Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/92/2011 Rady Gminy Trawniki

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trawniki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochotniczych straży pożarnych,

2) pozostałe budynki lub ich części stanowiące własność emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty stanowiące własność gminy lub będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem oddanych w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie lub na podstawie innego tytułu prawnego osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

4) grunty wykorzystywane na potrzeby wspólnot gruntowych.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trawniki.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Trawniki z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Trawniki ( Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z 2007 roku Nr 22 poz. 664).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Monika Kądziela

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe