Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII /35/ 11 Rady Gminy Markuszów

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Markuszów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt.4, art.41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) - Rada Gminy Markuszów uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Markuszów są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięć godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców ( prawnych opiekunów) za świadczenia, które obejmują następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze oraz dydaktyczne czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 uchwały:

1) zabawy integracyjne oraz animacyjne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci - stwarzanie warunków do wyzwalania inwencji twórczej dzieci w zabawach dowolnych, tematycznych, dydaktycznych i konstrukcyjnych,

3) gry i zabawy badawcze i dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

5) praca stymulacyjna i korekcyjna z dziećmi z grup dyspanseryjnych, zabawy kompensacyjno- wyrównawcze, praca z dzieckiem zdolnym,

6) gry i zabawy logiczne,

7) gimnastyka korekcyjna,

8) zajęcia komputerowe,

9) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci,

10) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem.

2. Ustala się opłaty za świadczenia, o których mowa w ust.1, w wysokości:

1) 1,70 zł za pierwszą godzinę przekraczającą wymiar zajęć ustalony w § 1,

2) 1 zł za każdą następną godzinę przekraczającą wymiar zajęć ustalony w § 1.

§ 3. Szczegółowy zakres i odpłatność za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze, o których mowa w § 2 ust.1, określa umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami ( prawnymi opiekunami)

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Markuszów Nr XIV/107/2008 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu dokonywania opłat za korzystanie z usług Przedszkola Publicznego w Markuszowie, w tym wysokość opłat wnoszonych przez wychowanków oraz nauczycieli i innych pracowników przedszkola za korzystanie z posiłków

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markuszów.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Markuszów


Zbigniew Cegliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe