| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Pomorskiego; Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012r

Wojewodą Pomorskim Ryszardem Stachurskim zwanym dalej "Wojewodą"

a Powiatem Starogardzkim reprezentowanym przez:

1. Leszka Burczyka - Starostę Starogardzkiego

2. Kazimierza Chyła - Wicestarost Starogardzkiego, zwanym dalej "Powiatem"

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012r.

I. Podstawa prawna porozumienia

- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.[1]),

- art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm [2]),

- art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2 art. 30 ust. 1, 2, 4, 4a, 4b i 5, art. 32a i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm [3]),

- art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm. [4]),

II. Zakres przedmiotowy porozumienia

§ 1. W celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie Powiatu Starogardzkiego, Wojewoda Pomorski powierza, a Powiat przyjmuje do realizacji na podstawie art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1, 2, 4, 4a, 4b i 5, art. 32a, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej następujące zadania:

1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w celu oddelegowania jednego lekarza, oraz jednej osoby średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej komisji lekarskiej, wskazując dodatkowo osoby, które w zastępstwie mogą pracować w tej komisji,

2. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej, a w przypadku braku takiej możliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów,

3. wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku udziału w pracy tej komisji poza godzinami pracy zawodowej,

4. pokrywanie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak również zwrot zakładom opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, równowartości wynagrodzeń przysługujących lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej, a biorącym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej.

III. Warunki realizacji porozumienia

§ 2. 1. Wojewoda przyznaje na realizację zadań, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4 niniejszego porozumienia dotację celową sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2012 rok: dział 750 - Administracja Publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja Wojskowa, § 2120 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 33 000 złotych.

2. Wojewoda przyznaje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wymienionych w art. 32 a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2012 r.: dział 750 - Administracja Publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja Wojskowa, § 2110 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w wysokości 17 000 złotych.

3. Kwota dotacji, o której mowa w pkt 1 i 2, zostanie przekazana do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

4. W przypadku, gdy wysokość rzeczywistych kosztów realizacji zadań określonych w § 1 przekroczy kwotę łączną określoną w § 2 ust. 1 i 2 Wojewoda zwiększy wartość przyznanej dotacji w rozdziale 75045 - Kwalifikacja Wojskowa, § 2120 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w formie aneksu do niniejszego porozumienia do wysokości posiadanych środków.

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 może być wykorzystana do dnia 31 lipca 2012r.

2. Wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została udzielona.

§ 4. 1. Powiat zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia pracy przez powiatową komisję lekarską.

2. Rozliczenie, którym mowa w pkt. 1 musi zawierać zestawienie wydatków wraz z kserokopiami dokumentów będących podstawą ich wypłaty, poświadczonymi za zgodność z oryginałem (np. faktury, umowy zlecenia, noty obciążeniowe).

3. Do rozliczenia należy dołączyć wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej z podaniem jednostkowych kosztów wykonywania badań oraz nazwisk i imion osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, które poddano wymienionym badaniom i obserwacji szpitalnej na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej.

§ 5. Powiat zobowiązuje się prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 6. 1. Dotacje, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, przekazywane będą na rachunek Powiatu w dwóch transzach:

a) pierwsza transza, stanowiąca 80% przyznanych dotacji, przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej,

b) druga transza, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej a pierwszą transzą, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia rozliczenia, o którym mowa w § 4.

2. W razie konieczności przesunięcia wydatków między paragrafami 2110 i 2120 nie jest wymagany aneks do porozumienia. Podstawą zmian klasyfikacji w budżecie będzie decyzja Wojewody wydana na wniosek Powiatu.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedkładanych rozliczeniach, termin określony w pkt. 1b będzie liczony od daty ich wyjaśnienia.

4. Środki finansowe przekazane w ramach przyznanej dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 7. Przekazanie dotacji w terminach określonych w § 6 pkt. 1 nie powoduje skutków finansowych dla Wojewody za nieterminowe realizowanie przez Powiat płatności dotyczących wykonania powierzonego zadania.

§ 8. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zgodnie z zakresem ich kompetencji.

§ 9. Kontrola realizacji zadań będzie prowadzona w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej w siedzibach powiatowych komisji lekarskich. Kontrola prawidłowości wydatkowania przyznanych w ramach niniejszego porozumienia środków finansowych będzie prowadzona na podstawie rozliczeń końcowych, o których mowa w § 4.

IV. Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Porozumienie zawiera się na czas trwania kwalifikacji wojskowej w roku 2012.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 13. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Powiat, a pozostałe Wojewoda Pomorski.

Starosta Starogardzki

Leszek Burczyk

Wojewoda Pomorski

Ryszard Stachurski

Wicestarosta Starogardzki

Kazimierz Chyła

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz 529, Nr 163, poz. 981 oraz Nr 185 poz. 1092.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011r Nr 21, poz. 113 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281

3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107 , poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz.1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219 poz. 1706 z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1109, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1427.

4. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r Nr 185, poz. 1082, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »