| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1-ZiSS-2015 Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie przystąpienia do współpracy w zakresie realizacji na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy należących do kompetencji samorządu gminnego w zakresie ochrony zdrowia

zawarte pomiędzy:

Miastem Słupsk, z siedzibą w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez:

Panią Krystynę Danilecką-Wojewódzką - Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska

przy kontrasygnacie:

Pani Doroty Bałukonis - Skarbnika Miasta Słupska

a

Gminą Słupsk, z siedzibą w Słupsku przy ulicy Sportowej 34, reprezentowaną przez:

Panią Barbarę Dykier - Wójta Gminy Słupsk

przy kontrasygnacie:

Pani Ewy Jasiewicz - Skarbnika Gminy

a

Gminą Kobylnica, z siedzibą w Kobylnicy przy ulicy Głównej 20, reprezentowaną przez:

Pana Leszka Kulińskiego - Wójta Gminy Kobylnica

przy kontrasygnacie:

Pani Izabeli Hubert - Skarbnika Gminy

zwanymi dalej Stronami,

Na podstawie:

- Uchwały Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku;

- Uchwały Nr III/27/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Słupsk, Miasta Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku;

- Uchwały Nr VII/35/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 05.02.2015 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Kobylnica, Miasta Słupsk i Gminy Słupsk w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w roku 2015.

Strony postanawiają:

§ 1.

Przystąpić do współpracy w zakresie realizacji na terenie Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy należących do kompetencji samorządu gminnego w zakresie ochrony zdrowia.

§ 2.

1. W celu realizacji zadania określonego w § 1 powołany zostanie wspólny lokalny zespół, którego zadaniem będzie:

1) opracowanie oraz przeprowadzenie postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie realizatora profilaktycznych szczepień HPV w 2015 r.;

2) realizacja, koordynacja i monitorowanie działań określonych w pkt 1.

2. Zespół składać się będzie z przedstawicieli każdej ze stron.

§ 3.

1. Zespół, o którym mowa w § 2 powołany zostanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska
po przedstawieniu przez Gminę Słupsk i Gminę Kobylnica swoich kandydatów.

2. Obsługę administracyjną realizacji zadań określonych w § 2 prowadzić będzie:

1) w Mieście Słupsk - Pani Małgorzata Jarystow, Kierownik Referatu Zdrowia w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku;

2) w Gminie Słupsk - Pani Iwona Siwiec, inspektor ds. działalności gospodarczej i ochrony zdrowia Urzędu Gminy Słupsk;

3) w Gminie Kobylnica - Pani Dorota Klimowicz, inspektor ds. działalności gospodarczej i rolnictwa Urzędu Gminy Kobylnica.

3. Strony ustalają, że przewodniczącym lokalnego zespołu będzie przedstawiciel Miasta Słupska, a wiceprzewodniczącymi - przedstawiciel Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica.

4. Strony umowy zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach mających na celu realizację zadań określonych w § 1.

§ 4.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu określonego w § 1 Miasto Słupsk, Gmina Słupsk i Gmina Kobylnica zabezpieczą we własnych budżetach na 2015 r.

2. Rozliczenie nastąpi poprzez wystawienie przez realizatora usługi, faktury bądź rachunku na właściwe samorządy, w zależności od ilości szczepień zleconych przez daną stronę.

§ 5.

1. Ze strony Miasta Słupsk za realizację zadania określonego w § 1 odpowiedzialny jest Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.

2. Ze strony Gminy Słupsk za realizację zadania opisanego w § 1 odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy Słupsk.

2. Ze strony Gminy Kobylnica za realizację zadania opisanego w § 1 odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy Kobylnica.

§ 6.

Strony przyjmują następujący sposób przepływu informacji i komunikacji:

1. ze strony Miasta Słupska:

1) kontakt e-mail: wziss@um.slupsk.pl

2) kontakt bezpośredni:

Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 208,

tel. 59 84 88 371, 59 84 88 471, fax 59 84 88 469

3) adres do korespondencji: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76 - 200 Słupsk

2. ze strony Gminy Słupsk:

1) kontakt e-mail: iwonas@gminaslupsk.pl

2) kontakt bezpośredni:

Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, pok. nr 4,

tel. 59 84 28 460, fax 59 84 29 254

3) adres do korespondencji: Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76 - 200 Słupsk

3. ze strony Gminy Kobylnica:

1) kontakt e-mail: d.klimowicz@kobylnica.eu

2) kontakt bezpośredni:

Gmina Kobylnica, ul. Główna 20, pok. nr 3,

tel. 59 84 29 070 , fax 59 84 29 072

3) adres do korespondencji: Gmina Kobylnica, ul. Główna 20, 76 - 251 Kobylnica

§ 7.

W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań zawartych w programie opisanym w § 1, Strony zawrą odrębne porozumienie dotyczące wspólnego lub osobnego ubiegania się o te środki.

§ 8.

1. Zmiany w porozumieniu można wprowadzić wyłącznie drogą pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami wszystkich Stron.

2. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego porozumienia, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Stron, sądu powszechnego.

§ 9.

1. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego do 31 grudnia 2015 roku.

2. Porozumienie sporządzono w sześciu egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

3. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

MIASTO SŁUPSK

GMINA SŁUPSK

GMINA KOBYLNICA

Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Wójt Gminy Słupsk

Barbara Dykier

Wójt Gminy Kobylnica

Leszek Kuliński

Skarbnik Miasta Słupska

Dorota Bałukonis

Skarbnik Gminy

Ewa Jasiewicz

Skarbnik Gminy

Izabela Hubert

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »