| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Pszczółki

z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego "Pszczółka Maja" w Pszczółkach

Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Dz.U. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113 i Nr 134, poz.777) i art.14 ust.5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz.2572 ze zmianami: z 2004 r. Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94 poz.788, Nr 122 poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz..1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 219, poz.1705, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz.991, Nr 127, poz.857 i z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Pszczółki, będąca organem prowadzącym dla Gminnego Przedszkola "Pszczółka Maja" w Pszczółkach, zapewnia nieodpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w przedszkolu, w wymiarze 5 godzin dziennie, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 2. Świadczenia przedszkola przekraczające podstawę programową, o której mowa w § 1, są odpłatne. W ramach tych świadczeń realizowany jest pakiet zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych obejmujących w szczególności:

1. tworzenie bezpiecznych warunków do zabaw w przedszkolu, ogrodzie przedszkolnym, parku itp.,

2. tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne możliwości dzieci poprzez:

1) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowanie otaczającym światem,

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci w zakresie plastycznym, muzycznym, teatralnym oraz tanecznym,

3) zajęcia wspomagające rozwój dziecka (np. logopedyczne, gimnastyka korekcyjna),

4) organizowanie uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

5) realizację programów własnych oraz innowacji pedagogicznych.

§ 3. 1. Za świadczenia przedszkola, określone w § 2, ustala się opłatę w wysokości2,80 zł za 1 godzinę,

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w § 2, stanowi iloczyn opłaty wskazanej w ust. 1 oraz rzeczywistej liczby godzin pobytu dziecka w czasie przekraczającym realizacje podstawy programowej.

§ 4. Rada Gminy upoważnia Wójta do obniżenia, w uzasadnionych przypadkach, odpłatności za korzystanie dziecka z przedszkola.

§ 5. Rada Gminy upoważnia Wójta do opracowania szczegółowego regulaminu określającego zasady korzystania ze świadczeń przedszkola oraz formę zawierania poruzumień z rodzicami w zakresie odpłatności za te świadczenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXI/280/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego "Pszczółka Maja" w Pszczółkach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty oraz z orzecznictwem sądów, opłata za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej nie może mieć charakteru stałego. Przy ustalaniu opłat należy przestrzegać zasady ekwiwalentności, tj. wnoszenia opłaty za konkretne świadczenie i w relacji do konkretnych kosztów świadczonych usług. Sposób ustalania odpłatności powinien opierać się na kalkulacji ekonomicznej (kalkulacja do wglądu). Ustawa precyzuje również czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, który wynosi minimum 5 godzin dziennie, jako czas realizacji podstawy programowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »