Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej we Frampolu

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Frampol:

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) Wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

5) Wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

6) Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały,

7) Wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,

8) Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,

9) Wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,

10) Wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,

11) Wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,

12) Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/79/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

XIII-85-11 Zał Nr 1 DN-1 - deklarcja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

XIII-85-11 Zał Nr 2 IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

XIII-85-11 Zał Nr 3 ZN-1A - dane o nieruchomościach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

XIII-85-11 Zał Nr 4 ZN-1B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

XIII-85-11 Zał. Nr 5 DR-1 - deklarcja na podatek rolny

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

XIII-85-11 Zał. Nr 6 IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

XIII-85-11 Zał. Nr 7 ZR-1A - dane o nieruchomościach rolnych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

XIII-85-11 Zał. Nr 8 ZR-1B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

XIII-85-11 Zał. Nr 9 DL-1 - deklaracja na podatek leśny

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

XIII-85-11 Zał. Nr 10 IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

XIII-85-11 Zał. Nr 11 ZL-1A - dane o nieruchomościach leśnych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/85/11
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

XIII-85-11 Zał. nr 12 - dane o zwolnieniach w podatku leśnym

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Marczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe