reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 403.PG.Ś-1/12 Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 4 kwietnia 2012r.

1. Gmina Miejska Świdnik w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego powierza Gminie Lublin wykonywanie tych zadań na zasadach określonych w Porozumieniu.

2. Gmina Lublin zobowiązuje się objąć komunikacją miejską miejscowości położone na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, uszczegółowione na podstawie umowy, o której mowa w ust. 3.

3. Lokalizację przystanków i pętli nawrotowych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, uzgodni Gmina Miejska Świdnik z zarządzającym ruchem, natomiast trasy linii komunikacyjnych, przystanki graniczne Biletowej Strefy Podmiejskiej oraz wysokość dopłat do komunikacji miejskiej na terenie gminy Miejskiej Świdnik określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Świdnik a Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie.

§ 2.

1. Wysokość opłat za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego określa uchwała Rady Miasta Lublin. Propozycje stawek opłat za przejazdy w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Świdnik będą każdorazowo przedkładane Gminie Miejskiej Świdnik w celu ich zaopiniowania przed uchwaleniem przez Radę Miasta Lublin. Brak przedstawienia opinii w terminie 30 dni od otrzymania propozycji stawek opłat, oznacza rezygnację z wyrażenia opinii.

2. Gmina Miejska Świdnik zobowiązuje się do partycypacji w kosztach utrzymania linii komunikacyjnych na zasadach ustalonych z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie. Wysokość partycypacji ustala się jako kwotę wynikającą z różnicy kosztów utrzymania linii komunikacyjnych i planowanych dochodów ze sprzedaży biletów.

3. Kwota partycypacji w kosztach utrzymania linii komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik ustalona według zasad określonych w § 2 pkt 2 będzie podlegać weryfikacji po ustaleniu rzeczywistych dochodów ze sprzedaży biletów, w uzgodnionych z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie okresach.

§ 3.

W ramach niniejszego Porozumienia Gmina Lublin zobowiązuje się do:

1. Wskazania i skierowania przewoźnika do wykonywania przewozów na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

2. Kontroli prawidłowego wykonania przewozów wymienionych w pkt. 1.

3. Zamieszczania informacji przystankowej z utrzymaniem jej w należytym stanie, bez bieżącego usuwania zabrudzeń (m.in. graffiti) na przystankach zlokalizowanych w Gminie Miejskiej Świdnik.

§ 4.

Zadania, o których mowa w § 1, § 2, § 3 realizuje Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w imieniu Gminy Lublin.

§ 5.

W ramach niniejszego Porozumienia Gmina Miejska Świdnik zobowiązuje się do utrzymania infrastruktury związanej z obsługą linii komunikacyjnych na swoim obszarze, tj.:

1. Przejezdności dróg i pętli nawrotowych na drogach gminnych, a w przypadku pozostałych kategorii dróg do podjęcia działań zapewniających należytą przejezdność dróg (interwencje we właściwych zarządach dróg).

2. Czystości terenu przystanków i pętli nawrotowych włącznie z opróżnianiem koszy na śmiecie.

3. Wiat przystankowych, słupków przystankowych ze znakiem D-15 i wyposażenia w te elementy przystanków zgodnie z potrzebami mieszkańców.

§ 6.

Zmiana postanowień Porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7.

Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca lub na zasadzie porozumienia stron w każdym czasie.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odnośne przepisy obowiązującego prawa w tym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznych transporcie zbiorowym.

§ 9.

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszego porozumienia rozstrzygane będą polubownie przez strony, a w następnej kolejności przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 10.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 11.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta Świdnik


Waldemar Jakson

Prezydent Miasta Lublin


Krzysztof Żuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama