Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Wisznice

z dnia 19 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wisznice

Tekst pierwotny

Na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/71/2011 Rady Gminy Wisznice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wisznice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz.446) wprowadza się następującą zmianę: w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) za 1 m 2 powierzchni reklamy - 2,00 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wisznice


Ewa Nuszczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe