| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/6/14 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie powołania Żłobka Miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim i ustalenia jego statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013, poz. 1457, z późn. zm.) Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2015 roku jednostkę budżetową Miasta Międzyrzec Podlaski pod nazwą Żłobek Miejski w Międzyrzecu Podlaskim.

§ 2. Akt założycielski Żłobka Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się Statut Żłobkowi Miejskiemu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr L/413/14 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 października 2014r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Miasta


Robert Matejek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tekst jednolity z Dz. U. 2013, poz. 1457 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2015 r. nadaje się akt założycielski publicznemu żłobkowi o nazwie:

ŻŁOBEK MIEJSKI
W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim ul. Przedszkolna 2A


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Statut Żłobka Miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Żłobek Miejski w Międzyrzecu Podlaskim - zwany dalej "Żłobkiem" jest żłobkiem publicznym.

2. Siedziba Żłobka Miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim, zwanego dalej "Żłobkiem" mieści się w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Przedszkolna 2A.

3. Terenem na którym Żłobek realizuje swoje działania jest obszar gminy miejskiej - Miasta Międzyrzec Podlaski.

4. Organem prowadzącym żłobek jest gmina miejska - Miasto Międzyrzec Podlaski.

§ 2. 5. Ustalona nazwa używana przez Żłobek brzmi: Żłobek Miejski w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Przedszkolna 2A.

6. Żłobek używa pieczęci podłużnych z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby Żłobka.

§ 3. 1. Żłobek jest jednostką organizacyjną Miasta Międzyrzec Podlaski, prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej.

2. Żłobek nie posiada osobowości prawnej a jego wydatki pokrywane są z budżetu miasta.

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego.

2. Nadzór ten obejmuje w szczególności: warunki i jakość świadczonych usług realizacji zadań statutowych, prawidłowość gospodarowania mieniem i gospodarkę finansową.

§ 5. Żłobek działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1457 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą",

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594)

- Niniejszego statutu nadanego przez Radę Miasta Międzyrzec Podlaski,

- Innych przepisów szczegółowych.

§ 6. Organizację wewnętrzną i szczególne zadania żłobka, jak również godziny pracy żłobka określa Regulamin Organizacyjny Żłobka nadawany przez Dyrektora Żłobka.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 7. 1. Żłobek jest powołany do sprawowania funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, a w przypadku określonym w art. 2 ust. 3 ustawy - do 4 roku życia, w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

2. Celem działania Żłobka jest również:

a. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem,

b. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

c. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

d. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Żłobka

e. Współdziałanie z rodziną przez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów.

f. Przygotowanie dziecka do odbycia edukacji w przedszkolu.

§ 8. 1. W ramach opieki sprawowanej nad dziećmi Żłobek realizuje następujące zadania:

a. zapewnia dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, odpowiednie do ich wieku i potrzeb,

b. dba o wszechstronny rozwój indywidualny zdolności ruchowych i manualnych odpowiednich do ich wieku,

c. zapewnia dzieciom warunki bytowe zbliżone jak najbardziej do warunków domowych,

d. kształtuje umiejętności współdziałania w grupie i uczy właściwych zachowań społecznych,

e. dba o bezpieczeństwo dzieci i o ich zdrowie,

f. zapewnia dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku wyżywienie odpowiednie do ich wieku, zgodnie z normami i zasadami dietetyki,

g. rozwija samodzielność dzieci oraz nawyki higieny osobistej,

h. zapewnia dzieciom jak najlepsze warunki wypoczynku i zabawy z elementami edukacji, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka i jego indywidualne potrzeby, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niepełnosprawności,

i. wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez informowanie o rozwoju psychofizycznym dziecka, żywieniu, pracy z dzieckiem i działaniach wspierających rozwój dziecka oraz poprzez podejmowanie wspólnych z rodzicami działań mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka i poprawę warunków pobytu dziecka Żłobku.

2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych oprócz zadań wymienionych w ust. 1 zadaniem Żłobka jest wspomaganie rodzin w wychowaniu tych dzieci poprzez:

a. Zapewnienie specjalistycznej opieki, w zależności od potrzeb dzieci, m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, która będzie dostosowana do rodzaju niepełnosprawności dzieci i przyczyni się do ich prawidłowego rozwoju

b. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym równie z wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym środowiskiem,

3. Podczas realizacji powyższych zadań Żłobek uwzględnia wspomaganie indywidualne rozwoju dziecka, wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i w przypadku dziecka niepełnosprawnego - rodzaj niepełnosprawności.

4. Realizacja celów oraz zadań Żłobka następuje w wyniku spełnienia następujących wymogów:

a. W czasie pobytu dzieci w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad nimi sprawuje fachowy personel zatrudniony w Żłobku, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie,

b. opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielania porad w zakresie pracy z dziećmi,

c. w Żłobku stosowane są różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w szczególności: gry, zabawy, zajęcia organizowane metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne, dostosowane w przypadku dzieci niepełnosprawnych do rozwoju niepełnosprawności.

Rozdział 3.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA

§ 9. 1. Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski na podstawie wniosku rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w formie pisemnej według kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem ust. 3

2. Wiek dziecka objętego opieką Żłobka określa art. 7 ust.1 oraz art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. W określonych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka może być ono przyjęte w pierwszej kolejności:

a) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

b) dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,

c) dzieci obojga rodziców pracujących,

d) dzieci matki lub ojca samotnie je wychowującego,

e) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do Żłobka.

§ 10. 1. Coroczne zapisy dzieci do Żłobka prowadzone są od 1 marca do 30 kwietnia danego roku na rok szkolny zaczynający się od września tego roku na podstawie karty zgłoszenia do żłobka.

2. Lista dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września roku kalendarzowego powinna zostać ogłoszona najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

3. W miarę istnienia wolnych miejsc w Żłobku zapisy dzieci mogą być dokonywane w ciągu całego roku.

4. W trakcie roku szkolnego Dyrektor żłobka przyjmuje dzieci z listy rezerwowej w przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku.

5. Liczba dzieci w grupie dostosowana jest do obowiązujących przepisów prawa.

6. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka reguluje Regulamin Organizacyjny Żłobka.

Rozdział 4.
ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU ORAZ W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W ŻŁOBKU

§ 11. 1. Pobyt dziecka w Żłobku wiąże się z odpłatnością obejmującą opłatę za pobyt liczoną za każdą godzinę pobytu dziecka w Żłobku oraz opłatę za wyżywienie liczoną wg dziennej stawki za wyżywienie.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie reguluje odrębna uchwała Rady Miasta Międzyrzec Podlaski.

3. Opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie podlegają obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w żłobku proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności.

4. Terminy wnoszenia i zwrotu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Miastem Międzyrzec Podlaski reprezentowanym przez Dyrektorem Żłobka na podstawie odrębnego pełnomocnictwa a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA ŻŁOBKA

§ 12. 1. Żłobek, jako jednostka budżetowa Miasta Międzyrzec Podlaski prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości.

2. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego jednostki budżetowej opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.

Rozdział 6.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ŻŁOBKIEM

§ 13. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi Dyrektor Żłobka.

2. Dyrektor Żłobka kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz w oparciu o udzielone mu przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski pisemne pełnomocnictwo.

3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym służbowym pracowników Żłobka.

4. Dyrektor Żłobka jest zatrudniony przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski

5. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Żłobka Miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim należy w szczególności:

a) organizowanie pracy Żłobka,

b) sporządzenia planu finansowego Żłobka i jego bieżąca realizacja,

c) zapewnienia właściwej organizacji pracy, dokonywane podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy oraz zatrudnienie, zwalnianie i dokonywanie innych czynności w ramach stosunku pracy z pracownikami Żłobka,

d) zapewnienie należytego stanu higieniczno- sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Żłobka oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem,

e) uzgadnianie z Burmistrzem Miasta Międzyrzec Podlaski zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka,

f) prowadzenie, udostępnianie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 7.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

§ 14. Do podstawowych obowiązków rodziców / opiekunów prawny dziecka zwanych dalej "rodzicami", należy:

1. Przestrzeganie niniejszego statutu oraz regulaminu Żłobka

2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty i przybory (odzież zapasowa, obuwie zmienne, przybory toaletowe, pieluszki) - Wyprawka oraz ewentualne pomoce dydaktyczne,

3. Przyprowadzanie tylko zdrowego dziecka i odbieranie dziecka ze Żłobka w czasie określonym w umowie,

4. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku,

5. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

6. Aktualizowanie wszelkiej dokumentacji dziecka w placówce a w szczególności danych osobowych i teleadresowych,

7. Przyprowadzenie dziecka po chorobie z zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do uczęszczania do placówki,

8. Wspierania opiekunek w celu osiągnięcia przygotowania do wychowania przedszkolnego,

9. Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych.

§ 15. Rodzice dziecka objętego opieką Żłobka maja prawo do:

1. Zapoznania się z programem zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych Żłobka realizowanym w każdej grupie, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwym do wieku dziecka,

2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3. Uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczej oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4. Uzyskiwania informacji na temat miesięcznego planu pracy w grupach,

5. Uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka,

6. Wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka oraz pracy pracowników Dyrektorowi placówki i organowi sprawującemu nadzór merytoryczny nad placówką.

§ 16. 1. Rodzice i opiekunowie żłobka zobowiązani są współdziałać ze sobą w sprawach dotyczących dzieci oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Formy współpracy Żłobka z rodzicami:

a. Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i opiekunami,

b. Zajęcia otwarte,

c. Udział w uroczystościach organizowanych na terenie Żłobka.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. 1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »