| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 1763/14 Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości stawek bazowych najmu komunalnych lokali użytkowych, wyników badania rynku najmu lokali użytkowych i garaży za rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z, ((tekst jednolity z 2013r.: poz. 594, zm. w 2013r., poz. 645, poz. 1318, zm. w 2014, poz. 379, poz..1072) oraz § 4, 5 i 12 uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (jednolity tekst Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012r, poz.553, zm. w 2014r., poz. 3203)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Podaje się do publicznej wiadomości wyniki badania rynku najmu lokali użytkowych i garaży za rok 2014, przeprowadzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Średnie stawki czynszu najmu lokali użytkowych w poszczególnych obszarach miasta Gdańska ilustruje Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania rynku najmu lokali użytkowych i garaży za rok 2014 ustala się na 2015 rok nowe stawki bazowe czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnego lokalu użytkowego:

1) lokalu nie będącego garażem:

a) w strefie prestiżu- w wysokości89,99 zł,

b) w pozostałej strefie- w wysokości27,33 zł,

2) garażu- w wysokości10,17 zł.

4. Postanowienia ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio do najmu miejsc postojowych w halach garażowych.

5. Obszary miasta Gdańska, w których uzyskiwane na rynku stawki czynszu najmu przewyższają wartość stawki bazowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. b) określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Dla lokali, odbiegających lokalizacją i parametrami techniczno-użytkowymi od standardów wynikających z przeprowadzonego badania rynku najmu lokali użytkowych, wysokość stawki czynszu najmu ustala się z zastosowaniem algorytmu, o którym mowa w § 4 ust. 7 uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

2. Zestawienie współczynników, odpowiadających ustalonym na podstawie badania rynku cechom lokali użytkowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Nowe stawki bazowe czynszu, o których mowa w § 1 będą obowiązywać od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia

4. Wprowadzenie nowej wysokości czynszu następuje na podstawie wypowiedzenia zmieniającego, skierowanego do najemcy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

5. Postanowienia ust. 4 stosuje się do:

1) umów najmu lokalu użytkowego nie będącego garażem, zawartych przed 1 maja 2005r oraz w okresie od 1 grudnia 2008r do 30 listopada 2009r i w okresie od 1 grudnia 2011r do 30 listopada 2012r,

2) umów najmu garażu, zawartych przed 30 listopada 2009r oraz w okresie od 1 grudnia 2011r do 30 listopada 2012r.

§ 3.

Do zmiany wysokości czynszu w umowach najmu, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2 ustala się następujące wskaźniki wzrostu stawki czynszu najmu:

1) komunalnego lokalu użytkowego nie będącego garażem, usytuowanego:

a) w strefie prestiżu- w wysokości1,001,

b) w pozostałej strefie- w wysokości1,036,

2) komunalnego garażu- w wysokości1,007.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 1681/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości stawek bazowych najmu komunalnych lokali użytkowych, wyników badania rynku najmu lokali użytkowych i garaży za rok 2013.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Dyrektorowi Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowego Zakładu Budżetowego w Gdańsku

§ 6.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Prezydent Miasta Gdańska


Paweł Adamowicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1763/14
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ŚREDNICH STAWEK CZYNSZU NAJMU
W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH MIASTA GDAŃSKA
USTALONYCH NA PODSTAWIE BADANIA RYNKU

Lp.

DZIELNICA/OBSZAR

Średnia stawka najmu

2012r

2013r

2014r

1.

BRZEŹNO

18,84

18,49

18,98

2.

CHEŁM

20,84

19,56

21,06

3.

DŁUGA I DŁUGI TARG

89,91

89,36

89,99

4.

DOLNE MIASTO

16,55

16,75

17,37

5.

ORUNIA

12,96

12,35

13,38

6.

STOGI, SOBIESZEWO

12,67

11,27

10,92

7.

STARE MIASTO

54,32

54,99

56,99

8.

SUCHANINO, SIEDLCE

15,46

15,53

19,68

9.

ZASPA

20,94

20,30

21,16

10.

OLIWA

25,09

25,90

25,79

11.

PRZYMORZE

22,35

22,54

22,07

12.

NOWY PORT,
PRZERÓBKA,

13,43

13,42

14,28
12,81

13.

WRZESZCZ

37,75

37,85

38,10


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1763/14
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE OBSZARÓW, W KTÓRYCH UZYSKIWANE NA RYNKU STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH SĄ WYŻSZE OD ŚREDNIEJ MIASTA

Lp.

DZIELNICA
/OBSZAR

NAZWA ULICY

ŚREDNIA STAWKA
CZYNSZU NAJMU

2012r

2013r

2014r

1.

STARE MIASTO

HEWELIUSZA NR 11-33

powyżej
54,32 zł

powyżej
54,99 zł

powyżej
56,99 zł

2.

RAJSKA

3.

TKACKA

4.

SZEROKA

5.

STARE MIASTO

CHLEBNICKA

54,32 zł

54,99 zł

56,99 zł

6.

DŁUGIE POBRZEŻE

7.

KOŁODZIEJSKA

8.

LATARNIANA

9.

LAWENDOWA

10.

MARIACKA

11.

OGARNA

12.

PAŃSKA

13.

PIWNA

14.

PODBIELAŃSKA

15.

PODWALE STAROMIEJSKIE

16.

POWROŹNICZA

17.

RYBACKIE POBRZEŻE

18.

TARG RYBNY

19.

WĘGLARSKA

20.

ŚW. DUCHA

21.

ŚWIĘTOJAŃSKA

22.

STARE MIASTO

GARBARY

26,38 - 54,32 zł

27,26 - 54,99 zł

27,33 - 56,99 zł

23.

GARNCARSKA

24.

GROBLA I

25.

HEWELIUSZA NR 1-10

26.

KOWALSKA

27.

OKOPOWA

28.

STRAGANIARSKA

29.

SZEWSKA

30.

SŁOMIANA

31.

TOBIASZA

32.

WARZYWNICZA

33.

WIELKIE MŁYNY

34.

CHMIELNA

35.

WRZESZCZ

ALEJA GRUNWALDZKA
nr 40- 142 /nr parzyste/

powyżej
37,75 zł

powyżej
37,85 zł

powyżej
38,10 zł

36.

ALEJA GRUNWALDZKA
nr 31 - 135 /nr nieparzyste/

37.

ROMANA DMOWSKIEGO

38.

PARTYZANTÓW nr 1 - 5

39.

WRZESZCZ

PARTYZANTÓW nr 6 - 28

37,75 zł

37,85 zł

38,10 zł

40.

ALEJA GRUNWALDZKA
nr pozostałe

41.

HENRYKA SIENKIEWICZA

42.

BRZOZOWA

43.

KLONOWA

44.

JAŚKOWA DOLINA
NR 1-50

45.

WYSPIAŃSKIEGO

46.

FISZERA

47.

DE GAULLE'A

48.

KONOPNICKIEJ

49.

MATEJKI

50.

PNIEWSKIEGO

51.

SŁOWACKIEGO

52.

LEONA MISZEWSKIEGO

53.

OLIWA

STARY RYNEK OLIWSKI
NR 1 - 10

powyżej
26,38 zł

powyżej
27,26 zł

powyżej
27,33 zł

54.

OPATA JACKA RYBIŃSKIEGO


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1763/14
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH ui
USTALONYCH NA PODSTAWIE BADANIA RYNKU za 2011 rok
ODZWIERCIEDLAJĄCYCH WPŁYW DANEJ CECHY NA STAWKĘ NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH

Lp.

Cecha lokalu

Ocena

Opis cechy

Wielkość współczynnika

1.

Lokalizacja ogólna
/ u1 /
charakteryzuje ogólną atrakcyjność lokalizacyjną (usytuowanie) lokalu w mieście

bardzo dobra

b. dobra - obszar dzielnicy Stare Miasto, Wrzeszcz - obszary wskazane
w Załączniku Nr 1 (ulice główne bez bocznych odgałęzień)

0,876

dobra

dobra - obszar dzielnicy Zaspa Przymorze, Oliwa, Śródmieście*

0,489

zadowalająca

zadowalająca - pozostałe obszary miasta

0,102

2.

Sąsiedztwo
/ u2 /
charakteryzuje szczegółowe usytuowanie lokalu, estetykę otoczenia i sąsiedniej zabudowy, dostępność komunikacyjną, bezpośrednie sąsiedztwo lokalu

bardzo dobre

b. dobre - lokale usytuowanie w ciągu handlowym pierzei ulicy w
sąsiedztwie innych lokali użytkowych,

0,584

dobre

dobre - lokale usytuowanie w oddaleniu od ciągu handlowego pierzei
ulicy w sąsiedztwie lokali użytkowych i o innych funkcjach,

0,326

zadowalające

zadawalające - lokale usytuowanie poza ciągiem handlowym, w otoczeniu
zabudowy o innych funkcjach

0,068

3.

Stan techniczno - użytkowy
/ u3 /
charakteryzuje cechy użytkowe lokalu

bardzo dobry

stan techniczny - ocenie podlega jakość elementów kontrukcyjnych i wykończeniowych, stan okładzin ściennych i podłogowych, stolarki okiennej, drzwiowej, wyposażenie w instalacje itp.;
funkcjonalność - ocenie podlega przydatność lokalu dla pełnionej funkcji - rozkład i wielkość pomieszczeń, nasłonecznienie;
ekspozycja lokalu/witryna - ocenie podlegają walory ekspozycyjne: szerokość witryny, widoczność lokalu z ciągów komunikacyjnych;
kondygnacja - ocenie podlega usytuowanie lokalu w budynku, najkorzystniejsze usytuowanie - parter z bezpośrednim dostępem z ciągu komunikacyjnego.
* ogólną ocenę stanu techniczno - użytkowego lokalu stanowi
wypadkowa ocen poszczególnych cech użytkowych

1,168

dobry

0,824

średni

0,480

dostateczny

0,136

4.

Powierzchnia lokalu
/u4 /

mała

lokale o powierzchni do 30 m2

0,292

średnia

lokale o powierzchni powyżej 30m2 do 60 m2

0,163

duża

lokale o powierzchni powyżej 60 m2

0,034

Śródmieście* -

obszar ograniczony ulicami: 3 Maja - Wały Piastowskie - Wałowa - Rybaki Górne - Krosna - Stare Domki - Sieroca - Tartaczna - Podwale Staromiejskie - Targ Rybny -Rybackie Pobrzeże - Długie Pobrzeże - Podwale Przedmiejskie (z wyłączeniem ulic Starego Miasta wskazanych w Załączniku Nr 2)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »