Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 43 Wojewody Lubelskiego

z dnia 13 lutego 2012r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tyszowcach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 192 i 193 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ; Nr 102, poz. 588 i Nr 149, poz. 889; Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tyszowcach, w okręgu wyborczym nr 1, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 22 kwietnia 2012r.

§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Tyszowce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WOJEWODA LUBELSKI


Jolanta Szołno - Koguc


Załącznik do Zarządzenia Nr 43
Wojewody Lubelskiego
z dnia 13 lutego 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 22 lutego 2012r.

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tyszowcach, w okręgu wyborczym nr 1

do 3 marca 2012r.

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zamościu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnegopodanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyszowcach

do 5 marca 2012r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyszowcach

do 8 marca 2012r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zamościu Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyszowcach

do 23 marca 2012r.
do godz. 24.00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyszowcach list kandydatów na radnego

do 30 marca 2012r.

- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

do 1 kwietnia 2012r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 7 kwietnia 2012r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyszowcach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

do 8 kwietnia 2012r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Tyszowcach obwodowych komisji wyborczychsporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach

do 12 kwietnia 2012r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

20 kwietnia 2012r.
o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

21 kwietnia 2012r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców

22 kwietnia 2012r.
godz. 8.00 - 22.00

- głosowanie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe