| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/15/15 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DZ.U. z 2013 r , poz.594) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: DZ.U. z 2013r, poz. 885 z póź.zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2015 r dokonuje się zmian poprzez:

1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 2 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 2 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

3) zwiększeniem planu wydatków budżetu miasta o kwotę 256 447,27zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .

4) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 256 447,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 49 649 661,00 zł z tego: dochody bieżące - 46 441 250,16 zł dochody majątkowe - 3 208 410,84 zł

2) plan wydatków ogółem - 48 569 661,00 zł z tego: wydatki bieżące -44 654 829,89zł wydatki majątkowe - 3 914 831,11 zł

3) nadwyżka budżetu - 1 080 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2015 roku po zmianach wynoszą 3 914 831,11 zł w tym: wydatki inwestycyjne na rok budżetowy po zmianach w wysokości 3 744 107,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 11 ust.1 skreśla się pkt 2 o brzmieniu "finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego",

5. W § 11 ust.1 pkt 3 staje się pkt 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie


Dariusz Frąckiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/15/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 lutego 2015 r.

Plan dochodów

Dział

Wyszczególnienie

PLAN PRZED

ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

PLAN PO

ZMIANĄ

( - )

( + )

ZMIANIE

BUDŻET PRZED ZMIANĄ

49 649 661,00

-

Dochody bieżące

46 441 250,16

2 000 000,00

2 000 000,00

46 441 250,16

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

21 363 504,16

2 000 000,00

0,00

19 363 504,16

756

Dochody bieżące

21 363 504,16

2 000 000,00

0,00

19 363 504,16

-

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 049 600,00

2 000 000,00

0,00

49 600,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

42 900,00

0,00

2 000 000,00

2 042 900,00

900

Dochody bieżące

42 900,00

0,00

2 000 000,00

2 042 900,00

-

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

RAZEM:

49 649 661,00

4 000 000,00

4 000 000,00

49 649 661,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/15/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 lutego 2015 r.

Plan wydatków

Dział

Wyszczególnienie

PLAN PRZED

ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

PLAN PO

ZMIANĄ

( - )

( + )

ZMIANIE

BUDŻET PRZED ZMIANĄ

48 569 661,00

-

Wydatki Bieżące

30 120 644,58

256 447,27

12 000,00

29 876 197,31

-

Wydatki Majątkowe

3 744 107,84

0,00

170 723,27

3 914 831,11

-

0,00

0,00

73 724,00

73 724,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 042 776,02

244 447,27

0,00

798 328,75

700

Wydatki Bieżące

571 879,00

244 447,27

0,00

327 431,73

700

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

529 279,00

244 447,27

0,00

284 831,73

700

Wydatki Bieżące

529 279,00

244 447,27

0,00

284 831,73

-

Pozostałe wydatki

529 279,00

244 447,27

0,00

284 831,73

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

540 000,00

12 000,00

0,00

528 000,00

758

Wydatki Bieżące

540 000,00

12 000,00

0,00

528 000,00

758

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

540 000,00

12 000,00

0,00

528 000,00

758

Wydatki Bieżące

540 000,00

12 000,00

0,00

528 000,00

-

Rezerwy

540 000,00

12 000,00

0,00

528 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 613 647,22

0,00

244 447,27

3 858 094,49

900

Wydatki Majątkowe

80 000,00

0,00

170 723,27

250 723,27

900

0,00

0,00

73 724,00

73 724,00

900

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

134 014,00

0,00

244 447,27

378 461,27

900

Wydatki Majątkowe

80 000,00

0,00

170 723,27

250 723,27

-

Zwrot dotacji otrzymanych na inwestycje

0,00

0,00

170 723,27

170 723,27

900

0,00

0,00

73 724,00

73 724,00

-

Srodki z budżetu UE

0,00

0,00

73 724,00

73 724,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 394 528,00

0,00

12 000,00

1 406 528,00

921

Wydatki Bieżące

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

921

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

921

Wydatki Bieżące

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

-

Pozostałe wydatki

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

RAZEM:

48 569 661,00

1 025 789,08

1 025 789,08

48 569 661,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/15/15
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 10 lutego 2015 r.

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku

Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku.

Całkowity koszt inwestycji wieloletniej

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty,
pożyczki, obligacje

środki pochodzące
z innych źródeł *

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

12

13

1

600

60016

6050

Remont ul.Dembińskiego

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Miasta

2

600

60016

6050

Remont ul. Grzybowej

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Miasta

3

600

60016

6050

Przebudowa i zagospodarowanie Placu Grunwaldu ze szczególnym uwzględnieniem pomnika- czołg T34/85

0,00

0,00

152 900,00

152 900,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Miasta

4

630

63003

6057 6059

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko - Mazurskie

0,00

0,00

798 215,84

0,00

0,00

39 910,79

758 305,05

Urząd Miasta

5

750

75023

6060

Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Miasta

6

801

80195

6050

Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa.

0,00

0,00

2 555 992,00

2 555 992,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Miasta

7

900

90095

6050

Zakup i montaż szaletu miejskiego na ul. Fromborkiej

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

Urząd Miasta

Ogółem

0,00

0,00

3 744 107,84

2 945 892,00

0,00

39 910,79

758 305,05

x

poz.4 * Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko-Mazurskie - dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 39 910,79 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »