| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Konopnica

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Konopnica uchwala co następuje:

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Konopnica będzie świadczyć usługi:

1. Odbierania zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych:

1) Zmieszane odpady komunalne - w każdej ilości

2) Selektywnie zebrane odpady komunalne (tj. papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe zbierane jako frakcja sucha) - bez limitu wagowego

3) Odpady wielkogabarytowe - bez limitu wagowego

4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem że sprzęt jest kompletny) - bez limitu wagowego

2. Odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w częstotliwości:

1) Zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

a) Zmieszane odpady komunalne:

- 1 raz w miesiącu - w okresie od 1 października do 30 kwietnia,

- 2 razy w miesiącu - w okresie od 1 maja do 30 września.

b) Selektywnie zebrane odpady komunalne:

- 1 raz w miesiącu - w okresie od 1 października do 30 kwietnia,

- 2 razy w miesiącu - w okresie od 1 maja do 30 września.

2) Zabudowa wielorodzinna:

a) Zmieszane odpady komunalne

- 1 raz w miesiącu - w okresie od 1 października do 30 kwietnia,

- 2 razy w miesiącu - w okresie od 1 maja do 30 września.

b) Selektywnie zebrane odpady komunalne:

- 1 raz w miesiącu - w okresie od 1 października do 30 kwietnia,

- 2 razy w miesiącu - w okresie od 1 maja do 30 września

3) Odpady wielkogabarytowe - 1 raz w roku

4) Sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 raz w roku

§ 2. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany w siedzibie firmy EKO-TRANS Sp. z o.o. pod adresem Kozubszczyzna 56 b, 21-030 Motycz.

2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć:

a) odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),

b) odpady zielone,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

d) przeterminowane leki,

e) chemikalia,

f) zużyte baterie i akumulatory

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) odpady wielkogabarytowe

i) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany),

j) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi zbierania odpadów w każdy poniedziałek tygodnia od 9.00 do 17.00.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopnica

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/170/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Wojew. Lubel. z 2013 r., poz. 495) oraz uchwała Nr XLIII/268/2014 Rady Gminy Konopnica z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »