reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/236/2010 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim

z dnia 8 lipca 2010r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art.12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.. zm.), oraz art. 42 ust. 7, pkt 1, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli, Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dla szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Radzyński zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

2. Przepisy poniższe stosuje się do nauczycieli szkół i placówek, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:

1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów,

2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych,

3) różną ilości godzin w poszczególnych semestrach wynikającą z planu nauczania.

§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego tego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela.

2. Informację o różnym wymiarze, o którym mowa w ust. 1 i zasadach realizacji tego wymiaru, dyrektor podaje nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 3. 1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony według zasad ustalonych w § 2 ust.1.

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

§ 4. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/154/2005 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, (Dz. Urz. Woj Lubelskiego z 2005 r. Nr 133, poz. 2439).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Wołosowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama