| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/278/13 Rady Gminy Głusk

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO NA OBSZARZE GMINY GŁUSK dla obszaru we wsi: Mętów działka nr 21/3

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i Uchwałą Rady Gminy Głusk Nr XI/72/11 z dnia 8 września 2011 r., po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, uchwala się co następuje:

Rozdział 1.

§ 1. W/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Głusk Nr XXXVII/256/13 z dnia 8 października 2013r.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk obowiązującego na obszarze wsi: Mętów działka nr 21/3 - zatwierdzonego Uchwałą Nr III/18/06 z dnia 18 grudnia 2006 r.w zakresie ustaleń szczegółowych dla terenów objętych niniejszą uchwałą i oznaczonych na załączniku graficznym nr 1.

2. Uchyla się w części dotyczącej obszaru wsi Mętów działka nr 21/3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Głusk - zatwierdzonego Uchwałą Nr III/18/06 Rady Gminy Głusk z dnia 18 grudnia 2006 r.

§ 3. Integralną częścią planu jest niniejsza uchwała oraz następujące załączniki do uchwały:

1. Załącznik Nr 1 - rysunek planu dla wsi Mętów, działka nr 21/3 wykonany w skali 1 : 2000; Na w/w rysunku określone zostały: granice terenu objętego planami, linie rozgraniczające teren o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, przeznaczenie terenów, zasady obsługi w zakresie komunikacji, zasady realizacji infrastruktury technicznej.

2. Załącznik Nr 2 - określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektów zmian planu.

3. Załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w planie i stanowiących zadania własne gminy.

§ 4. Oznaczenia graficzne użyte w rysunku zmian planu:

infoRgrafika

§ 5. 1. Ilekroć w dalszych częściach niniejszej uchwały jest mowa o:

- planie -należy przez to rozumieć ustalenie planu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały,

- uchwale -należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Głusk,

- przepisach szczególnych -należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

- rysunku planu -należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- terenie -należy przez to rozumieć obszar o przeznaczeniu podstawowym określonego rodzaju, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

- przeznaczeniu podstawowym -należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które musi być zrealizowane na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

- przeznaczeniu dopuszczalnym -należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy -należy przez to rozumieć linię określającą granice terenów zabudowy, tj. najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu,

- intensywności zabudowy -należy przez to rozumieć wskaźnik danego rodzaju intensywności,

- działce budowlanej -należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacyjne obiektów budowlanych,

- zabudowie jednorodzinnej -należy przez to rozumieć budynek mieszkalny zawierający 2 i mniej samodzielnych lokali mieszkalnych, lub zespół takich budynków wraz z urządzeniami towarzyszącymi związanymi z ich obsługą,

- wtórnej parcelacji -należy przez to rozumieć podział istniejących działek na mniejsze pod warunkiem wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonych działek,

- usługach -należy przez to rozumieć, urządzenia (obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowe) służące do działalności, której celem jest zaspokajanie stałych potrzeb ludności zarówno bytowych jak i socjalnych,

- uciążliwości -należy przez to rozumieć ujemny wpływ na stan środowiska stwarzający zagrożenie zdrowia ludzi lub skutkujący pogorszeniem komfortu życia a także powodujący degradację środowiska przyrodniczego spowodowany przekroczeniem standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych,

- usługach nieuciążliwych -należy przez to rozumieć usługi służące zaspokajaniu potrzeb ludności, niezaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

- usługach publicznych -należy przez to rozumieć takie urządzenia i obiekty, do których dostęp jest nieograniczony lub też obiekty i tereny, do których dostęp bezpośredni może być ograniczony, lecz których celem działania jest bieżące zaspokajanie potrzeb ludności w rozumieniu przepisów z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

- strefie -należy przez to rozumieć obszar, w którym obowiązują określone zasady użytkowania i gospodarki przestrzenią,

- zagospodarowaniu kubaturowym- należy przez to rozumieć budynki oraz zamknięte obiekty techniczne. Pojęcie to nie dotyczy elementów infrastruktury technicznej takich jak: słupy, reklamy, maszty nadawcze i odbiorcze itp.

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 6. Na określenie przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenów w obszarach objętych niniejszą uchwałą składają się ustalenia niniejszej uchwały.

§ 7. Przy zagospodarowaniu terenów oprócz ustaleń, o których mowa w § 6, obowiązują przepisy szczególne zawierające inne ograniczenia lub zasady dysponowania terenami, czy też zawierające inne ograniczenia dotyczące prowadzenia określonych rodzajów działalności.

§ 8. Zmianą planu objęto działkę nr 21/3 we wsi Mętów na terenie którym zmiany planu opracowano dla obszarów oznaczonych cyframi rzymskimi, w obrębie których, tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi oznaczono literami określającymi ustalone funkcje terenów i dodano numery porządkowe danego terenu np.:D M 1 UD - obecna edycja zmian planu P - symbol wsi 1 - numer kolejny danego obszaru U - funkcja terenu

§ 9. Na rysunkach planu pokazano nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 10. Ustala się następujące zasady obsługi terenów sieciami infrastruktury technicznej:

1. Przewiduje się zasilanie terenów objętych zabudową siecią kablową niskiego napięcia trasowaną w liniach regulacyjnych ulic, zasilaną z projektowanych stacji transformatorowych zlokalizowanych poza obszarami opracowania.

2. Telekomunikacja

a) obsługa telekomunikacyjna przez koncesjonowanych operatorów telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (kanalizacja telefoniczna, kabel telefoniczny doziemny) i telefonii komórkowej cyfrowej i analogowej przy założeniu adaptacji (sieci i urządzeń telekomunikacyjnych nie kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu) oraz wymaganej rozbudowy układu przesyłowego. Powinno się dążyć do lokalizowania napowietrznych linii w kanalizacji kablowej.

b) w zakresie telefonii komórkowej zakłada się budowę nowych stacji telefonii komórkowej na działkach wydzielonych lub na obiektach, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

3. Przewiduje się zaopatrzenie w wodę terenów objętych zabudową z sieci grupowych wodociągów wiejskich, a w przypadku braku możliwości technicznych dopuszcza się zaopatrzenie z własnych ujęć.

4. Dla skoncentrowanych zespołów zabudowy ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

5. Do czasu realizacji zbiorczego systemu kanalizacji plan dopuszcza stosowanie lokalnych urządzeń kanalizacyjnych spełniających wymogi obowiązujących przepisów szczególnych (lub realizację szczelnych szamb). Wyklucza się odprowadzanie ścieków komunalnych do gruntu (zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych).

6. Dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na obszarze objętym planem.

7. Zaopatrzenie w gaz:

a) na terenach w obrębie stref wolnych od zabudowy plan dopuszcza możliwość budowy nowych urządzeń, przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki istniejących urządzeń, w ramach zasięgu odległości wolnych od zabudowy od sieci gazowych,

b) w planie przewiduje się dalszy rozwój gazyfikacji gminy oparty na rozbudowie układu sieci średnioprężnej,

c) drzewa i krewy mogą być sadzone w odległości min. 3 m od zewnętrznej ścianki gazociągu,

8. Dopuszcza się możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie uwzględnionych w rysunku planu oraz prowadzenie sieci poza ciągami dróg o ile jest to niezbędne dla obsługi w/w terenów i spełnia wymogi obowiązujących przepisów szczególnych.

9. Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem terenu odbywać się będzie kosztem i staraniem Inwestora projektowanej zabudowy według odpowiedniego porozumienia lub umowy zawartej z właścicielem sieci elektroenergetycznej.

10. Wykonanie potrzebnych obostrzeń oraz ochrony przeciwporażeniowej na napowietrznych sieciach elektroenergetycznych w miejscach skrzyżowań tego wymagających, powstałych w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie jw.

11. Dopuszcza się możliwość wydzielenia nowych terenów pod realizację stacji, realizację stacji transformatorowych w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki przy ścianach stacji bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych.

12. Obszar gminy Głusk położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Niecka Lubelska nr 406 wobec czego w granicach Zbiornika należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w "Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczna dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Niecka Lubelska (GZWP nr 406)", przyjętej zawiadomieniem przez Ministra Środowiska.

13. Zasady zagospodarowania terenów względem przepisów przeciwpożarowych:

a) zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i jej aktualizacjami,

b) dla jednostek osadniczych oraz dla znajdujących się w jej granicach budynków: użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych należy zapewnić:

- wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,

- dojazdy spełniające wymagania jak dla dróg pożarowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

§ 11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1. Zakaz prowadzenia działalności przekraczających standardy jakości środowiska poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych; oddziaływanie winno zamykać się na terenie do którego inwestor ma tytuł prawny.

2. Zagospodarowanie i użytkowanie tego obszaru powinno odbywać się możliwie z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii.

3. Obszar objęty planem znajduje się w granicach Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego nr 40 z dn. 17 lutego 2006 r. w sprawie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 65 poz. 1225.

§ 12. Ustalenia dotyczące parcelacji gruntów i sposobu zagospodarowania działek :

1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się podziały nieruchomości. Ustala się zakaz wydzielania działek nie mających dostępu do drogi, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki z dostępem do drogi. Dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni od 0,005 do 0,05 ha, z przeznaczeniem pod stacje trafo, przepompownie wodociągowe, kanalizacyjne, przystanki, zatoki autobusowe i in. urządzenia niezbędne dla obsługi technicznej obszaru, które nie zostały przewidziane w rysunku planu.

2. W uzasadnionych przypadkach, kiedy nie utrudnia to warunków zabudowy i zagospodarowania działki sąsiedniej, możliwe jest sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy działki -przy zachowaniu warunków p. poż.

3. Podziały działek budowlanych dokonane w oparciu o wcześniej obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk zachowują swoja ważność pomimo, że mogą nie odpowiadać kryteriom podziałowym ustalonym w niniejszym planie.

5. Wyznaczone w rysunku planu linie regulacyjne dróg wszystkich klas są obowiązujące dla lokalizacji ogrodzeń posesji od strony drogi.

6. Na terenie objętym planem obowiązuje zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.

§ 13. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Wyznacza się następujące tereny i obiekty przeznaczone na cel publiczny: tereny dróg publicznych klasy drogi: dojazdowej,

2. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty i sieci infrastruktury technicznej, obiekty ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej, obiekty i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, urządzenia wodne i melioracji, ścieżki rowerowe można realizować na każdym terenie elementarnym w sposób zgodny z ustaleniami planu, przepisami szczególnymi i zasadami współżycia społecznego, pod warunkiem dostosowania ich estetyki do stosowanych w obszarze elementów małej architektury.

3. Dopuszcza się realizację nośników reklamowych w formie tablic, neonów, wsporników - jako informacja związana z funkcjonowaniem obiektu.

4. Zabrania się lokalizowania nośników reklamowych:

a) w pasie terenu obejmującym jezdnie w krawężnikach, wraz z terenem położonym na zewnątrz jezdni po 2 m od krawężnika dla ulic: lokalnych i dojazdowych,

b) widocznych z drogi międzynarodowej.

§ 14. Ustalenia dotyczące sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu -tereny objęte zmianą planu mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich zgodnego z planem. Dotyczy to również istniejących, napowietrznych linii energetycznych, których eksploatacja możliwa jest do czasu ich technicznego zużycia. Plan nie przewiduje innej formy tymczasowego zagospodarowania terenów niż istniejąca.

Rozdział 2.
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WEDŁUG RODZAJÓW PRZEZNACZENIA.

§ 15. 1. Wyznacza się"tereny zabudowy usługowej - U"tereny zabudowy komercyjnej - U"z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty komercyjne, usługi nieuciążliwe, usługowe, bazy, zaplecza obiektów usługowych, wszelkiego typu składowanie i magazynowanie, a także stacje paliw. Dotyczy to następującego terenu oznaczonego na rysunku planu:

- wieś Mętów: DM1U,

2. Zasady kształtowania zabudowy izagospodarowania terenu:zabudowa istniejąca przewidziana jest do zachowania, z możliwością jej przekształceń i dostosowania do nowych potrzeb poprzez wymianę, rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania, a także uzupełnienie zabudowy o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (np. miejsca parkingowe) pod warunkiem nienaruszenia przeznaczenia podstawowego, realizacja nowych obiektów kubaturowych możliwa jest w strefie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, maksymalną wysokość budynków ustala się na II kondygnacje nadziemne z możliwością dodatkowej realizacji poddasza użytkowego w dachu, a maksymalny pionowy wymiar budynku liczony zgodnie z przepisami szczególnymi od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni przekrycia - ustala się na 15m, poziom podłogi parteru nie może być posadowiony wyżej niż 0,5 m od poziomu terenu przy wejściu, forma zabudowy - wolnostojąca, zaleca się, o ile to nie będzie sprzeczne z wymogami technicznymi, realizację obiektów pod stromymi dachami. wielkość powierzchni zabudowy do 70% powierzchni działki, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 20% powierzchni działki. z przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną, średnią i wysoką, o charakterze kurtynowym, wymagane jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w zależności od wielkości programu użytkowego (1 miejsce parkingowe /na 20m2pow. usługowej).

3. Dopuszcza się:lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników oraz innych urządzeń i obiektów związanych z funkcją podstawową, wprowadzenie jako funkcji uzupełniającej usług publicznych oraz terenów zieleni i placów.

4. Wyklucza się:lokalizację zabudowy mieszkaniowej,

§ 16. 1. Wyznacza się"teren drogi- KD.."z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod teren drogi i urządzeń z nim związanych, wynikających z docelowych transportowych i innych funkcji drogi.

2. Na terenach o których mowa w ust, 1 ustala się przebieg drogi publicznej oznaczonej wg klasyD- dojazdowa, Szerokość pasa drogowego przyjmuje się zgodnie z rysunkiem planu w skali 1: 2000.

3. Ustalone przebieg i klasę drogi, o której mowa w ust. 1 i 2 oznacza się stosownie do zaliczonej kategoriiG- droga gminna,

4. Dla drogi określonej w ust. 2 ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - 8 m Przy ustalaniu szerokości poszczególnych ciągów drogowych należy się kierować rysunkiem planu i analizą warunków terenowych (oskarpowanie, rowy przydrożne, istniejące zadrzewienia).

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) realizacje urządzeń komunikacyjnych związaną z eksploatacją dróg,

b) urządzeń infrastruktury technicznej,

c) ścieżek rowerowych,

6. Urządzenia o których mowa w ust. 5 można lokalizować pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego.

7. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w przepisach odrębnych. Do uciążliwości, o których mowa wyżej zalicza się w szczególności:

1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

2) hałas i drgania (wibracje),

3) zanieczyszczenie powietrza,

4) zanieczyszczenie gruntu i wód,

5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne,

7) szkody spowodowane działalnością górniczą.

8. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego zmianą planu winna odbywać się z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu jako KDD-G zgodnie z rysunkiem planu bez możliwości bezpośrednich włączeń do drogi wojewódzkiej nr 835. Przewiduje się zjazdy poprzez drogi serwisowe, a dostęp do drogi wojewódzkiej realizowany z obszaru wyłącznie poprzez skrzyżowania.

§ 17. 1. Wyznacza się"tereny komunikacji pieszo - jezdnej - KXL"z podstawowym przeznaczeniem pod ciągi piesze o szerokości 6,0 m w liniach rozgraniczających, chyba że warunki terenowe nie pozwalają dopuszcza się zwężenie ciągu do 5,0 m. Dotyczy to następującego terenu oznaczonego na rysunku planu:

- wieś Mętów: DM2KXL.

2. Na w/w terenach dopuszcza się nadto lokalizację:

a) terenów zieleni,

b) pasy techniczne dla infrastruktury,

3. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach KXL nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone.

RODZIAŁ III
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WEDŁUG ZASAD STREFOWYCH

§ 18. 1. Na terenach objętych zmianą planu nie występująstrefy ochrony krajobrazu przyrodniczego.

2. Na terenach objętych zmianą planu nie występująstrefy ochrony krajobrazu kulturowego.

3. Na terenach objętych zmianą planu nie występująstrefy obserwacji archeologicznej.

RODZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19. Ustala się jednolitą opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dn. 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) w wysokości: dla terenów przewidzianych pod funkcje usługowe - 5%, d1a pozostałych terenów - 3%.

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głusk.

§ 21. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Głusk


Kazimierz Banach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/278/13
Rady Gminy Głusk
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/278/13
Rady Gminy Głusk
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/278/13
Rady Gminy Głusk
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »