| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII-345/2012 Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr VII-60/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lębork w latach 2011 - 2015

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniki Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

A. pkt 4.3. otrzymuje brzmienie:

4.3. odstąpić od sprzedaży lokali w budynkach w których jest większość lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych",

B. pkt 4.6. otrzymuje brzmienie:

4.6. dążyć do wykwaterowania z budynków, w których są wspólnoty mieszkaniowe, lokatorów zamieszkujących w lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych - dotyczy to budynków wytypowanych do sprzedaży w których choć jeden lokal został zbyty, a zwalniane lokale zasiedlić przez zawarcie umowy na czas nieoznaczony lub zbyć w drodze przetargu.".

3. W załączniki Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

A. w pkt 1 dodaje się ppkt "d" w brzmieniu:

d/ za pomieszczenia tymczasowe",

B. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu oddanego w najem na czas nieoznaczony, lokalu zamiennego, lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego ustala Burmistrz Miasta Lęborka",

C. pkt 4.6. otrzymuje brzmienie:

" 4.6. Zapis ust. 4.1. i 4.2. nie ma zastosowania do lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych",

D. pkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

5.2. Stawka czynszu za lokal socjalny i pomieszczenie tymczasowe nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym",

E. pkt 12 otrzymuje brzmienie:

Na szacowanie wielkości dochodów z tytułu czynszów w latach 2011 - 2015 wpływ mają następujące zdarzenia:

- intensywność zbywania lokali;

- realizowanie podwyżek czynszów;

- poziom zamożności lokatorów;

- wielkość zmian kategorii lokali mieszkalnych na socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe;

- skuteczna windykacja należności czynszowych.

W latach 2011-2015 planuje się dokonać podwyżek czynszu na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, przynajmniej jedną podwyżkę o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych lub wskaźnik inflacji.".

4. W załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

A. pkt 2.3. otrzymuje brzmienie:

2.3. Dążyć do ograniczenia tworzenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w budynkach w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z uwagi na niekorzystny bilans finansowy.",

B. pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Dążyć do wykwaterowania z budynków Nr 93 i 96 przy ul. Gdańskiej wieloosobowych rodzin. Zwolnione lokale w budynku przy ul. Gdańskiej 93 i 96 których powierzchnia pokoju oraz możliwości techniczne pozwolą na podział lokalu, zostaną przeznaczone do zasiedlenia dla 1 osoby, maksymalnie 2 osób, jako lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe.",

C. dodaje się pkt 4.3. w brzmieniu:

Przy realizacji wskazania tymczasowych pomieszczeń brać pod uwagę w szczególności obowiązek zawierania umowy najmu z osobami, wobec których wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Stenka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-345/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i pozostałe lokale mieszkalne na okres od 2011 do 2015 roku.

Zasoby mieszkaniowe Gminy Miasto Lębork wg. stanu na dzień 31 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie

ilość lokali

Pow. użytkowa

Ogółem lokale stanowiące własność Gminy

1615

70.686,28 m2

Lokale gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

1011

49.171,08 m2

Z tego firmy:

1002

48.615,04 m2

"Partner M"

71

3.916,09 m2

"Panas"

22

1.240,59 m2

"Razem"

44

1.992,99 m2

NOVA

626

30.734,83 m2

GRAF DOM

82

3.797,20 m2

LTBS

146

6.431,26 m2

SIÓDEMKA

11

502,08 m2

Osoby fiz.- właściciele

9

556,04 m2

p.Rozwadowski

9

556,04 m2

Lokale stanowiące własność LTBS w tym:

198

10.017,90

Lokale których partycypantem jest Gmina Miasto Lębork - skierowania do zawarcia umów najmu wydawane przez Gminę Miasto Lębork na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Nr XL-422/2001 z dnia 2.03.2001r. w sprawie zasad zasiedlania lokali mieszkalnych, których partycypantem jest Gmina Lębork, w budynkach będących własnością LTBS sp. z o.o. w Lęborku.

37

2.003,10

Lokale LTBS zasiedlane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

161

8.014,80

W Gminnym zasobie mieszkaniowym jest:

- ogółem lokali socjalnych - 216

- ogółem pomieszczeń tymczasowych - 25

- ogółem lokali mieszkalnych o umowie na czas nieoznaczony - 1.374

- ogółem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach nie przeznaczonych do sprzedaży - 573

- ogółem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 1011

- ogółem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących 100% własność Gminy-604

Wielkość zasobu mieszkaniowego w latach 2011 - 2015 będzie ulegała zmianom zależnym od ilości sprzedanych lokali na rzecz najemców oraz lokali sprzedanych w przetargach. Planuje się, że w latach 2011.-2015 Gmina Miasto Lębork sprzeda rocznie około 50 lokali mieszkalnych przyjmując średnią powierzchnie użytkową lokalu 50 m2, tj. łącznie 2.500 m2

W latach 2011 - 2015 Gmina Miasto Lębork będzie starała powiększyć swój zasób mieszkaniowy poprzez wybudowanie nowych lokali komunalnych. Planuje się zrealizować budowę dwóch budynków:

- budynek komunalny z około 16 lokalami socjalnym - 1 pokojowym o powierzchni około 20 m2i 2 pokojowymi o powierzchni użytkowej około 30 m2. Łączna powierzchnia użytkowa budynku około 430 m2.

- budynek komunalny z około 45 lokalami mieszkalnymi o umowie najmu na czas nieoznaczony - 1 pokojowe o powierzchni użytkowej około 30. m2 i 2 pokojowe o powierzchni około 45 m2. łączna powierzchnia użytkowa budynku około 1.800 m2.

Lokale socjalne w zasobie Gminy Miasto Lębork w budynkach stanowiących w 100% własność gminy

Ulica

Nr budynku

Ilość lokali w budynku

Ilość lokali socjalnych

Łącznie lokali socjalnych

1

Al.Wolności

42

4

1

1

2

Gen. Bema

4

4

2

11

4A

7

3

5

11

3

6

7

1

8

8

2

3

B.Westerplatte

5 of

3

1

1

4

Gdańska

93

22

14

31

96

26

16

99 of

2

1

5

Grunwaldzka

9

8

1

3

12

8

2

6

I Armii WP

7 of

3

1

6

25 of

6

5

7

Jedn.Robotniczej

6

8

4

8

7

8

1

16

9

3

8

M.Konopnickiej

5

6

1

2

5 of

4

1

9

Kossaka

4

8

6

11

46

7

2

72

6

1

87

5

1

111

4

1

10

Łokietka

1

8

2

3

1 of

2

1

11

Malczewskiego

10

7

5

32

11

8

4

12

4

2

22

7

3

23 of

11

5

24
i 24 of

13
3

3
2

31

8

3

32

6

2

33

6

3

12

Przymurna

13

6

1

1

13

Sienkiewicza

1/2

7

1

16

3

13

4

10

8

3

11

12

3

12

12

3

13

9

2

14

Stryjewskiego

2

7

4

24

5

8

3

45

9

5

52

6

3

58

13

3

60

12

6

15

Węgrzynowicza

5

8

3

3

16

Zwycięstwa

6 of

1

1

1

Razem w 51 budynkach

154 lokali socjalnych

Pomieszczenia tymczasowe w zasobie Gminy Miasto Lębork

Ulica

Nr budynku

Ilość lokali w budynku

Ilość pom. tymczasowych

Łącznie pom. tymczasowych

1

Gen. Bema

4

4

1

10

5

11

6

6

7

2

8

8

1

2

B.Westerplatte

5 of

3

1

1

3

Gdańska

93

22

3

6

96

26

3

4

Kossaka

4

8

2

2

5

Malczewskiego

24

13

1

1

6

Sienkiewicza

11

12

1

1

7

Stryjewskiego

52

6

1

4

58

13

1

60

12

2

Razem w 13 budynkach

25 pom. tymczasowych

Lokale socjalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych - dotyczy budynków wytypowanych do sprzedaży w których choć jeden lokal został zbyty

Ulica

Nr budynku

Ilość lokali
w budynku

Ilość lokali socjalnych

Ilość lokali sprzedanych

1

Syrokomli

1

10

2

3

41

11

1

6

2

Stryjewskiego

3

8

1

1

7

11

1

6

8

15

2

5

9

16

1

8

50a

7

2

2

55

12

2

2

42/42A

12

1

9

59

16

9

1

3

Pl.Piastowski

1

7

2

2

4

Armii Krajowej

55

11

1

6

5

Armii Krajowej - Skłodowskiej

12-27

16

1

10

6

Dworcowa

9

10

1

6

7

Chopina

9

12

2

6

8

Al.Wolności

12

7

1

3

36

9

3

3

69

16

1

6

9

Derdowskiego

9

8

1

6

10

E. Plater

3

9

1

6

8B

9

1

7

11

Franciszkańska

3

6

1

4

12

Gierymskiego

2

12

1

5

13

Jedn.Robotniczej

11

4

1

3

14

Kellera

14 /14A

12

1

2

15

8

1

3

15

M.Konopnickiej

6

7

1

3

16

Korczaka

6

6

1

2

17

Kossaka

3

7

2

1

27

13

2

4

31

4

1

3

39

6

1

2

52

5

1

1

88

12

1

6

99/99of

17

2

10

18

Łokietka

8/8 of

14

1

11

24/24A

7

1

1

19

Mieszka I

5/5A

14

1

10

20

Sienkiewicza

23

10

1

4

21

Staromiejska

40

20

1

15

22

Targowa

10

12

2

6

48

12

1

9

Razem w 42 budynkach

62 lokale socjalne

Lokale w budynkach nie przeznaczonych do sprzedaży:

Ulica

Nr budynków

ogółem lokali

Budynki wybudowane po 2000 roku (nowy zasób):

1.

E.Plater

1A, 4A, 6A, 8C, 11A

7

2.

Kellera

18

32

3.

Komuny Paryskiej

8A, 8B, 8C

12

4.

Łokietka

18

63

Budynki wybudowane przed 2000 rokiem (stary zasób):

5.

Al. Wolności

42

4

6.

Gen. Bema

4, 4A, 5, 6, 7, 8

42

7.

Boh. Westerplatte

5 of

3

8.

Czołgistów

33 of

2

9.

Gdańska

11, 93, 96, 99 of, 109 a

53

10.

Gierymskiego

2 of

1

11.

Grunwaldzka

9, 10, 11, 12

31

12.

I Armii WP

7 of, 25 of

9

13.

Jedn. Robotniczej

6, 7, 16

25

14.

M. Konopnickiej

5 of

4

15.

Kossaka

4, 46, 72, 87, 100, 100of,111

35

16.

Łokietka

1- 1 of

10

17.

Malczewskiego

10, 11, 12, 22, 23, 23 of, 24, 24 of, 31, 32, 33

77

18.

Orlińskiego

13

1

19.

Przymurna

13

6

20.

Sienkiewicza

1-2, 3, 10, 11, 12, 13, 14

71

21.

Staromiejska

27

6

22.

Stryjewskiego

2, 5, 45, 49, 52, 55 of, 58, 60

64

23.

Węgrzynowicza

5

8

24.

Wyszyńskiego

3

6

25.

Zwycięstwa

6 of

1

ogółem

573

Zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Lębork w 82,97% (dot. ilości budynków) jest zasobem przedwojennym - wybudowany w okresie przed 1945 rokiem, i tak:

Rok budowy

Ilość budynków

Do 1945

302

1946-1960

4

1961-1980

43

1981-1990

7

1991-2000

3

2001-2002

3

2003-2010

2

W zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Lębork są:

- 162 lokale, w 25 budynkach, wyposażonych w 4 elementy mające wpływ na wysokość czynszu tj. c.o., gaz, łazienka i wc.

- 532 lokale, w 232 budynkach, wyposażonych w 3 elementy mające wpływ na wysokość czynszu tj. gaz, łazienka i wc.

- 136 lokali w 10 budynkach bez sieci gazowej - Stryjewskiego 45, Sienkiewicza 3, Sportowa 23, Gen.Bema 4 i 4A, 5, 6, 7 i 8, Łokietka 18.

W latach 2011-2015 przewiduje się możliwość poprawienia stanu technicznego lokali i budynków stanowiących własność gminy poprzez:

1) wymianę stolarki okiennej w lokalach,

2) wymianę i remont pokryć dachowych na budynkach,

3) remont konstrukcji dachowych na budynkach

4) roboty dociepleniowe ścian budynków,

5) roboty dociepleniowe stropodachów budynków,

6) wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych lokali i budynków,

7) wymianę wewnętrznych linii zasilania elektrycznego,

8) malowanie klatek schodowych,

9) malowanie elewacji budynków,

10) doprowadzenie do budynków kanalizacji,

11) doprowadzenie do budynków instalacji gazowej,

12) roboty zduńskie,

13) wymianę wewnętrznych instalacji gazowych,

14) wymianę wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnej,

15) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

16) roboty ogólno - budowlane

17) wymiana drzwi wejściowych do lokali

Gmina Miasto Lębork jest partycypantem w kosztach budowy 37 lokali mieszkalnych będących własnością Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Lęborku. Skierowania do zawarcia umów najmu otrzymały osoby oczekujące na przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miasto Lębork i spełniające kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej Nr XL-422/2001 z dnia 2.03.2001r. w sprawie zasad zasiedlania lokali mieszkalnych, których partycypantem jest Gmina Lębork, w budynkach będących własnością LTBS sp. z o.o. w Lęborku

Zgodnie z art. 4 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rada Miejska w Lęborku określiła zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lębork. W miarę pozyskiwanych środków finansowych Gmina będzie starała się zapewnić lokale socjalne osobom w stosunku do których Sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego - art. 14 w/cyt. ustawy. W tym celu będzie starała się pozyskać - kupić, odkupić, przejąć - budynki o niskim standardzie technicznym, w których po dokonaniu niewielkiego nakładu finansowego będzie można wykonać lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. Ponadto Gmina, w celu możliwości realizacji wyroków o eksmisję, w których sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego, będzie starała się pozyskać pomieszczenia tymczasowe odpowiadające warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie, poprzez podział istniejących lokali oraz adaptacje pomieszczeń niemieszkalnych.

Zatwierdzając wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, Gmina będzie mogła ubiegać się również o kredyty na warunkach preferencyjnych udzielane gminie na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - kontynuacja budownictwa w ramach Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Z 27.11.1995 r. z późn. zm.) oraz dotacje celowe z budżetu Państwa dla gmin na podstawie art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów co pozwoli na kontynuację budownictwa komunalnego z zasobem socjalnym - ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wspieraniu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. 2006, Nr 251, poz. 1844).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »