| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Sztutowo

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o smaorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 594 ze zmianmi ) art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U.z 2013r. poz.1457) Rada Gminy Sztutowo uchwala , co następuje :

§ 1. Ustala się wysokość, zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Sztutowo.

§ 2. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące kluby dziecięce zarejestrowane w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Wójta Gminy Sztutowo na terenie Gminy Sztutowo, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Sztutowo.

§ 3. Dotacja celowa przeznaczona jest na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Sztutowo, objęte opieką w klubie dziecięcym do ukończenia roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia , a w wyjątkowych przypadkach potwierdzonych oświadczeniem rodziców, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.

§ 4. Dotacja udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego klub dziecięcy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacji udziela się na okres od dnia 01 czerwca 2015r do dnia 31 grudnia 2015r .

§ 6. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzacych kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo w wysokości 100 złotych miesięcznie na każde dziecko objęte opieką .

§ 7. Dotacja będzie przekazywana miesięcznie, każdorazowo w terminie do ostatniego dnia miesiąca, a za miesiąc grudzień 2015r do dnia 15 grudnia, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o którym mowa w par.4.

§ 8. 1. Podmiot prowadzący klub dziecięcy składa rozliczenie z otrzymanej dotacji za 2015 rok w terminie do 15 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku zaprzestania działalności klubu dziecięcego, rozliczenie otrzymanej dotacji składa się w terminie 30 dni od daty otrzymania ostatniej części dotacji .

§ 9. Wykonanie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Waleria Banasik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie opieki w klubie dziecięcym na rok 2015 .

INDEKS DANYCH

DANE O KLUBIE DZIECIĘCYM

Pełna nazwa i adres klubu dziecięcego

Nazwisko i imię osoby prowadzącej klub dziecięcy

Data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Sztutowo

Liczba dzieci przewidziana do objęcia opieką klubu dziecięcego

Nazwa i numer rachunku bankowego na który należy przekazać dotację


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 26 lutego 2015 r.

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ DLA KLUBU DZIECIECEGI ZA 2015 ROK

1. Pełna nazwa i adres klubu dziecięcego

...................................................................................................................................................

2. Nazwisko i imię oosby prowadzącej :

....................................................................................................................................................

3. Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2015 roku.

Miesiąc

Ilość dzieci objęta opieką w klubie dziecięcym w dnaym miesiącu

Dotacja wypłacona za dany miesiąc

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XI

II. WYDATKI PONIESIONE W RAMACH PRZYZNANEJ DOTACJI PRZEZ PODMIOT :

Kwota otrzymanej dotacji w 2015 roku .

Łączna kwota dotacji wykorzystanej w 2015 roku

w tym na :

Wydatki osobowe, związane z opieką nad dziećmi

Wydatki rzeczowe , związane z opieką nad dziećmi , zakup pomocy dydaktycznych

RAZEM :

Termin składania rozliczenia do 15 stycznia nastepnego roku budżetowego, a w przypadku zaprzestania działalności w terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniej części dotacji .

..........................................................

( data i pdopsi osoby upoważnionej )


Uzasadnienie

Zgodnie z art.60 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą otrztmać na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym dotację celową wz budżetu Gminy .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »