| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/183/16 Rady Miejskiej w Skarszewach

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi stawkę od gospodarstwa domowego.

2. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, określonej w art. 6j ust. 1 ustawy przywołanej w ust. 1, zgodnie z którym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 3.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1 w wysokości:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 42,00 złotych,

2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego 74,00 złotych.

2. Ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 24,00 złotych,

2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego 49,00 złotych.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 2, w wysokości 24,00 złotych.

2. Ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 2, w wysokości 14,50 złotych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Ustala się ryczałtową stawkę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 49,00 złotych, jeżeli lokal w zabudowie wielorodzinnej zamieszkuje 4 lub więcej osób.

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za pojemnik o określonej pojemności:

1) 120 litrów - w wysokości 30,00 złotych;

2) 240 litrów - w wysokości 54,00 złotych;

3) 360 litrów - w wysokości 78,00 złotych;

4) 1100 litrów - w wysokości 186,00 złotych;

5) 5000 litrów - w wysokości 738,00 złotych;

6) 7000 litrów - w wysokości 968,00 złotych;

7) 10000 litrów - w wysokości 1.377,00 złotych.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - za pojemnik o określonej pojemności:

1) 120 litrów - w wysokości 17,00 złotych;

2) 240 litrów - w wysokości 31,00 złotych;

3) 360 litrów - w wysokości 47,00 złotych;

4) 1100 litrów - w wysokości 126,00 złotych;

5) 5000 litrów - w wysokości 492,00 złotych;

6) 7000 litrów - w wysokości 645,00 złotych;

7) 10000 litrów - w wysokości 918,00 złotych.

3. Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż określona w ust. 1, ustala się na podstawie wyboru stawki spośród wymienionych w ust. 1 za pojemnik o najbliższej wyższej pojemności.

4. Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż określona w ust. 2, ustala się na podstawie wyboru stawki spośród wymienionych w ust. 2 za pojemnik o najbliższej wyższej pojemności.

§ 5. Stawka opłaty, o której mowa w § 4 określa wysokość opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady


Józef Kamiński


Uzasadnienie

W związku ze zmianami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) opracowany został projekt uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ww. ustawy, gminy obowiązane są objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zaproponowana w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to stawka od gospodarstwa domowego w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej a w zabudowie wielorodzinnej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Spośród innych wymienionych ww. ustawie metod, takich jak ustalenie opłaty w zależności od ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym lub powierzchni lokalu mieszkalnego, proponowane metody ustalenia opłaty według ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, są w warunki naszej gminy najbardziej zasadne.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ww. ustawy, gminy obowiązane są określić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W przypadku gdy odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, gmina ustala stawkę takiej opłaty w obniżonej wysokości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »