Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/185/09 Rady Gminy Wisznice

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Wisznice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 0,12 zł brutto w tym 7% VAT za 1 litr,( netto 0,11 zł+ 0,01 zł podatek VAT),
2) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego - 20,00 zł brutto w tym 7 % VAT za 1 m3 , (netto 18,69 zł + 1,31 zł podatek VAT).
§ 2. Górną stawkę opłaty za usługę, o której mowa w §1 pkt 1 uchwały, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny z podziałem na odpad "suchy" i odpad "mokry" ustala się w następujących wysokościach :
1) 0,11 zł brutto w tym 7% VAT ( netto 0,10 zł + 0,01 zł podatek VAT) za 1 litr odpadów "mokrych",
2) 0,07 zł brutto w tym 7% VAT ( netto 0,065 zł + 0,005 zł podatek VAT) za 1 litr odpadów "suchych".
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wisznice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe