Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Dzierzkowice

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Dzierzkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18.ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX/127/05 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Dzierzkowice wprowadza się następujące zmiany:

1. 1. w § 13 ust. 6 zmienia się kwoty w tabeli: Kwoty obowiązujące od 1 listopada 2012 roku

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium szkolnego

1

2

od 0 do 200 zł

95-100 zł

od 200,01 zł do 300 zł

90-94 zł

od 300,01 zł do 456 zł

85-89 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Maksim

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe