| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/144/12 Rady Gminy Pleśna

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 211 i art. 212 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), oraz w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Pleśna na 2012 rok Nr XIII/110/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2011 r. - Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pleśna jak w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2012 rok wynosi 29.190.861,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 28.202.045,21 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 988.816,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok po zmianach wynosi 31.945.202,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 26.655.348,09 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 5.289.854,12 zł.

§ 3. W uchwale Nr XVI/130/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok:

1) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Zwiększa się planowany w Uchwale Budżetowej na 2012 rok deficyt budżetu Gminy Pleśna (z kwoty 1.678.211 zł do kwoty - 2.754.341 zł) o kwotę 1.076.130 zł.

2) § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.297.598 zł,

b) zaciąganych pożyczek w kwocie 425.046 zł,

c) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 31.697 zł."

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Marian Truchan


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/144/12
Rady Gminy Pleśna
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

w złotych

Wydatki bieżące :

Zmiana:

Dział

Rozdział

Treść

Razem wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust.1pkt2i3 w części zw. z realizacją zadań j.s.t.

Razem:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

5+8

6+7

600

Transport i łączność

30 000

30 000

0

30 000

0

60016

Drogi publiczne gminne

30 000

30 000

0

30 000

0

720

Informatyka

-254,00

0

0

0

-254,00

72095

Pozostała działalność

-254,00

0

0

0

-254,00

z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

-254,00

0

0

0

-254,00

801

Oświata i wychowanie

35 000

35 000

0

35 000

0

80101

Szkoły podstawowe

35 000

35 000

0

35 000

0

Razem wydatki bieżące, w tym:

64 746,00

65 000,00

0,00

65 000,00

-254,00

Wydatki majątkowe:

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Razem wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacje na zadania inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

5+6

600

Transport i łączność

8 000

8 000

0

60014

Drogi publiczne powiatowe

38 000

38 000

0

Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej Tarnów - Zakliczyn w m. Janowice

38 000

60016

Drogi publiczne gminne

-30 000

-30 000

0

Zabezpieczenie drogi od strony cieku wodnego - Woźniczna

-30 000

710

Działalność usługowa

5 500

5 500

0

71035

Cmentarze

5 500

5 500

0

Remont elewacji zabytkowej kaplicy na cmentarzu z okresu I wojny światowej nr 171 Legionistów w Łowczówku

5 500

720

Informatyka

-7 280

-7 280

0

72095

Pozostała działalność

-7 280

-7 280

0

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski

-7 280

z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

-7 280

-7 280

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-70 966

-70 966

0

90095

Pozostała działalność

-70 966

-70 966

0

Zagospodarowanie centrum m. Janowice

-43 500

z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

-43 500

-43 500

0

Odnowa centrum m. Rzuchowa

-27 466

z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

-27 466

-27 466

0

Razem wydatki majątkowe, w tym:

-64 746

-64 746

0

WYDATKI OGÓŁEM:

0

Wiceprzewodniczący Rady


Marian Truchan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »