reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-62(21)2013/2014/338/VIII/CWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 maja 2014r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne" w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S półka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Braniewie

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

1)zatwierdzić taryfę (ósmą) dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić okres obowiązywania taryfy  do dnia 30 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/507/338/U/OT1/98/AR z dnia 5 listopada 1998 r., zmienioną późniejszymi decyzjami,

- przesyłanie i dystrybucje ciepła  Nr PCC/570/338/U/OT1/98/AR z dnia 5 listopada 1998 r., zmienioną późniejszymi decyzjami,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (ósmej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

W trakcie postępowania administracyjnego  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE” wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też Przedsiębiorstwo uczyniło. Ostateczne dokumenty zostały przesłane w dniu 2 maja 2014 r. Jednocześnie w trakcie postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Prezes URE  przedłużył  dwukrotnie okres do udzielenia odpowiedzi  na wezwania.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne,  przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających  uzasadnione roczne koszty  wykonywania działalności koncesjonowanej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, koszty modernizacji i rozwoju oraz  zwrot z kapitału  zaangażowanego w działalność  koncesjonowaną (§ 11 ust. 1 pkt 1 - 3 rozporządzenia taryfowego).

Podstawą ustalenia kwoty  uzasadnionych  kosztów planowanych  były wielkości, określone zgodnie
z § 12 rozporządzenia taryfowego.Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa.

Okres obowiązywania taryfy ustalono  zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać  wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  sp. z o. o., ul. Kościelna 4A,14-500 Braniewo

2)Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

3)a/a


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 25.11.2013 r. na rachunek:
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Główny Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Celestyn Wojewódka


MIEJSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

14-500 Braniewo, ul. Kościelna 4 A

tel.  0-55 6441515     fax. 0-55 6441525

REGON 170116587         NIP 582-000-26-67

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

Z DNIA 15.05.2014 r.

Nr OGD-4210-62(21)/2013/2014/338/VIII/CWo

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko -Połom

2014 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I   -  Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie                                               str. 3

CZĘŚĆ II  -  Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło      str. 4

CZĘŚĆ III - Podział odbiorców na grupy                                                                                  str. 4

CZĘŚĆ IV - Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat                                                          str. 5

CZĘŚĆ V   -  Warunki stosowania cen i stawek opłat                                                          str. 6

CZĘŚĆ VI  - Zasady wprowadzania cen i stawek opłat                                                         str. 6

CZĘŚĆ I - Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

A.Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.);

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);

rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem
i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej Spółka
z o.o., ul. Kościelna 4 A, 14-500 Braniewo, zwane dalej „MPEC Sp. z o.o.”;

odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym;

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenialub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące                                  do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła                          do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach,
w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;

zamówiona moc cieplna – ustaloną  przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna                     do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c)   prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
      w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Użyte skróty oznaczają źródła ciepła zlokalizowane w Braniewie:

Nr 1 – przy ul. Kościelnej, w którym wytwarzane ciepło, pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego),

Nr 2 – przy ul. Stefczyka, w którym wytwarzane ciepło, pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego).

CZĘŚĆ II - Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

              MPEC Sp. z o. o. prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

wytwarzania ciepła – Nr WCC/507/338/U/OT1/98/AR z dnia  5 listopada 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami,

przesyłania i dystrybucji ciepła - Nr PCC/570/338/U/OT1/98/AR z dnia 5 listopada 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami.

CZĘŚĆ III - Podział odbiorców na grupy

1 KWW               - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest                     do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, należące do MPEC Sp. z o. o. i przez nie eksploatowane,

2 KWO               - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest                    do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne należące                         do MPEC Sp.  z o.o. i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze   za tymi węzłami, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane,

3 KWL                -  odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, należące do MPEC Sp. z o.o.
i przez nie eksploatowane,

4 KOO                -  odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1, dostarczane jest                    do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą należącą do MPEC Sp. z o.o. i przez                       nie eksploatowaną i węzły cieplne, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane,

5 SWW               - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest                     do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, należące do MPEC Sp. z o.o. i przez nie eksploatowane,

6 SWO                - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne należące do MPEC Sp.            z o.o. i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane,

7 SWL                - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, należące do MPEC Sp. z o.o.               i przez nie eksploatowane,

8 SOO                - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 2, dostarczane jest                    do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą należącą do MPEC Sp. z o.o. i przez                     nie eksploatowaną i węzły cieplne, należące do odbiorców i przez nich eksploatowane,

CZĘŚĆ IV – Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

4.1. Ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców

Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]

Cena ciepła [zł/GJ]

Cena nośnika ciepła [zł/m3]

Stawka opłaty za usługi przesyłowe

roczna

rata miesięczna

stała [zł/MW]

zmienna [zł/GJ]

roczna

rata miesięczna

1

2

3

4

5

6

7

8

1 KWW

109 185,19

9 098,77

25,60

39,26

30 334,98

2 527,92

10,01

2 KWO

109 185,19

9 098,77

25,60

39,26

21 458,21

1 788,18

8,14

3 KWL

109 185,19

9 098,77

25,60

39,26

35 137,22

2 928,10

7,52

4 KOO

109 185,19

9 098,77

25,60

39,26

16 330,76

1 360,90

6,61

5 SWW

86 586,46

7 215,54

31,23

42,00

39 224,58

3 268,72

8,96

6 SWO

86 586,46

7 215,54

31,23

42,00

30 795,98

2 566,33

10,40

7 SWL

86 586,46

7 215,54

31,23

42,00

28 378,93

2 364,91

8,41

8 SOO

86 586,46

7 215,54

31,23

42,00

14 689,08

1 224,09

5,08

Ustalone  w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).             Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Lp.

Rodzaje stawek opłat

w zależności od średnicy przyłącza

Jednostka

miary

netto

  Dn 20

  zł/m

  242,61

   Dn 25

   zł/m

   245,73 

    Dn 32

    zł/m

    260,34 

     Dn 40

     zł/m

     290,75 

      Dn 50

      zł/m

      327,35 

       Dn 65

       zł/m

       358,53 

       Podatek od towarów i usług VAT dla opłat za przyłączenie do sieci zostanie naliczony zgodnie               z obowiązującymi przepisami.

       CZĘŚĆ V - Warunki stosowania cen i stawek opłat

       5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

       5.2. W przypadkach:

       a) niedotrzymania przez MPEC Sp. z o.o. standardów  jakościowych  obsługi odbiorców        lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

       b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

       c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

       d) nielegalnego poboru ciepła, stosuje się postanowienia określone w rozdziale                          4 rozporządzenia taryfowego.

       CZĘŚĆ VI - Zasady wprowadzania cen i stawek opłat

       Taryfa wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia              od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

           Prezes Zarządu

       Jolanta Błażejewska

       reklama
       reklama

       POLECANE

       reklama
       reklama

       Ostatnio na forum

       reklama
       reklama

       Eksperci portalu infor.pl

       Katarzyna Wicha-Gajek

       Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

       Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
       reklama
       reklama
       reklama