| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębnica Kaszubska”

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.[1])) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

uchwala się,
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębnica Kaszubska", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXXII/223/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i w sołectwach Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębnica Kaszubska


Jadwiga Karaś


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/236/2013
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 31 lipca 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębnica Kaszubska dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.);

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; za budynki wielolokalwe uznaje się budynki, w których znajdują się cztery lub więcej lokali mieszkalnych;

3) nieruchomości zamieszkałej - dotyczy nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale lub czasowo zamieszkują mieszkańcy;

4) nieruchomości niezamieszkałej - dotyczy nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także nieruchomość, na której powstają odpady np. ogródki działkowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp.;

5) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

6) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady (np. meble, wózki dziecięce, itp.);

7) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji lub uprawy ogrodów, terenów zielonych prywatnych lub publicznych;

8) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Do powyższych odpadów zaliczamy m.in.:

a) odpady organiczne powstające w czasie przygotowywania posiłków,

b) odpady zielone, na przykład: skoszona trawa, liście, gałęzie, chwasty itp.;

9) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z terenów budów;

10) punktach selektywnego zbierania - punkty odbierające wyselekcjonowane odpady na nieruchomości, punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód;

11) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi albo budynkami w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej;

12) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielolokalowymi, wielokondygnacyjnymi;

13) budynkach użyteczności publicznej - budynki przeznaczone dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomi, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inne ogólnodostępne przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji;

14) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

15) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscach ich powstania;

16) przedsiębiorcy odbierającym odpady - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

17) przedsiębiorcy opróżniającym zbiorniki bezodpływowe i transportującym nieczystości ciekłe - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

18) sezonie letnim - obejmuje okres od 1 maja do 30 września;

19) sezonie zimowym - obejmuje okres od 1 października do 30 kwietnia.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-12;

2) przeterminowanych leków i chemikaliów;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7) zużytych opon;

8) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych;

9) papieru;

10) szkła i opakowań wielomateriałowych;

11) tworzywa sztucznego;

12) metali.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.

3. Odpady, określone w ust. 1, odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

4. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia. Pojemniki te powinny mieć odpowiednią konstrukcję, zabezpieczającą przed przeciekaniem i uniemożliwiającą dostęp do ich zawartości przypadkowym osobom.

5. Przeterminowane chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania.

6. Zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe, należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświaty i świetlic wiejskich.

7. Papier, szkło, tworzywo sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania.

8. Dopuszcza się umieszczanie metali i opakowań wielomateriałowych odpowiednio w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych.

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania.

10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania.

11. Odpady ulegające biodegradacji można dostarczać do punktów selektywnego zbierania. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów oraz odpady kuchenne) spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych.

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe można dostarczać do punktów selektywnego zbierania.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:

1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;

2) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany bezpośrednio od ustania opadów, zapewniając bezpieczne przejście, poprzez:

1) zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.;

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczenia środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonanie tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw, a więc wymiany kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełniania płynów;

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, rozmieszczenia i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz miejscach publicznych. Niżej wymienione pojemniki winny być przystosowane do odbioru automatycznego przez pojazdy specjalistyczne:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l - 120 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

4) pojemniki na odpady o pojemności 2500 l;

5) pojemniki (KP 5, KP 6, KP 7, KP 10) opojemności od 5m3 do 10 m3;

6) worek na gruz budowlany do 1m3;

7) pojemniki siatkowe i z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnego zbieranego o pojemności od 1,5 m3 do 3m3;

8) pojemniki na odpady oraz kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 l.

§ 6. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 4 osób - w rozmiarze 110 l - 120 l;

2) powyżej 4 osób - w rozmiarze 240 l lub 2 x 120 l (2 x 110 l).

§ 7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność pojemnikaów przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tych pojemników korzysta:

1) do 4 osób - w rozmiarze 110 l - 120 l;

2) od 5 do 9 osób - do 240 l;

3) od 10 do 15 osób - do 480 l;

4) od 16 do 20 osób - do 1100 l;

5) od 21 do 35 osób - do 2200 l;

6) powyżej 35 osób - do 3300 l.

§ 8. Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych minimalną pojemność, pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, uwzględniając następujące normy:

1) dla szkół 3 l na każdego ucznia i pracownika;

2) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

3) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

4) dla lokali i punktów handlowych 1 pojemnik 120 l na każdych 4 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l;

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych 1 pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l;

6) dla obiektów turystycznych oraz innych obiektów w jakich świadczone są usługi hotelarskie 20 l na jedno łóżko;

7) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności od 35 do 75 l;

8) dla ogródków działkowych i cmentarzy - 1100 l;

9) dla innych, m. in. świetlic wiejskich, remiz strażackich, obiektów sportowych co najmniej jeden pojemnik 120 l.

§ 9. 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.

2. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i śniegu.

3. Pojemnik należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

4. Pojemniki powinny być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.

5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu.

6. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady,

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych, usytuowanych w wyznaczonym na ten cel miejscu;

2) zapewnienia systematycznego odbioru odpadów;

3) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego urządzeń do gromadzenia odpadów;

4) zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. W przypadku zwiększonej ilości odpadów ponad ustaloną normę i związanej z tym niewystarczającej pojemności użytkowanych pojemników, dopuszcza się zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów w odpowiednich pojemnikach i workach.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu.

6. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się zakłady gastronomiczne lub produkujące żywność zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości raz w tygodniu w sezonie letnim oraz dwa razy w miesiącu w sezonie zimowym.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, stosownie do ilości zużytej wody, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. Województwo Pomorskie, w Planie Gospodarki Odpadami (uchwała Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego") określiło kierunki działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami i działania zmierzające do zminiejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

§ 13. 1. Kierunki działań zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami:

1) producenci wyrobów: stosowanie zasady oszczędzania przy projektowaniu i wytwarzaniu produktów:

a) uzyskiwanie tej samej ilości produktów lub ich funkcji przy minimalnym wkładzie zasobów,

b) oszczędzanie materiałów opakowaniowych przez zmniejszenie grubości ścianek czy wielokrotne ich używanie,

c) dobór właściwych zasad konstrukcji i materiałów, by ułatwić naprawy i recykling,

d) oznakowanie opakowań symbolem oznaczającym rodzaj materiału oraz symbolem przydatności do różnych metod odzysku,

e) ułatwienia w przedłużaniu trwałości i żywotności produktów;

2) placówki handlowe - udział w organizowaniu systemu zwrotu opakowań wielokrotnego użycia i systemu selektywnego zbierania odpadów poużytkowych;

3) konsumenci:

a) świadomy wybór produktów, pod kątem ilości, zawartości jak i opakowania,

b) segregacja opakowań poużytkowych i ich gromadzenie w specjalnych pojemnikach, workach lub dostarczenie do punktów zbierania,

c) wielokrotne używanie produktów i opakowań,

d) stosowanie odświeżenia, renowacji i drobnych przeróbek produktów,

e) dokonywanie w stosunku do opakowań czynności przygotowawczych (np. mycie butelek) czy rekonstrukcji (np. dokładne usunięcie pozostałości z beczek i odnowienie uszczelnień);

4) firmy odbierające odpady:

a) selektywne zbieranie odpadów tzw. surowcowych, w tym opakowaniowych od mieszkańców,

b) przygotowanie odpadów do transportu i dalszego przetwórstwa, w tym segregacja oraz oczyszczenie;

5) jednostki samorządowe:

a) edukacja i informacja związana z minimalizacją odpadów (kształtowanie właściwych postaw),

b) stwarzanie warunków do selektywnego zbierania odpadów,

c) wdrażanie zasad tzw. zielonych zamówień publicznych.

2. Działania zmierzające do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów:

1) unikanie używania produktów, które z pewnością trafią na składowisko (czyli nie nadających się do recyklingu, kompostowania), np:

a) jednorazowych pieluch,

b) jednorazowych maszynek do golenia,

c) papierowych i plastikowych talerzy i sztućców,

d) folii śniadaniowej, aluminiowej, butelek i kartonów jednorazowych na napoje,

e) dezodorantów i innych kosmetyków w aerozolach,

2) unikanie produktów w "za dużych" opakowaniach. Większe opakowanie nie zawsze oznacza więcej produktu, za to więcej odpadów;

3) kupowanie produktów opakowanych w minimalną ilość opakowań. Niektóre produkty spożywcze czy kosmetyki itp. można kupić bez zbędnych opakowań;

4) kupowanie produktów w koncentratach korzystając w ten sposób wielokrotnie z tego samego opakowania lub kupowanie produktów w dużych opakowaniach;

5) unikanie stosowania folii przylepnej, śniadaniowej, papieru śniadaniowego i folii aluminiowej, używając w zamian plastikowych pojemników na żywność;

6) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;

7) ponowne wykorzystywanie i wydłużanie okresu używalności przedmiotów takich jak:

a) baterie - lepiej kupować akumulatorki nadające się do ponownego naładowania, niż jednorazowego użytku,

b) torby plastikowe na zakupy - lepiej stosować płócienne wielokrotnego użytku,

c) długopisy - poprzez stosowanie wymiennych wkładów,

d) ubrania - można wykorzystać jako "ścierki" podczas porządków, oddać organizacjom charytatywnym lub wrzucić do pojemników na odzież; ubranka dziecięce można oddać rodzinie, znajomym lub sąsiadom, którzy mają młodsze dzieci,

e) meble - również można oddać znajomym lub organizacjom charytatywnym,

f) sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie wymieniać "starego" modelu na "nowy", jeśli działa bez zarzutu, tylko dlatego że pojawił się nowszy model na rynku. Lepiej oddać urządzenia do serwisu - większość usterek można naprawić - lub oddać je do specjalnych punktów, w których zostaną wykorzystane "na części" lub odpowiednio unieszkodliwione,

g) plastikowe, szklane lub aluminiowe pojemniki na żywność pozwalają dłużej zachować świeżość produktów niż woreczki foliowe czy papier, można je trzymać w lodówce, wielokrotnie używać - wystarczy tylko umyć,

h) książki i podręczniki - kupując używane podręczniki oszczędza się i pomaga ratować drzewa; dobrze jest odwiedzać księgarnie "z drugiej ręki".

§ 14. Dla Gminy Dębnica Kaszubska, zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 13, wyznaczono Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie jako regionalną instalację do przetwarzania odpadów. Na instalację zastępczą wyznaczono Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Sierznie.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas, odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.

5. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzone tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzone tylko na smyczy i w kagańcu.

6. Zabronione jest:

1) wpuszczanie psów i kotów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci;

2) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników).

7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być składowane w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób korzystajacych z psów przewodników.

Rozdział 7.

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązani:

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości, w szczególności hałasów, odorów;

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;

3) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wykonania deratyzacji na terenie nieruchomości w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

2. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w następujących terminach: od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października każdego roku, w przypadku wystąpienia potrzeby.

3. O terminie przeprowadzania deratyzacji Wójt Gminy Dębnica Kaszubska informuje mieszkańców za pośrednictwem obwieszczenia wywieszanego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, na tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.

4. W przypadku masowego wystąpienia gryzoni Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może ogłosić przeprowadzenie deratyzacji w każdym innym terminie niż terminy wskazane w ust. 2.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »