reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/279/2013 Rady Gminy Jonkowo

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Jonkowo na 2014 rok

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U z 2013 roku , poz. 594 ) oraz art. 211, art. 212, art.. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, art.. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U z 2013 r., poz. Nr 885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 072 760,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 21 314 178,75 zł, dochody majątkowe wysokości 1 758 582 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 072 760,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 19 376 080,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2 696 680,00 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 2 596 680,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 1 048 150,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 054 704,00, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 695 903,59, rozchody w wysokości 1 695 903,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł będzie przeznaczona ma spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 79 518,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79 518,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zm.)

1. Dochody w wysokości 30 000,00 zł

2. Wydatki w wysokości 30 000,00 zł

§ 7. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 287 547,77 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 287 547,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na łączna kwotę 1 346 650,00 stanowi załącznik Nr 8

§ 9. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody - 1 781 713,00 zł,

- koszty - 1 689 018,68 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 9. § . Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100 000,00, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 98 000,00 zł

2. Rezerwa celowa wynosi 52 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

1) . Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2) . Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

a) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest: do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ogólnej kwoty tych wydatków,

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

c) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, to jest: do: dokonywania zmian planowanych kwot wydatków rzeczowych.

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

e) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 695 903,59 zł,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Karol Czajkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/279/2013
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetowych pminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/279/2013
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/279/2013
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2014 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/279/2013
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/279/2013
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustwawmi w 2014 roku.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/279/2013
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/279/2013
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.xls

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/279/2013
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/279/2013
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.xls

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/279/2013
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.xls

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama