| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/563/12 Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 111 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:

§ 1. Tworzy się Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla przewlekle psychicznie chorych dla osób uzależnionych od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową.

§ 2. Działalność Domu Pomocy Społecznej w Krakowie będzie prowadzona w Krakowie przy ulicy Rozrywka 1.

§ 3. Zasady funkcjonowania Domu określa Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa


Małgorzata Jantos


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/563/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krakowie ul. Rozrywka 1

§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1, zwany dalej "Domem" jest miejską jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Siedzibą i obszarem działania Domu jest Miasto Kraków.

3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.

§ 2. 1. Przedmiotem podstawowej działalności Domu jest świadczenie osobom uzależnionym od alkoholu, wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwianie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

2. W ramach pozostałej działalności Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

§ 3. 1. Na czele Domu stoi Dyrektor, który kieruje jednostką jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej pracy oraz osiągnięte przez tę jednostkę wyniki.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Krakowa.

3. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

4. Dyrektor Domu jest upoważniony do reprezentowania Domu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania Domu oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 4. Szczegółowy zakres działania Domu, w tym strukturę organizacyjną, określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 5. 1. Dom jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

2. Podstawą działania Domu jest roczny plan finansowy.

3. Dom realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu gminy.

4. Środki na działalność prowadzoną przez Dom, określone w ust. 3, przekazywane są na rachunek Domu prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu Gminy Miejskiej Kraków i mogą być wykorzystane przez Dom do wysokości planu finansowego.

§ 6. 1. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Domu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Domu.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną Domu oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor Domu w regulaminie organizacyjnym.

§ 7. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miasta Krakowa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »