| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/96/11 Rady Gminy Karczmiska

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie - 14 402 593 zł , z tego dochody bieżące w kwocie - 13 963 138 zł i dochody majątkowe w kwocie - 439 455 zł , zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 2 102 875 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 70 000 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 10 000 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie - 14 911 102 zł , z tego wydatki bieżące w kwocie - 13 062 584 zł i wydatki majątkowe w kwocie - 1 848 518 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie - 2 102 875 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 68 000 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 2 000 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie - 10 000 zł.

§ 3.

1) Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości - 508 509zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4.

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie - 1 916 879 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie - 1 408 370zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 55 000 zł,

2) celowe w kwocie - 58 800 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 28 800 zł,

b) dofinansowanie wydatków w dziale Oświaty i Wychowania w kwocie - 30 000 zł,

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4 w łącznej kwocie - 594 643 zł.

§ 7.

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości -153 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 w łącznej kwocie - 1 644 758 zł,

3) wydatki na programy realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 180 561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie - 250 250 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie - 250 250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty - 2 475 400 zł.

§ 10.

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie - 203 510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie - 600 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi, wydatków majątkowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Bojarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Budżetowe Gminy na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku (w złotych)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na programy realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

P L A N dochodów jednostek budżetowych Gminy Karczmiska i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/96/11
Rady Gminy Karczmiska
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »