reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Ulhówek

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, ewidencji zabytków nie stanowiących własności gminy

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ,poz.1591 z póz. zm.) oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz .U z 2003 r. Nr 162 ,poz. 1568 z póz.zm.),art.221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2009 r. Nr 157 , poz.1240 , z póz.zm.) Rada Gminy ,uchwala ,co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zwane dalej "pracami", przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy;

2) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej;

3) rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji;

4) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o rozliczenie dotacji.

5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji;

6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o pracach konserwatorskich, restauratorskich lub robotach budowlanych należy przyjąć ich znaczenie zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

§ 2. 1. Z budżetu może być udzielona dotacja celowa na wykonanie prac określonych w ust.3 niniejszej uchwały po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej "wnioskodawcą", wniosku do Wójta Gminy Ulhówek.

2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa uchwała budżetowa.

3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

3) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

4) wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

5) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

6) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

7) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

8) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

9) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

11) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

13) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

14) działanie zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

15) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt.7-15,

16) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

4. Dotacja nie może zostać udzielona jeżeli nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł.

5. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu miasta wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

6. Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, składa się w następujących terminach:

1) do dnia 15 września roku poprzedzającego przeprowadzenie zaplanowanych prac,

2) termin o którym mowa w pkt.1, nie dotyczy wniosków o dotację na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia zabytku.

3) wnioski złożone po terminie o którym mowa w pkt. 1 podlegają rozpatrzeniu w miarę posiadanych w budżecie miasta środków na ten cel.

§ 3. 1. niosek należy składać na druku stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały, zawierającym w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;

3) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

4) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;

5) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania;

6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

7) wykaz prac, wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;

8) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac;

9) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotacje na prace objęte wnioskiem u innego organu, mogącego udzielić dotacji.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

2) decyzje o wpisie do rejestru zabytków ;

3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji; pozwolenie to może zostać dołączone w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed przekazaniem środków finansowych oraz rozpoczęciem prac

4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenie lub zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych; dokumenty te mogą zostać dołączone w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed przekazaniem środków finansowych oraz rozpoczęciem prac

5) kosztorys ofertowy/inwestorski albo wycenę prac budowlanych lub zakupu materiałów.

3. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z późniejszymi zmianami).

4. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust. 3, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 4. Wójt Gminy Ulhówek do rozpatrzenia wniosków o dotację powołuję komisję, która:

1) dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym;

2) dokonuje na podstawie dokumentów określonych w § 3 wstępnej kwalifikacji nakładów koniecznych na wykonanie prac, które mogą być przedmiotem dotacji;

3) sporządza opinię dotyczącą zasadności udzielenia dotacji;

4) przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Ulhówek wniosek o udzielenie dotacji wraz z dokumentami o których mowa w § 3 niniejszej uchwały i opinią , o której mowa w pkt.3

§ 5. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności następujące kryteria:

1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

2) rola zabytku w promowaniu kultury i historii miasta,

3) stan zachowania obiektu,

4) wartość historyczną lub artystyczną zabytku,

5) wysokość zaangażowanych własnych środków.

§ 6. 1. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Ulhówek wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty w projekcie budżetu gminy na dany rok budżetowy.

2. Dotację przyznaje Rada Gminy Ulhówek na wniosek Wójta Gminy Ulhówek w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku o którym mowa w §7 ust 2 niniejszej uchwały kwoty do przekazania w kolejnych latach budżetowych.

§ 7. 1. Wysokość dotacji nie może przekroczyć środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy w danym roku.

2. W przypadku przekroczenia środków finansowych przeznaczonych na dotację w danym roku budżetowym, Rada Gminy może postanowić, że część kwoty dotacji zostanie przekazana w kolejnych latach budżetowych.

§ 8. Umowa o udzielenie dotacji winna zawierać w szczególności:

1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonych dotacji oraz termin i tryb przekazania środków;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) sposób rozliczania dotacji;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

6) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł

7) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Wójta Gminy lub osobę przez niego upoważnioną w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych;

8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji;

§ 9. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt. 7 niniejszej uchwały jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Ulhówek i polega na:

1) prawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna);

2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno - rachunkowa).

§ 10. Po przeprowadzeniu prac objętych umową, wnioskodawca przekazuje Wójtowi Gminy Ulhówek następujące dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia udzielonej dotacji:

1) sprawozdanie z wykonania prac i robót na druku stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały;

2) uwierzytelnione kserokopie faktur i rachunków;

3) protokół odbioru prac i robót;

4) inne dokumenty wskazane w umowie o udzielenie dotacji.

§ 11. 1. Wójt Gminy Ulhówek prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach.

2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;

3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji;

4) kserokopię umowy o dotację;

5) informację o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji;

6) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielenia informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ulhówek.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Senetra


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/2012
Rady Gminy Ulhówek
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załaczniknr1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/2012
Rady Gminy Ulhówek
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załaczniknr2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama