| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Ełk

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów po zmianie wynosi 41 471 021,67 zł, z tego: dochody bieżące 35 510 831,67 zł, dochody majątkowe 5 960 190,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 40 565 314,53 zł, z tego: wydatki bieżące 35 471 339,38 zł, wydatki majątkowe 5 093 975,15 zł., w tym wydatki inwestycyjne 4 631 475,15 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody w wysokości 719 483,67 zł i rozchody w wysokości 1 625 190,81zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 905 707,14 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości 720 516,33 zł i na spłatę pożyczki w wysokości 185 190,81 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

* zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 29/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 336 072,00 zł. Środki pochodzą z poz. 52 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 r.

*zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży mienia o 70 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

*zwiększenie planu wydatków bieżących (per-saldo) o 785 555,67 zł, w tym: - na wypłatę odszkodowania za udział w działce gruntu nr 209 o pow. 0,9122 położonej w obrębie Chruściele, Gmina Ełk, wydzielonej pod drogę publiczną 444 336,66 zł,

- remonty bieżące dróg 39 015,42 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Karbowskie 9 015,42 zł (zmiana zadania, przesunięcie wydatków z rozdziału 92195), - na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej i ćwiczeń terenowych (w ramach pozostałych wydatków obronnych) 900,00 zł,

- zwiększenie dotacji dla Gminy Miasto Ełk na "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" o 777,27 zł,

- na wynagrodzenia w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 336 072,00 zł,

- pozostałe wydatki 3 469,74 zł,

- zmiany w planie Urzędu Gminy polegających na przesunięciu limitu wydatków w kwocie 26 900,00 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie planu wynagrodzeń, zwiększenie planu wydatków na pozostałe wydatki niezaliczane do wynagrodzeń z tytułu odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy 26 000,00 zł i 900,00 zł na wynagrodzenia)

-zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195 kwoty 9 015,42 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Karbowskie 9 015,42 zł (zmiana zadania, przesunięcie wydatków na remonty bieżące dróg rozdział 60016),

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w rozdziale 70005 w wysokości 2 993,09 zł,

* zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 30 000,00 zł (zakup i montaż placu zabaw w m. Buczki - przesunięcie wydatków na remonty bieżące dróg na wniosek Rady Sołeckiej Szeligi-Buczki)

*zmniejszenie planu wydatków bieżących (zmniejszeni przesunięcie z 92195 kwoty w ramach funduszu sołeckiego ) 9 015,42 zł.

Zmiany w planie przychodów:

*zwiększenie planu przychodów o wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 519 483,67 zł.

Plan dochodów ogółem wynosi 41 063 821,67 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 40 158 114,53 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 905 707,14 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości 720 516,33 zł i spłatę pożyczki 185 190,81 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »