reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie: stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2013

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz.1203,nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. ,poz.567),art.5 ust.1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378), pkt 1-2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (MP z 2012r., poz.587) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem:

- gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,13 zł od 1 m2 powierzchni,

- gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem budynków lub ich części o powierzchni ponad 500 m2 przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością),

c) dla budynków lub ich części o powierzchni ponad 500 m2 przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością) - 22,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków pozostałych lub ich części jak: chlewki, stodoły, obory, szopy - 3,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości z wyjątkiem budowli służących do przesyłu wody i ścieków - 1% ich wartości.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 roku.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reszlu


Andrzej Kwiatkowski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama