| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/348/12 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pisz szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym, osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonym przez organy inne niż minister i jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205 poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pisz szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym, osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonym przez organy inne niż minister i jednostka samorządu terytorialnego.

§ 2. Niepubliczne przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Pisz otrzymują dotację na następujących zasadach:

1) Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji otrzymanej przez Gminę Pisz.

2) Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych, w tym punkt przedszkolny otrzymują na każde dziecko dotację w wysokości 40% wydatków bieżących przewidzianych w danym roku w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pisz w przeliczeniu na jednego ucznia.

3) Niepubliczne przedszkola otrzymują na każde dziecko z przedszkola dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Pisz wydatków bieżących, przewidzianych w danym roku w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Pisz w przeliczeniu na jedno dziecko, z tym że na dziecko niepełnosprawne w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawne dziecko przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Pisz.

4) Przez wydatki, o których mowa w pkt 2 i 3 rozumie się wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Pisz dla przedszkola publicznego określoną w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, pomniejszoną o wydatki na inwestycje oraz wydatki finansowane z opłat wnoszonych przez rodziców, podzieloną przez liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego.

§ 3. 1. Dotacja dla szkół i przedszkoli publicznych przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach i szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Pisz.

2. Przez wydatki, o których mowa w ust. 1 rozumie się wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Pisz dla szkół lub przedszkoli publicznych, określonych w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, pomniejszoną o wydatki na inwestycje oraz wydatki finansowane z opłat wnoszonych przez rodziców, podzieloną przez liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego.

§ 4. Warunkiem udzielenia dotacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest złożenie przez organy prowadzące placówki wymienione w § 1, wniosku o przyznanie dotacji w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Organ prowadzący niepubliczne: przedszkole, szkołę, placówkę oświatową jest zobowiązany do:

1) Składania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca pisemnej informacji o aktualnej liczbie uczniów według stanu na 10 dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Składania rocznego rozliczenia z otrzymanej dotacji za dany rok w terminie do 15 stycznia roku następnego. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6. 1. Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

2. Dotacji udziela się na dany rok budżetowy.

3. Organ dotujący przekazuje dotację w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola, szkoły, placówki oświatowej wskazany przez organ prowadzący.

4. Do czasu ustalenia przez właściwego ministra wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należnej gminie w danym roku budżetowym, dotacji udziela się w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. Po ustaleniu wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należnej gminie, dotację koryguje się począwszy od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy.

§ 7. Kwota dotacji w poszczególnych miesiącach jest naliczana na podstawie faktycznej liczby uczniów wykazanej w informacji, o której mowa w § 5 pkt 1.

§ 8. 1. Zastrzega się możliwość dokonania korekty wypłaconej dotacji w przypadku stwierdzenia, że faktyczna liczba uczniów jest inna niż liczba uczniów, według której wypłacono część dotacji.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 kolejna część dotacji korygowana jest o różnicę między wypłaconą a należną częścią dotacji.

§ 9. 1. W przypadku zmiany przez Gminę Pisz wysokości wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia (dziecka) w gminnych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych), szkołach lub placówkach ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków z dokonaniem wyrównania od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

2. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 dokonanej w miesiącu grudniu danego roku budżetowego, wyrównania dokonuje się w miesiącu grudniu.

§ 10. W przypadkach gdzie do obliczenia podstawy dotacji niezbędna jest liczba uczniów gminnych szkół, przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) i placówek oświatowych, dla obliczenia:

1) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku budżetowego - przyjmuje się liczbę uczniów wykazaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego przyznanie dotacji.

2) w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku budżetowego - przyjmuje się liczbę uczniów wykazaną w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 31 marca danego roku budżetowego.

§ 11. 1. Termin wykorzystania dotacji upływa z dniem 31 grudnia danego roku w którym przyznano dotację.

2. Ostateczne rozliczenie dotacji , z zastrzeżeniem § 12, przekazanej za dany rok budżetowy następuje w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.

3. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 31 stycznia następnego roku.

4. Dotacje:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie

- podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności skutkujących obowiązkiem zwrotu dotacji.

5. W przypadku zaprzestania działalności lub likwidacji jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest złożyć rozliczenie wykorzystania dotacji w danym roku w terminie 15 dni od daty zaprzestania działalności lub likwidacji jednostki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, z załączeniem informacji o faktycznej liczbie uczniów, którzy uczęszczali do jednostki w ostatnim miesiącu otrzymania raty dotacji oraz dokonać zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do dnia zaprzestania działalności.

§ 12. Rozliczenie, o którym mowa w § 11 dokonywane jest na podstawie przewidzianych w uchwale budżetowej na dzień 31 grudnia roku, w którym udzielana była dotacja, wydatków bieżących ponoszonych w odpowiedniego typu i rodzaju przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Pisz.

§ 13. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych niepublicznym przedszkolom, niepublicznym i publicznym szkołom i placówkom oświatowym.

2. Kontroli, o której mowa w ust. 1 mogą dokonywać upoważnione przez organ dotujący osoby.

3. Zakres kontroli może dotyczyć prowadzonej przez niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w szczególności zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 5 pkt 1.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.

5. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,

2) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imiona i nazwiska osób reprezentujących kontrolowaną jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,

6) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

7) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

8) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

9) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

10) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

11) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę,

12) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanej jednostki i głównego księgowego tej jednostki.

6. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu.

7. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

8. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

9. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Burmistrzowi Pisza w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Burmistrz Pisza w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w ust. 9, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

11. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Pisza uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w ust. 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza .

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/461/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 08 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pisz szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym, osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonym przez organy inne niż minister i jednostka samorządu terytorialnego(Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 174, poz. 2395 i z 2011 r. Nr 123, poz. 2050).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady


Lilla Bednarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/348/12
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/348/12
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/348/12
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »