| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/163/11 Rady Miasta Malbork

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 385/XLVII/02 Rady Miasta Malborka z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), Rada Miasta Malborka uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr 385/XLVII/02 Rady Miasta Malborka z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 01.01.2012r.

Przewodniczący Rady Miasta Malborka


Arkadiusz Mroczkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/163/11
Rady Miasta Malbork
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z art. 91d ust.2 w/w ustawy zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w tym artykule wykonuje rada miasta. Corocznie w uchwale budżetowej Rada Miasta wyodrębnia wskazane powyżej środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Natomiast organ prowadzący, zgodnie z § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek, a także w porozumieniu z nimi ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Powyższe Burmistrz Miasta Malborka określa corocznie w stosownym zarządzeniu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.

Burmistrz Miasta Malborka


Andrzej Rychłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »