reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/195/2016 Rady Gminy Giżycko

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Giżycko

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Giżycko, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/348/06 Rady Gminy Giżycko z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Giżycko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk


Załącznik do Uchwały Nr XIX/195/2016
Rady Gminy Giżycko
z dnia 17 marca 2016 r.

Zasady i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Giżycko

I. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych ustawą;

2) w innych sprawach ważnych dla Gminy.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy chyba, że ustawa stanowi inaczej.

II. Zasady przeprowadzania konsultacji

§ 2. 1. Inicjatywa w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy przysługuje:

1) Wójtowi Gminy,

2) Radzie Gminy,

3) mieszkańcom Gminy w liczbie co najmniej 100 osób.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składany jest do Wójta Gminy.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zawiera:

1) przedmiot i cel konsultacji z uzasadnieniem,

2) propozycję zasięgu terytorialnego,

3) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji,

4) propozycję formy konsultacji,

4. W przypadku wniosku mieszkańców Gminy wniosek powinien zawierać także:

1) dane kontaktowe osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie złożonego wniosku,

2) listę osób składających wniosek. Każda strona listy musi posiadać tytuł oraz kolejny numer. Lista powinna zawierać:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) podpis.

5. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 4 rozpatrywany jest przez Wójta Gminy w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku poprawnego pod względem formalnym.

6. Wnioski niekompletne należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do ich uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione pozostają bez rozpatrzenia.

§ 4. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) gminny,

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego sołectwa.

§ 5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach, w zależności od przedmiotu konsultacji są wszyscy mieszkańcy Gminy lub o ile konsultacje dotyczą określonej części Gminy Giżycko, mieszkańcy tej części Gminy (jednego lub kilku sołectw).

III. Tryb przeprowadzania konsultacji

§ 6. Konsultacje mogą mieć formę:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami,

2) zebrań wiejskich,

3) badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego,

4) zgłaszania opinii na piśmie, w tym z wykorzystaniem platformy internetowej.

§ 7. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia. Wójt Gminy decyduje o formie konsultacji w zależności od okoliczności i tematu konsultacji.

2. Konsultacje mogą być przeprowadzane łącznie w różnych formach.

3. Wójt może zlecić przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanym podmiotom zajmującym się badaniem opinii publicznej.

4. Realizacja konsultacji dotyczących zagadnień wymagających specjalistycznej wiedzy może się odbywać z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.

5. Z konsultacji przeprowadzanych w formie spotkań z mieszkańcami sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu.

§ 8. 1. Ogłoszenie o konsultacjach Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń w sołectwach, tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informacja o konsultacjach może być także opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym.

3. Informacja o konsultacjach musi być podana do wiadomości publicznej, w sposób określony w ust. 1, co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

4. Konsultacje przeprowadzane w formie ankiet lub w formie zgłaszania opinii na piśmie nie mogą trwać krócej niż 14 dni.

IV. Postępowanie po zakończeniu konsultacji

§ 9. 1. Po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy sporządza sprawozdanie z ich przebiegu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać, co najmniej informacje o:

1) przedmiocie,

2) zasięgu terytorialnym,

3) terminie przeprowadzonych konsultacji,

4) zebranych opiniach mieszkańców.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być podane do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni po przeprowadzeniu konsultacji. Sprawozdanie umieszcza się na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

4. W uzasadnionych przypadkach, wymagających sporządzenia obszernej dokumentacji
lub dodatkowych analiz, termin, o którym mowa w ust. 3, może być dłuższy. Informację o przesunięciu terminu i jego przyczynach należy podać do publicznej wiadomości, publikując ją na stronie internetowej Urzędu Gminy.

V. Postanowienia końcowe

§ 10. Wójt Gminy zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjną konsultacji.

§ 11. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Giżycko.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Tomaszewska

doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama