| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.34.2013 Wojewody Lubelskiego

z dnia 25 stycznia 2013r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w części obejmującej § 2 ust. 2 pkt 1) w brzmieniu: "- 5 litrów na miesiąc", pkt 2) w brzmieniu: "-10 litrów na miesiąc", pkt 3) w brzmieniu: "-1 kg na rok", pkt 4) w brzmieniu: "-2 kg na rok", pkt 5) w brzmieniu: "-5 kg na rok", pkt 7) w brzmieniu: "10 kg na rok", pkt 8 w brzmieniu: "-50 kg lub 0,25 m 3 na rok", pkt 9 w brzmieniu: "-4 szt. rok"

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w części obejmującej § 2 ust. 2 pkt 1) w brzmieniu: "- 5 litrów na miesiąc", pkt 2) w brzmieniu: "-10 litrów na miesiąc", pkt 3) w brzmieniu: "-1 kg na rok", pkt 4) w brzmieniu: "-2 kg na rok", pkt 5) w brzmieniu: "-5 kg na rok", pkt 7) w brzmieniu: "-10 kg na rok", pkt 8 w brzmieniu: "-50 kg lub 0,25 m 3 na rok", pkt 9 w brzmieniu: "-4 szt. rok".

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr PN-II.4131.34.2013
Wojewody Lubelskiego
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej została doręczona organowi nadzoru w dniu 27 grudnia 2012 r.

Przedmiotową uchwałę Rada Miejska w Łęcznej podjęła na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

W myśl powołanego przepisu, rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jak stanowi § 2 ust. 2 uchwały, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć (w przeliczeniu na jednego mieszkańca):

1) odpady komunalne ulegające biodegradacji - 5 litrów na miesiąc,

2) odpady zielone - 10 litrów na miesiąc,

3) przeterminowane leki- 1kg na rok,

4) chemikalia- 2kg na rok,

5) zużyte baterie i akumulatory-5kg na rok,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- bez limitu pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 10 kg na rok,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe -50kg lub 0,25m 3 na rok pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu,

9) zużyte opony- 4 szt. rok

W ocenie organu nadzoru powyższe uregulowania zostały wprowadzone z istotnym naruszeniem art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wskazana norma kompetencyjna upoważnia bowiem radę gminy do określenia w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości ( podkreślenie moje ), nie zaś ilości odpadów komunalnych zbieranych w punkcie selektywnej zbiórki.

Należy przy tym podkreślić, iż analiza przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, konsekwentnie posługujących się pojęciem "odbierania odpadów komunalnych" wyłącznie w kontekście odbierania odpadów od właściciela bezpośrednio z terenu nieruchomości, prowadzi do uprawnionego wniosku, że pojęcia tego nie można utożsamiać z przyjmowaniem odpadów przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt d ustawy).

Należy zauważyć, że również przedmiotowa uchwała posługuje się tymi pojęciami zgodnie z intencją ustawodawcy, odróżniając odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości (§ 1 uchwały) od zbierania odpadów w PSZOK, do którego mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady komunalne (§ 2 uchwały).

Zdaniem organu nadzoru upoważnienie do określenia ilości odbieranych od właściciela nieruchomości odpadów komunalnych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie obejmuje wprowadzania limitów odpadów, dostarczanych przez mieszkańców gminy do PSZOK, w ramach których odpady te przyjmowane są bezpłatnie.

Zatem wprowadzenie przez Radę Miejską w § 2 ust. 2 ustawy limitów (5 litrów na miesiąc, 10 litrów na miesiąc, 1 kg na rok, 2 kg na rok , 5 kg na rok, 10 kg na rok, 50kg lub 0,25 m 3 na rok, 4 szt. na rok) narusza cytowany wyżej art. 6r ust. 3 ustawy.

Także w art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającym możliwość określenia przez radę gminy cen za usługi dodatkowe świadczone przez gminę ustawodawca wskazuje, iż usługi te mogą być świadczone "w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów".

Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141).

Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego, wydanym z upoważnienia określonego w art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co oznacza, że organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie prawa.

Dodatkowo należy zauważyć, że regulacji zawartej w § 2 ust. 3 przedmiotowej uchwały nie można uznać za wypełniającą przyznane Radzie Miejskiej upoważnienie do określenia sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W § 2 ust. 3 uchwały Rada postanowiła, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w terminie od dnia 1 lipca 2013 r.

Powyższe postanowienie uchwały nie reguluje zatem sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów.

W celu prawidłowej realizacji upoważnienia ustawowego Rada Miejska powinna określić w uchwale w jaki sposób punkt selektywnego odbioru odpadów będzie realizował świadczone przez siebie usługi, np. poprzez wskazanie dni i godzin funkcjonowania punktu.

Analiza treści art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi do stwierdzenia, iż określając materię, jaką pozostawiono do uregulowania w drodze uchwały radzie gminy, wyznacza on granice upoważnienia ustawowego. O ile jednak w zakresie przedmiotowym nie tworzy on zamkniętego katalogu elementów kształtujących treść wydanej w wykonaniu tego upoważnienia uchwały, to użyte w nim wyrażenie "w szczególności" wskazuje na to, iż przedmiotowy akt prawa miejscowego obligatoryjnie musi regulować m. in. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Pominięcie przez Radę Miejską konieczności uregulowania wskazanej materii w przedmiotowej uchwale skutkuje brakiem pełnej realizacji upoważnienia ustawowego i ma istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętego aktu. Rada Miejska obowiązana jest bowiem przestrzegać zakresu upoważnienia, udzielonego jej przez ustawę. Niewyczerpanie zakresu przedmiotowego przekazanego przez ustawodawcę do uregulowania w drodze uchwały, skutkuje zaś istotnym naruszeniem prawa.

Rada Miejska w Łęcznej powinna zatem dostosować treść przedmiotowej uchwały w powyższym zakresie do zakresu udzielonej delegacji ustawowej. Dla wypełnienia upoważnienia z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niezbędne jest uregulowanie w podejmowanej uchwale sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/175/2012 we wskazanym zakresie jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1) Burmistrz Łęcznej

2) Przewodniczący Rady Gminy Miejskiej w Łęcznej

Wojewoda Lubelski


Jolanta Szołno - Koguc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »