| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/143/2011 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza " Nowy Sącz - 47"

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47".

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVI/434/2008 r. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47", po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza" uchwalonego Uchwałą Nr XXX/385/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. oraz zmiany studium uchwalonej Uchwałą Nr XIV/133/2011 r. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r., Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta postanawia co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47"

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47" obejmuje obszar o powierzchni ok. 188 ha, położony we wschodniej części osiedla Biegonice i południowo - zachodniej części osiedla Dąbrówka i oznaczony jest na załączniku graficznym Nr 1 w skali 1:2000, stanowiącym integralną część Uchwały.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47" składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz części graficznej przedstawionej na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, zaś rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Plan nie zawiera ustaleń w zakresie określonym w art.15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) z uwagi na brak występowania:

1) obiektów chronionych na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) przestrzeni publicznych;

3) terenów górniczych;

4) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 3. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:

1) ,,uchwale" - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza, o ile z treści nie wynika inaczej;

2) ,,planie" - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 47";

3) ,,rysunku planu" - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) ,,przepisach odrębnych" - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami wykonawczymi do niej;

5) ,,linii rozgraniczającej" - należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania i warunkach zabudowy;

6) ,,wysokości budynku" - należy przez to rozumieć wymiar liczony od średniej wysokości poziomu terenu istniejącego przyległego do ścian budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu.

Rozdział 2.
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM

§ 4. Zasady zabezpieczenia wysokich standardów jakości środowiska

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu, przy zagospodarowaniu terenów obowiązują zakazy i ograniczenia wprowadzone w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały wynikające z położenia części obszaru opracowania w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych poziomu czwartorzędowego GZWP 437.

2. Na całym terenie objętym ustaleniami planu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

3. Zakazy wymienione w punkcie 2 nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji.

4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu oznaczonego symbolem US(47) - jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.

5. Obowiązek stosowania najlepszej dostępnej techniki w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska przy realizacji każdej inwestycji.

6. Obowiązek stabilizacji zielenią o rozbudowanym systemie korzeniowym terenów predysponowanych do osuwania się oraz skarp naturalnych i antropogenicznych.

7. Zakaz składowania odpadów, w tym niebezpiecznych, w miejscach do tego nie wyznaczonych.

8. Zakaz wprowadzania do środowiska nie oczyszczonych ścieków.

§ 5. Zasady kształtowania ładu przestrzennego.

1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu.

2. Zakaz realizacji ogrodzeń pełnych blaszanych, z tworzyw sztucznych oraz betonowych prefabrykowanych.

3. Zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem toalet kontenerowych.

4. Zakaz realizacji reklam za wyjątkiem elementów informacji wizualnej (reklamy, szyldy, logo) o łącznej powierzchni nie przekraczającej 2 m2 w terenie oznaczonym symbolem US(47), w miejscu ustalonym w projekcie budowlanym lub w zgłoszeniu.

§ 6. Zasady scalania i podziału nieruchomości

1. Dopuszcza się przekształcenia nieruchomości w drodze scaleń i podziałów dla umożliwienia zagospodarowania działek zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i przepisami odrębnymi.

§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg z zachowaniem przepisów odrębnych, a przy braku takiej możliwości dopuszcza się realizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w innych terenach.

3. Dopuszcza się zmianę przebiegu sieci infrastruktury technicznej przedstawionej orientacyjnie na rysunku planu.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się pobór wody z indywidualnych ujęć w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do wodociągu miejskiego.

5. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:

1) obowiązek realizacji kanalizacji w systemie rozdzielczym dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie;

2) docelowo obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych do miejskiego systemu oczyszczania miasta;

3) dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie unieszkodliwiania ścieków wyłącznie w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do kanalizacji miejskiej;

4) obowiązek oczyszczania wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się:

1) gospodarka cieplna winna odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w planie zaopatrzenia miasta w ciepło;

2) dopuszcza się indywidualne systemy zaopatrzenia w ciepło;

3) obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych wysokoemisyjnych.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia;

2) obowiązek uwzględnienia strefy kontrolowanej dla gazociągu zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia;

2) obowiązek realizacji sieci energetycznych w systemie kablowym podziemnym. Dopuszcza się odstępstwa w uzasadnionych przypadkach związanych z konfiguracją terenu oraz zagrożeniem osuwania się mas ziemnych;

3) obowiązek uwzględnienia stref kontrolowanych dla linii energetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się:

1) obsługa teletechniczna w systemie przewodowym oraz bezprzewodowym;

2) obowiązek realizacji sieci teletechnicznych w systemie kablowym podziemnym.

10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zasadami określonymi w Programie ochrony środowiska i Planie gospodarki odpadami uchwalonym dla miasta Nowego Sącza oraz z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta;

2) pozostałe zasady gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. W zakresie komunikacji ustala się:

1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących dróg publicznych;

2) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących dróg wewnętrznych nie wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu;

3) dopuszcza się realizację ciągów pieszych, ścieżek rowerowych nie wyznaczonych na rysunku planu, za wyjątkiem terenów, dla których ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

Rozdział 3.
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 8. Ustalenia dla terenów przyrodniczych

1. Tereny lasów oznaczone symbolami: 1. ZL(47) - pow. ok. 28,25 ha, 2.ZL(47) - pow. ok. 71,10 ha, 3.ZL(47) - pow. ok. 1,50 ha, 4. ZL(47) - pow. ok. 75,39 ha. Ustala się:

1) Obowiązek ochrony istniejącego zadrzewienia;

2) Obowiązek utrzymania i zapewnienia ciągłości i swobody przepływu istniejących cieków wodnych;

3) Dopuszcza się prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji oraz obiektów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci;

5) Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wyłącznie na bazie istniejących ciągów komunikacyjnych.

2. Tereny zieleni oznaczone symbolami: 1.Z(47) - pow. ok.0,60 ha, 2. Z(47) - pow. ok.0,03 ha, 3.Z(47) - pow. ok. 0,08 ha . Ustala się:

1) Dopuszcza się realizację sieci gazowej wysokiego ciśnienia;

2) Obowiązek zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi zasad zagospodarowania strefy kontrolowanej od gazociągu;

3) Obowiązek utrzymania i zapewnienia ciągłości i swobody przepływu istniejącego cieku wodnego;

4) Dopuszcza się prowadzenie prac regulacyjnych cieku wodnego zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Teren rolny oznaczony symbolem R(47) - pow. ok. 3,60 ha. Ustala się:

1) Zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury.

4. Teren wód powierzchniowych śródlądowych z zielenią oznaczony symbolem: WS/Z(47) - pow. ok. 1,46 ha. Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu - potok z zielenią przyrzeczną;

2) Dopuszcza się prowadzenie prac regulacyjnych potoku zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) Obowiązek utrzymania i uzupełnienia istniejącej zieleni gatunkami zgodnymi z siedliskiem;

4) Zakaz realizacji nowych budynków;

5) Dopuszcza się przebudowę istniejących budynków z zakazem rozbudowy i nadbudowy na warunkach:

a) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach czerwieni, brązu, szarości i zieleni,

b) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki elewacji.

§ 9. Ustalenia dla terenów usługowych

1. Teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem US(47) - pow. ok.2,01 ha. Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu - usługi sportu i rekreacji;

2) Dopuszcza się realizację jednego budynku na zasadach:

a) wysokość budynku nie może przekraczać 9 m,

b) kąt nachylenia dachu od 30o do 45o,

c) powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 150m2,

d) obowiązek realizacji dachu o wspólnej górnej krawędzi przeciwległych połaci dachowych,

e) zakaz realizacji dachu o różnych spadkach głównych połaci dachowych względem kalenicy,

f) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach brązu, szarości i zieleni,

g) obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki elewacji;

3) Obowiązek zachowania wymaganej odległości od lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) Obowiązek zachowania min. 60 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

5) Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury;

6) Dopuszcza się realizację urządzeń sportowych w formie otwartych boisk, bieżni, placów oraz innych urządzeń nie zadaszonych służących sportom niemotorowym;

7) Obowiązek realizacji min. 20 miejsc postojowych.

§ 10. Ustalenia dla terenów komunikacji

1. Tereny komunikacji oznaczone symbolami: 1. KDZ(47) - pow. ok.1,52 ha, 2.KDZ(47) - pow. ok.0,64 ha. Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy zbiorczej, zawierająca elementy:

a) jezdnia o szerokości 7 m,

b) chodniki,

c) urządzenia związane z potrzebami obsługi ruchu i zarządzania drogą;

2) Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż 20 m;

3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

2. Teren komunikacji oznaczony symbolem KDD(47) - pow. ok.1,26 ha. Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej, zawierająca elementy:

a) jezdnia o szerokości 5 m,

b) chodniki,

c) urządzenia związane z potrzebami obsługi ruchu i zarządzania drogą;

2) Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m;

3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

3. Teren komunikacji oznaczony symbolem KDW(47) - pow. ok. 0,17 ha. Ustala się:

1) Przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna zawierająca elementy:

a) jezdnia o szerokości min. 4,5 m,

b) chodniki;

2) Szerokość w liniach rozgraniczających - 8 m;

3) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

§ 11. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związaną ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, z późniejszymi zmianami) dla terenu oznaczonego symbolem US(47) w wysokości 10 %, dla terenów pozostałych w wysokości 1%.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Opiło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik1

Załącznik Nr 1-1sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-1sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-2sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-2sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-3sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-3sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-4sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-4sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-5sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-5sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-6sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-6sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-7sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-7sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-8sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-8sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-9sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-9sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-10sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-10sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-11sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-11sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-12sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-12sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-13sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-13sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-14sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-14sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-15sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-15sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-16sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-16sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-17sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-17sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-18sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-18sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-19sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-19sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-20sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-20sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-21sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-21sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-22sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-22sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-23sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-23sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-24sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-24sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-25sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-25sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-26sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-26sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-27sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-27sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-28sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-28sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-29sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-29sekcja.pdf

Załącznik Nr 1-30sekcja do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.
Zalacznik1-30sekcja.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

Załącznik nie zawiera wykazu uwag nieuwzględnionych z uwagi na to, że do projektu planu wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 1.07.2011 r. do 29.07.2011 r. oraz w wyznaczonym terminie do dnia 12.08.2011 r. wpłynęły dwie uwagi, które zostały w całości uwzględnione.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Opiło


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/143/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47", związane są z realizacją i modernizacją dróg.

W zakresie inwestycji drogowych przewiduje się:

1) przebudowę odcinków drogi klasy dojazdowej o symbolu 1.KDZ (47), 2.KDZ(47),

2) przebudowę oraz realizację odcinka drogi klasy dojazdowej o symbolu KDD(47).

2. Powyższe zadania finansowane będą częściowo z budżetu gminy, częściowo ze środków pozabudżetowych uzyskanych z innych źródeł np. fundusze unijne.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Opiło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »