reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/90/12 Rady Gminy Piecki

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Piecki na lata 2012 - 2018"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Piecki na lata 2012 - 2018" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Brodzik


Załącznik do Uchwały Nr XXII/90/12
Rady Gminy Piecki
z dnia 27 czerwca 2012 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PIECKI NA LATA 2012 - 2018

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwalony "Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Piecki ustala się na lata 2012-2018" na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. .21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póżn. zm.). W dalszej treści "Program" ma za zadanie stworzyć podstawowe kierunki działania Gminy Piecki w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem oraz ustalić strategię działania władz samorządowych w zakresie szeroko pojętej polityki mieszkaniowej, która winna tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

2. Dla opracowania programu przyjęto wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Piecki według stanu na dzień 01.01.2012 r.

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Piecki

§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy Piecki, położone w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy oraz w budynkach stanowiących współwłasność. Aktualnie Gmina Piecki posiada 35 lokali mieszkalnych, w tym:

1) 17 lokali położonych we wsi Piecki,

2) 18 lokali położonych na terenie Gminy, poza wsią Piecki.

Tabela nr 1

Wielkość i struktura własnościowa mieszkaniowego zasobu Gminy Piecki

Mieszkaniowy zasób Gminy Piecki

Ilość budynków

Ilość gminnych lokali mieszkalnych

W tym lokali

socjalnych

powierzchnia

powierzchnia

Budynki mieszkalne ogółem

16

35

2

1.881,17 m 2

74,90 m 2

Budynki stanowiące wyłączną własność Gminy

10

23

1

1.013,51 m 2

25,30 m 2

Budynki stanowiące współwłasność

6

12

1

867.66 m 2

49,60 m 2

2. Zasób mieszkaniowy Gminy będzie ulegał zmniejszeniu wskutek sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

3. Stale wzrasta liczba rodzin oczekujących na mieszkanie, a uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i prawne zwiększają obowiązki Gmin w zakresie zabezpieczenia lokali socjalnych. W tym celu planuje się pozyskiwać lokale socjalne poprzez zmianę sposobu użytkowania i adaptację lokali użytkowych na mieszkalne.

Tabela nr 2

Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Piecki (stan na dzień 01.01. każdego roku)

Zasób mieszkaniowy

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lokale mieszkalne

33

31

29

27

25

23

21

Lokale socjalne

2

2

2

2

2

2

2

Ogółem

zasób mieszkaniowy

35

33

31

29

27

25

23

Powierzchnia w m 2

1.881,17

1.816,86

1.746,86

1.676,86

1.606,86

1.526,86

1441,86

Rozdział 3.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

§ 3. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy Piecki przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego

Rok

Stan techniczny budynków oraz lokali

Dobry (szt.)

Zadowalający (szt.)

Nie zadawalający (szt.)

2012

7

28

0

2013

7

26

0

2014

6

25

0

2015

6

23

0

2016

9

18

0

2017

8

17

0

2018

9

14

0

2. Plan remontów i modernizacji łączący się ze stanem technicznym budynków i lokali jest następujący:

a) 2012 rok - 2018 rok - stopniowa realizacja w każdym roku - zależna od posiadanych środków finansowych - naprawa pokryć dachowych, wymian rynien i rur spustowych, naprawa instalacji elektrycznej i wodno- kan.,

b) lata 2012-2018 - planuje się remont 2 lokali mieszkalnych w każdym roku objętym Programem (tj. remont łącznie 14 lokali mieszkalnych),

3. Gmina Piecki dążyć będzie do utrzymania zasobów mieszkaniowych w stanie technicznym co najmniej zadowalającym.

4. Zapotrzebowanie na lokale mieszkalne w okresie objętym Programem to:

a) 2012 rok - 10 lokali mieszkalnych

b) 2013 rok - 11 lokali mieszkalnych

c) 2014 rok - 12 lokali mieszkalnych

d) 2015 rok - 13 lokali mieszkalnych

e) 2016 rok - 14 lokali mieszkalnych

f) 2017 rok - 11 lokali mieszkalnych

g) 2018 rok - 15 lokali mieszkalnych. Stale wzrasta liczba rodzin oczekujących na mieszkanie, a uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i prawne zwiększają obowiązki Gminy w zakresie zabezpieczenia lokali socjalnych dla osób, które utraciły prawo do lokalu mieszkalnego. W tym celu planuje się pozyskiwać lokale socjalne poprzez zmianę sposobu użytkowania i adaptację lokali użytkowych na mieszkalne.

Rozdział 4.
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych

§ 4. 1. W latach 2012 - 2018 planuje się sprzedaż 7 lokali:

a) 2012 rok - 1 lokal

b) 2013 rok - 1 lokal

c) 2014 rok - 1 lokal

d) 2015 rok - 1 lokal

e) 2016 rok - 1 lokal

f) 2017 rok - 1 lokal

g) 2018 rok - 1 lokal

2. Wykonanie założonego planu sprzedaży lokali zależy przede wszystkim od złożonych wniosków o wykup lokali przez najemców.

Rozdział 5.
Zasady polityki czynszowej

§ 5. Zasady polityki czynszowej opierać się będą o poniższe kryteria:

1. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy dzieli się na lokale mieszkalne i socjalne.

2. Podwyższenie stawki bazowej czynszu może być dokonywane nie częściej niż raz w roku, za wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela.

3. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu będzie zróżnicowana w zależności od standardu oraz urządzenia mieszkania, przewiduje się następujące zróżnicowanie opłat:

1) stawka bazowa ulega podwyższeniu z tytułu występowania następujących czynników:

a) 50% - budynki i lokale o współczesnym standardzie (tj. w którym znajdują się wszystkie urządzenia techniczne, tj. zimna i ciepła woda dostarczana centralnie, centralnie dostarczane ciepło, łazienka, wc.),

b) 30% - mieszkanie z łazienką i wc bez co dostarczanego centralnie,

c) 20% - mieszkanie wyposażone w instalacje wodno-kan.,

d) 5% - mieszkanie z wodą (dotyczy również hydroforu),

2) stawka bazowa ulega obniżeniu z tytułu występowania następujących czynników:

a) 15% - mieszkanie bez wody,

b) 15% - mieszkanie bez kanalizacji,

c) 10% - mieszkanie bez centralnego ogrzewania,

d) 5% - mieszkanie bez łazienki,

e) 5% - mieszkanie bez wc,

f) 5% - poniżej 2,20 m wysokości,

4. Obniżenie stawki czynszu może nastąpić z kilku czynników, jednakże kwota obniżenia nie może przekroczyć 50% stawki bazowej.

5. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50% stawki najniższego czynszu, jaki obowiązuje za wynajem lokali mieszkalnych.

6. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

7. W czasie trwania stosunku najmu lokalu przyznaje się najemcy prawo do zwrotu poniesionych nakładów na zajmowany lokal, o ile za zgodą i na warunkach określonych przez wynajmującego wykonał w wynajmowanym lokalu roboty budowlane takie jak:

a) wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych ,

b) wydzielenie w lokalu pomieszczenia wc lub łazienki,

c) podłączenie lokalu i wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.

8. 1) Regulacje dotyczące warunków obniżenia czynszu dla najemców o niskich dochodach:

a) na wniosek najemców zajmujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy stosuje się obniżki czynszu, o ile dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekroczy kwoty 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych,

b) za dochód uważa się dochód w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

c) obniżki stosuje się w następujących wysokościach: 20% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest niższy niż 50% kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę; 10% dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest równy lub wyższy niż 50% kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę, ale nie wyższy niż 100% tej kwoty.

2) Obniżki czynszów nie udziela się najemcom, którzy:

a) w dniu złożenia wniosku o zastosowanie obniżki posiadają zaległości z tytułu opłacania czynszu w obniżonej wysokości,

b) są uprawnieni i pobierają dodatek mieszkaniowy,

c) otrzymały wypowiedzenie umowy najmu,

d) zajmują lokale socjalne.

Rozdział 6.
Sposób i zasady zarządzania lokalami

§ 6. Lokale mieszkalne i budynki stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy zarządzane są obecnie przez Wójta Gminy Piecki. W okresie realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piecki na lata 2012-2018 nie planuje się zmiany sposobu zarządzania zasobem mieszkaniowym.

Rozdział 7.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2012-2018

§ 7. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach objętych Programem będą środki pieniężne:

1) z budżetu,

2) z wpływów uzyskanych z tytułu najmu lokali mieszkalnych,

3) z opłat uzyskanych z tytułu najmu lokali użytkowych.

Rozdział 8.
Wysokość wydatków w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 8. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżące eksploatacji, koszty remontów i koszty modernizacji lokali i budynków, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4

Lata objęte programem

Bieżąca eksploatacja

Remonty + modernizacja

Razem

2012

6.000

16.000

22.000

2013

4.000

16.000

20.000

2014

5.000

17.000

22.000

2015

6.000

15.000

21.000

2016

6.000

16.000

22.000

2017

5.000

15.000

20.000

2018

6.000

14.000

20.000

Rozdział 9.
Działania zmierzające do poprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 9. W ramach działań mających na celu poprawę gospodarowania zasobem Gminy planuje się:

1) przestrzegać zasad wynajmu lokali osobom, które nie są w stanie zabezpieczyć elementarnych potrzeb mieszkaniowych,

2) planować corocznie w budżecie Gminy środki na remonty budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, poczynać starania o pozyskanie lokali socjalnych,

3) poczynać starania o pozyskanie lokali do zasobu mieszkań, poprzez adaptacje pomieszczeń niemieszkalnych,

4) wynajem lokali mieszkalnych na czas oznaczony od innych właścicieli i podnajmowanie tych lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama