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich i pracowników odbiorcy odpadów.

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.

§ 9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych oraz zwierząt.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości

§ 10. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:

1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady zmieszane - w miesiącach letnich (maj , czerwiec, lipiec, sierpień ) dwa razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu,

2) odpady zbierane selektywnie:

a) papier, makulatura, tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowanie wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz w roku,

c) odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe - jeden raz w roku,

e) zużyte opony - jeden raz w roku,

f) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone - jeden raz w roku,

g) popiół - w miesiącach zimowych jeden raz w miesiącu.

2. Z terenów użyteczności publicznej:

a) opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w następujący sposób:

1) selektywnie zebrane w stosownych workach i pojemnikach odpady takie jak:

a) papier, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe należy wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony należy wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór.

2) przeterminowane leki oraz chemikalia pozbawione ulotek (które należy zagospodarować jako makulaturę) dostarczyć należy do punktu zbiórki odpadów - chemikalia do PSZOK w Ulanowie, natomiast przeterminowane leki do aptek znajdujących się na terenie miasta Ulanów;

3) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów a baterie można wrzucać do pojemników ustawionych w sklepach, urzędach, placówkach oświatowych na terenie gminy,

4) odpady biodegradowalne (odpady ogrodowe, zielone)można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości na której powstały lub wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór.

5) niezależnie od ustaleń zawartych w pkt 1 - 4 mieszkańcy mogą wszystkie wyselekcjonowane odpady przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego przez gminę.

6) w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może oddać wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przeprowadzania drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty w ilości do 0,01 m3 na miesiąc.

§ 12. Właściciele nieruchomości wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, wycieków i zanieczyszczenia gleby.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. 1. Gmina i Miasto Ulanów jest zobowiązana do osiągnięcia zadań wynikających z ustawy, rozporządzeń oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Przede wszystkim rozumie się przez to osiągnięcie poziomów recyklingu i odzysku oraz poziomów ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2. W celu osiągnięcia określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami poziomów recyklingu wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości:

1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,

2) korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania,

3) minimalizować ilość wytwarzanych odpadów,

4) przekazywać nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym,

5) kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowych ogródków.

§ 14. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne odbierane przez uprawniony podmiot są zagospodarowywane w instalacji regionalnej lub instalacji zastępczej w ramach regionu do którego należy Gmina Ulanów bądź instalacji zastępczej dla tego regionu.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 16. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:

1) prowadzenie psa na smyczy w taki sposób aby pies nie zagrażał otoczeniu,

2) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi uniemożliwiający powodowanie przez nie jakichkolwiek zagrożeń dla otoczenia.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich

§ 17. W gminie, dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie, spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych.

§ 18. 1. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań aby zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

2. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt.

3. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.

4. Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem powinny zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

§ 19. 1. Deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia,

2) zabudowane budynkami wielolokalowymi,

3) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno - spożywczego.

2. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust. 1, winna być przeprowadzana co najmniej 2 razy w roku w okresach:

1) wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,

2) jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 20. Traci moc uchwała Nr XXV/180/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów, oraz uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie


Edward Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »