| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/260/2013 Rady Gminy Ostróda

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182, poz. 509)Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1)uchwała Nr XXI/106/04 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26 maja 2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,

2)uchwała Nr XXXVI/174/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,

3)uchwała Nr LVII/229/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 czerwca 2006r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,

4)uchwała Nr XXXV/207/09 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda


Andrzej Wiczkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/260/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 15 listopada 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, zwany dalej Ośrodkiem utworzony został na podstawie uchwały Nr X/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1)ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.);

2)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.);

3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);

4)niniejszego statutu.

§ 3. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Ostróda, nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Ośrodek działa w formie jednostki budżetowej.

§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Ostróda, a terenem działania obszar Gminy Ostróda.

2. Ośrodek używa pieczęci zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu i adres siedziby.

§ 5. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Ostróda.

2. W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad realizacją zadań Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 6. 1. Ośrodek udziela różnorodnych form wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym trudną sytuacją materialną i życiową, przy wykorzystaniu i rozwoju zasobów własnych Ośrodka i klienta oraz współpracy z władzami samorządowymi i środowiskiem lokalnym.

2. Celem działania Ośrodka jest, m.in.:

1)umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2)wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3)podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 7. 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z zasadami i w zakresie określonym przepisami prawa, a w szczególności:

1)ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, polegające, m.in. na:

a) przyznawaniu i wypłacie przewidzianych ustawą świadczeń,

b) prowadzeniu pracy socjalnej,

c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

d) realizacji zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych,

e) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

2)ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3)ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

4)ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

5)ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

6)innych ustaw nakładających wykonanie zadań na Ośrodek.

2. Z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda dyrektor Ośrodka, a także inne osoby upoważnione przez Wójta na wniosek dyrektora Ośrodka, prowadzą postępowania i wydają decyzje administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jak również podejmują działania wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzą postępowania i wydają w tych sprawach decyzje.

3. Na mocy upoważnienia Wójta Gminy Ostróda dyrektor Ośrodka prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w sprawach dodatków mieszkaniowych, określonych ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz załatwia sprawy i wydaje decyzje administracyjne dotyczące potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. Dyrektor Ośrodka oraz pracownicy Ośrodka podejmują czynności, prowadzą postępowania i wydają decyzje także w innych sprawach niż określone w ust. 2 i ust. 3 w ramach posiadanych upoważnień, wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 8. Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 9. Ośrodkiem kieruje dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność.

§ 10. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Ostróda.

§ 11. 1. Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy pracowników Ośrodka.

2. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora Ośrodka w formie zarządzenia.

§ 12. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka, a w szczególności zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników.

§ 13. Dyrektor Ośrodka przeprowadza okresową ocenę pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

§ 14. Dyrektor Ośrodka na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Wójta dokonuje czynności prawnych dotyczących bieżącego funkcjonowania i wykonywania zadań statutowych oraz jednoosobowo składa oświadczenia woli w imieniu Gminy Ostróda w sprawach majątkowych, związanych z działalnością Ośrodka o wartości praw i obowiązków nie przekraczających kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka na dany rok budżetowy.

§ 15. W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka jego obowiązki wykonują osoby przez niego wyznaczone na podstawie pisemnego upoważnienia.

Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa i finansowa

§ 16. Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 17. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Ostróda w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek bankowy Gminy.

4. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i na ich podstawie sporządza sprawozdawczość finansową.

5. Dyrektor Ośrodka w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych zaciąga zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka.

6. Zaciąganie zobowiązań przez Dyrektora wymaga kontrasygnaty Głównego księgowego Ośrodka.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy Ostróda.

2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Konik

Współwłaściciel Recrutamos, Konsultant projektów Direct Search/Executive Search

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »