reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/370/10 Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Biały Bór "Zespół elektrowni wiatrowych Drzonowo, Stepień, Biskupice, Biała w gminie Biały Bór"

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz.41 Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, z 2007 r. Nr 127 poz.880 i z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy Ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/263/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespół elektrowni wiatrowych Drzonowo, Stepień, Biskupice, Biała w gminie Biały Bór", po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/268/01 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 6 września 2001 r. zmienionym Uchwałami Rady Miejskiej w Białym Borze: Nr XXIII/185/08 z dnia 24 września 2008 r. oraz Nr XXXVII /295/09 z dnia 05 listopada 2009 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Biały Bór, pod nazwą "Zespół elektrowni wiatrowych Drzonowo, Stepień, Biskupice, Biała w gminie Biały Bór".

2. Plan obejmuje obszar położony w części obrębów geodezyjnych: Biała, Drzonowo, Kazimierz, Biskupice, Stepień, oraz Biały Bór (05) o łącznej powierzchni 3.110 ha. Granice planu przedstawione są na rysunku planu.

3. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000 składający się z 6 części oznaczonych jako ARKUSZ Nr 1(6), ARKUSZ Nr 2(6), ARKUSZ Nr 3(6), ARKUSZ Nr 4(6), ARKUSZ Nr 5(6) i ARKUSZ Nr 6(6);

2) załącznik nr 2 - wyrys z rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Białym Borze o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Białym Borze o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Plan, o którym mowa w §1 określa:

1) przeznaczenie terenów;

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy i zasady podziału;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludzi;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej;

7) stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.

§ 3. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla lica wież elektrowni wiatrowych;

4) granice stref ochrony stanowisk archeologicznych;

5) granice strefy ochrony kompozycji zespołu parkowo-dworskiego,

6) budynki objęte ochroną konserwatorską;

7) granice terenów objętych ochroną przyrodniczą;

8) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów:

a) R - tereny rolnicze

b) ZL - tereny lasów,

c) WS - tereny wód otwartych śródlądowych,

d) PG - udokumentowane złoże surowców naturalnych,

e) R/PE - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej /elektrowni wiatrowych/ z infrastrukturą towarzyszącą,

f) KD-G - tereny dróg publicznych klasy głównej,

g) KD-Z - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,

h) KD-L - tereny dróg publicznych klasy lokalnej,

i) KDW - tereny dróg wewnętrznych;

9) symbole cyfrowo-literowe gdzie pierwsza cyfra określa numer arkusza, druga cyfra określa kolejny numer wyodrębnionego terenu na arkuszu a litery określają przeznaczenie wyodrębnionego terenu:

a) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

c) RM - tereny zabudowy zagrodowej,

d) P/MN - tereny zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkalnej,

e) U - tereny usług,

f) US - tereny sportu i rekreacji,

g) ZP - tereny zieleni urządzonej,

h) W - tereny infrastruktury technicznej - wodociągi.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania i zabudowy

§ 4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R/PE, ustala się:

1) przeznaczenie

a) tereny rolnicze - poza terenami zainwestowanymi,

b) tereny lokalizacji instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii (elektrownie wiatrowe) wraz z urządzeniami technologicznymi,

c) tereny placów i dróg technologicznych (dla celów montażowych, serwisowych oraz obsługi przyległych gruntów rolnych),

d) stacje elektroenergetyczne oraz sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych,

e) dopuszcza się także budowę instalacji do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów:

a) dopuszcza się łącznie lokalizację nie więcej niż 65 elektrowni wiatrowych o mocy nie większej niż 5,0 MW każda,

b) wysokość całkowita nie więcej niż 190,0 m ponad poziom terenu,

c) dopuszcza się lokalizowanie wież elektrowni wiatrowych na granicy nieruchomości z zachowaniem określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy, z zastrzeżeniem pkt.3 lit. a,

d) ostateczna ilość, parametry i lokalizacja poszczególnych wież elektrowni wiatrowych ustalone zostaną w projekcie budowlanym, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem lit. a, b, c,

e) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,

f) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego świetlnego i kolorystycznego, nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) dopuszcza się geodezyjne wydzielenie terenów zainwestowanych (tereny elektrowni wiatrowych wraz z placami, drogi technologiczne, stacje elektroenergetyczne, infrastruktura techniczna - związane z funkcjonowaniem elektrowni);

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludzi:

a) usytuowanie wież elektrowni wiatrowych w stosunku do istniejącej okolicznej zabudowy oraz planowanej zabudowy w planach miejscowych obowiązujących w dniu podejmowania niniejszej uchwały musi zapewniać zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego przepisami odrębnymi,

b) należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby, a po zakończeniu budowy i montażu na obszarach nie przeznaczonych do zainwestowania przywrócić dotychczasowy sposób użytkowania terenu,

c) planowany zespół elektrowni wiatrowych jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, i wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: na rysunku planu wskazano strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych, na których obowiązuje:

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właściwym organem do spraw ochrony zabytków,

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

a) na wszystkich wyznaczonych terenach R/PE ustala się zakaz zalesień oraz zakaz budowy obiektów naziemnych nie związanych z funkcjonowaniem zespołu elektrowni wiatrowych, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

b) obiekty o wysokości 100,0 m i więcej nad poziom terenu, podlegają zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w trybie określonym przepisami szczególnymi,

c) obiekty o wysokości 50,0 m i więcej nad poziom terenu, podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym w trybie określonym przepisami szczególnymi,

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna terenów z dróg publicznych oraz z dróg wewnętrznych poprzez drogi technologiczne z placami technologicznymi, obsługujące poszczególne obiekty oraz przyległe grunty rolne,

b) parametry techniczne zjazdów z dróg publicznych i wewnętrznych kształtować zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w przepisach odrębnych,

c) nawierzchnie placów i dróg technologicznych - utwardzone lub uszlachetnione,

d) dopuszcza się budowę sieci podziemnych i nadziemnych średniego i wysokiego napięcia oraz infrastruktury technicznej - związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych,

e) elektrownie należy połączyć ze stacją elektroenergetyczną podziemnymi liniami kablowymi średniego napięcia,

f) stacje elektroenergetyczne oraz sieci nadziemne i podziemne prowadzone wzdłuż dróg publicznych należy sytuować w odległości określonej odrębnymi przepisami,

g) elektrownie będą pracowały bezobsługowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne dla potrzeb zespołu wiatraków,

h) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem budowlanym (zespołem elektrowni wiatrowych),

i) dopuszcza się budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego służących zaspokajaniu potrzeb ludności zgodnie z programami dotyczącymi poszczególnych systemów o parametrach:

- wodociągi - średnice od o 50 do o 150,

- kanalizacja - średnice kolektory grawitacyjne od o 160 do o 200, kolektory tłoczne od o 90 do o 110,

- gaz - średnice gazociągu średniego ciśnienia do DN 300, gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 700;

7) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 30% dla terenów pod elektrowniami wiatrowymi oraz placami technologicznymi, 0% dla terenów pozostałych.

§ 5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się:

1) przeznaczenie:

a) tereny rolnicze;

b) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę dróg technologicznych i zjazdów z dróg publicznych i wewnętrznych, sieci podziemnych i nadziemnych średniego i wysokiego napięcia oraz infrastruktury technicznej - związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych,

c) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem budowlanym (zespołem elektrowni wiatrowych),

2) zasady ochrony środowiska i przyrody: na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem graficznym położonym w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Okolice Żydowo-Biały Bór", obowiązują rygory określone w Uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66 poz.1804, z 2010 r. Nr 10 poz.196);

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: na rysunku planu wskazano strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych; w przypadku realizacji w tych strefach inwestycji, o których mowa w pkt.1 lit. b, c, inwestor zobowiązany jest do:

a) współdziałania w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z właściwym organem do spraw ochrony zabytków,

b) przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) na wszystkich wyznaczonych terenach R ustala się zakaz zalesień oraz budowy obiektów naziemnych nie związanych z funkcjonowaniem zespołu elektrowni wiatrowych, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza się budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego służących zaspokajaniu potrzeb ludności zgodnie z programami dotyczącymi poszczególnych systemów o parametrach:

- wodociągi - średnice od o 50 do o 150,

- kanalizacja - średnice kolektory grawitacyjne od o160 do o 200, kolektory tłoczne od o 90 do o 110,

- gaz - średnice gazociągu średniego ciśnienia do DN 300, gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 700;

c) na terenach oznaczonych symbolem graficznym i literami PG usytuowane są: udokumentowane złoże kredy i torfu (PG1) oraz udokumentowane złoże kruszyw mineralnych (PG2); eksploatacja złóż zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) dopuszcza się geodezyjne wydzielenie terenów zainwestowanych (drogi technologiczne oraz infrastruktura techniczna - związane z funkcjonowaniem elektrowni);

5) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala się:

1) przeznaczenie: tereny lasów;

2) zakaz lokalizacji zabudowy;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody: na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem graficznym położonym w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Okolice Żydowo-Biały Bór", obowiązują rygory określone w Uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66 poz.1804, z 2010 r. Nr 10 poz.196);

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) na rysunku planu wskazano tereny, przez które dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu elektrowni wiatrowych metodami nie wymagającymi wycinki drzew,

b) wprowadza się zakaz zalesiania podmokłych obniżeń terenowych;

5) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem WS ustala się:

1) przeznaczenie:

a) tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

b) pod ciekami wodnymi dopuszcza się budowę sieci związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, w trybie określonym przepisami odrębnymi,

c) dopuszcza się przebudowę przejazdu z dostosowaniem do wymaganych parametrów technicznych;

2) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 8. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5.1.MW, 5.3.MW, 5.4.MW ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w tym zabudowa garażowo-gospodarcza związana z funkcją mieszkalną,

b) dopuszcza się prowadzenie usług na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej lokalu mieszkalnego, oraz adaptację pomieszczeń technicznych zbędnych dla obsługi budynków;

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy z zastrzeżeniem pkt.3:

a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej,

c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej,

d) wysokość budynków: do 12,0 m,

e) geometria dachów: spadziste o nachyleniu 30-50°,

f) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę oraz rozbiórkę istniejących budynków,

g) dopuszcza się podział wtórny w celu powiększenia nieruchomości, lub regulacji granic między sąsiadami;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: ustala się ochronę konserwatorską budynków mieszkalnych usytuowanych na terenach 5.1.MW, 5.3.MW oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym, w stosunku do których obowiązuje:

a) nakaz zachowania wysokości budynku, nachylenia głównych połaci dachowych, wymiarów i rozplanowania otworów okiennych i drzwiowych,

b) dopuszcza się rozbudowę budynków od strony elewacji ogrodowej; części dobudowane nie mogą być wyższe niż budynek istniejący,

c) dopuszcza się wykonanie okien połaciowych w celu doświetlenia poddasza,

d) dopuszcza się rozbiórkę budynków w złym stanie technicznym po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji pomiarowo-fotograficznej i przekazaniu jednego egzemplarza do archiwum właściwego urzędu konserwatorskiemu.

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) dojazd z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych; na terenie zapewnić miejsca postojowe samochodów mieszkańców w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce/lokal mieszkalny, licząc w tym garaże

b) uzbrojenie techniczne - włączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej; do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej; dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących urządzeń;

5) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.2.MN/U ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, w tym zabudowa garażowo-gospodarcza związana z funkcją mieszkalną i usługową,

b) dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych na powierzchni nie większej niż 40% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, lub w wyodrębnionym budynku usługowym z obiektami towarzyszącymi (place gospodarcze, parkingi itp.) usytuowanym na terenie nie przekraczającym 50% powierzchni działki budowlanej;

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 50% powierzchni działki budowlanej,

c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej,

d) wysokość budynków: mieszkalno-usługowych do 12,0 m, usługowych wolnostojących do 7,5 m,

e) geometria dachów: spadziste o nachyleniu 30-50 °,

f) dopuszcza się również przebudowę i rozbudowę istniejących budynków,

g) wyklucza się podział wtórny nieruchomości;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) dojazd z przyległej drogi publicznej;

b) na terenie nieruchomości zapewnić miejsca postojowe samochodów mieszkańców w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce/ lokal mieszkalny, licząc w tym garaż oraz nie mniej niż 2 stanowiska dla usług handlu i gastronomii,

c) uzbrojenie techniczne - włączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej; do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej; dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących urządzeń;

4) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.5.P/MN ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa produkcyjna, w tym rolnicza z dopuszczeniem lokalizacji towarzyszącej funkcji mieszkalnej,

b) w obrębie działki budowlanej dopuszcza się budowę jednego lokalu mieszkalnego lub jednego budynku jednorodzinnego,

c) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji stacji bazowej telefonii bezprzewodowej GSM;

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy z zastrzeżeniem pkt. 4:

a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej,

c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej, w tym zieleń izolacyjna,

d) wysokość budynków do 12,0 m,

e) geometria dachów: budynków produkcyjnych - nie ustala się, budynków mieszkalnych - dachy spadziste o nachyleniu 30-50 °,

f) dopuszcza się również przebudowę i rozbudowę istniejących budynków, z zastrzeżeniem pkt.4;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludzi:

a) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych,

b) wzdłuż granicy sąsiadującej z terenami zabudowy mieszkaniowej należy dokonać nasadzeń zieleni izolacyjnej wysokiej z gatunków zimozielonych - w formie szpaleru,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zespołu parkowo-dworskiego na terenie której obowiązuje:

- zachowanie układu przestrzennego w zakresie usytuowania dworu i budynków gospodarczych objętych ochrona konserwatorską o których mowa w pkt.4 lit.b oraz c,

- zachowanie alei świerkowej wpisanej wraz z przyległym parkiem do rejestru zabytków,

- zakaz wtórnego podziału nieruchomości,

b) ustala się ochronę konserwatorską dworu oznaczonego na rysunku planu oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym i literą A, w stosunku do którego obowiązuje:

- nakaz zachowania wysokości budynku, kształtu dachu, podziałów architektonicznych elewacji, wymiarów i rozplanowania otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych,

- nakaz stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych przy wymianie zniszczonych elementów,

- zakaz rozbudowy,

- dopuszcza się zewnętrzne ocieplenie budynku pod warunkiem odtworzenia detali architektonicznych,

c) ustala się ochronę konserwatorską budynków gospodarczych oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym, w stosunku do których obowiązuje:

- nakaz zachowania: wysokości budynków, nachylenia głównych połaci dachowych, wymiarów i rozplanowania otworów okiennych i drzwiowych,

- dopuszcza się rozbudowę budynków pod warunkiem zachowania i zastosowania na nowych częściach wystroju elewacji (materiały wykończeniowe, detale architektoniczne) oraz zastosowania materiałów tradycyjnych; części dobudowane nie mogą być wyższe niż budynek istniejący,

- dopuszcza się wykonanie okien połaciowych w celu doświetlenia poddasza,

- dopuszcza się rozbiórkę budynków w złym stanie technicznym po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji pomiarowo-fotograficznej i przekazaniu jednego egzemplarza do archiwum właściwego urzędu konserwatorskimu.

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) dojazd do terenu 5.5.P/MN z drogi publicznej - powiatowej KD-Z i drogi wewnętrznej KDW, do terenu 5.8.P/MN z drogi publicznej - powiatowej KD-Z;

b) na terenie nieruchomości zapewnić miejsca postojowe dla pojazdów transportu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz dla samochodów mieszkańców,

c) uzbrojenie techniczne - włączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej; do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej; dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących urządzeń;

6) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.8.P/MN ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa produkcyjna z dopuszczeniem lokalizacji towarzyszącej funkcji mieszkalnej,

b) w obrębie działki budowlanej dopuszcza się budowę jednego lokalu mieszkalnego lub jednego budynku jednorodzinnego,

c) zakaz wydzielania działek przeznaczonych wyłącznie dla zabudowy mieszkaniowej,

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej,

c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej, w tym zieleń izolacyjna,

d) wysokość budynków: produkcyjnych do 12,0 m, mieszkalnych do 9,5 m,

e) geometria dachów: budynków produkcyjnych - nie ustala się, budynków mieszkalnych - dachy spadziste o nachyleniu 30-50 °,

f) dopuszcza się wtórny podział nieruchomości przy spełnieniu warunków:

- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 5000 m2

- minimalna szerokość frontu działki - 50 m

- granice działek prostopadłe do granicy przyległych dróg z tolerancją 30 ° (nie dotyczy trójkątów widoczności)

- dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej obsługującej działki budowlane po podziale

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludzi:

a) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych,

b) wzdłuż granic działek budowlanych należy dokonać nasadzeń zieleni izolacyjnej wysokiej z gatunków zimozielonych - w formie szpaleru;

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) dojazd z drogi publicznej - powiatowej KD-Z i dróg wewnętrznych,

b) na terenie nieruchomości zapewnić miejsca postojowe dla pojazdów transportu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz dla samochodów mieszkańców,

c) uzbrojenie techniczne - włączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej; do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej; dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących urządzeń;

5) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 30 %.

§ 12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.1.RM, 3.2.RM, 3.3.RM, 4.1.RM, 4.2.RM, 4.3.RM, 4.4.RM, ustala się:

1) przeznaczenie: zabudowa zagrodowa,

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 60% powierzchni terenu,

c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 15% powierzchni terenu,

d) wysokość budynków: gospodarczych do 12,0 m, mieszkalnych do 8,5 m,

e) geometria dachów: budynków gospodarczych - nie ustala się, budynków mieszkalnych - dachy spadziste o nachyleniu 30-50 °,

f) dopuszcza się również przebudowę i rozbudowę istniejących budynków,

g) dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej z nieruchomości zgodnie z liniami rozgraniczającymi, wyklucza się podział wtórny wydzielonej działki;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) dojazdy istniejącymi drogami publicznymi - lokalnymi i wewnętrznymi;

b) na terenie nieruchomości zapewnić miejsca postojowe dla pojazdów transportu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

c) uzbrojenie techniczne: dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących urządzeń, oraz indywidualne systemy infrastruktury technicznej;

4) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6.1.U ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej - budynek użyteczności publicznej - świetlica wiejska;

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 20% powierzchni terenu,

c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 50% powierzchni terenu,

d) wysokość budynku: do 6,5 m,

e) geometria dachów: spadziste o nachyleniu 25-50 °, dopuszcza się utrzymanie dachu płaskiego,

f) wyklucza się podział wtórny terenu;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) dojazd z drogi wewnętrznej,

b) liczba miejsc postojowych: nie mniej niż 3 stanowiska dla samochodów osobowych,

c) uzbrojenie techniczne - włączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej; do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej;

4) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.7.US ustala się:

1) przeznaczenie: tereny sportu i rekreacji - wiejskie boisko sportowe, z dopuszczeniem budowy budynku zaplecza socjalnego, obiektów rekreacyjnych oraz parkingu;

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) powierzchnia zabudowy budynków: nie więcej niż 10% powierzchni terenu,

c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 60% powierzchni terenu, w tym zieleń izolacyjna,

d) wysokość budynku: do 6,5 m,

e) geometria dachu: spadziste o nachyleniu 25-50 °,

f) dla obiektów wyszczególnionych w pkt. 1 dopuszcza się geodezyjne wydzielenie działek budowlanych o powierzchni wynikającej z funkcji obiektu i przepisów szczególnych, przy zapewnieniu dojazdu z wydzielonej drogi wewnętrznej;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) dojazd z przyległej drogi publicznej KD-Z,

b) liczba miejsc postojowych nie mniej niż: 8 stanowisk dla samochodów osobowych oraz 2 stanowiska dla autobusów,

c) w przypadku lokalizacji obiektu socjalnego konieczna będzie budowa przyłączy uzbrojenia technicznego z istniejących sieci; do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: teren należy obsadzić zielenią izolacyjną wysoką i średniopienną, w tym gatunkami zimozielonymi;

5) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.6.ZP ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy,

b) dopuszcza się zagospodarowanie terenu obiektami małej architektury, w uzgodnieniu z odpowiednim organem d/s ochrony zabytków, z zastrzeżeniem pkt.4,

c) wyklucza się podział wtórny nieruchomości;

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) dojazd z przyległej drogi publicznej KD-Z,

b) teren nie wymaga uzbrojenia technicznego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a) park dworski naturalistyczny, nr. rej. zab. 1101 chroniony na podstawie przepisów szczególnych usytuowany jest w granicach ustalonej planem strefy ochrony konserwatorskiej o której mowa w §10 pkt.4 lit.a,

b) na rysunku planu określono strefę WI pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 23-27/2 typowanego do wpisu do rejestru zabytków, na terenie której obowiązuje zachowanie istniejącego układu topograficznego terenu oraz zakaz wszelkiej działalności inżynierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami ziemnymi, poza badaniami archeologicznymi oraz pracami zabezpieczającymi zabytek przed zniszczeniem, prowadzonymi na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,

5) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6.2.W ustala się:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - wodociąg,

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się rozbudowę stacji wodociągowej,

b) niezależnie od zasilania terenów zabudowanych systemem wodociągowym należy przewidzieć zaopatrzenie ludności w wodę w sytuacjach szczególnych,

c) dopuszcza się scalenie działek w celu powiększenia nieruchomości;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji: dojazd drogą wewnętrzną KDW, od drogi publicznej KD-Z;

4) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%

§ 17. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-G ustala się:

1) przeznaczenie: droga publiczna kategorii G (główna);

2) szerokość w liniach rozgraniczających według granic geodezyjnych - jak w stanie istniejącym;

3) w pasie drogowym dopuszcza się:

a) przebudowę drogi,

b) przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań zgodnie z przepisami i w trybie określonym przepisami odrębnymi,

c) budowę przejść porzecznych pod drogą metodami nie powodującymi uszkodzeń nawierzchni jezdni i korony drogi, w trybie określonym przepisami odrębnymi

d) przebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego służących zaspokajaniu potrzeb ludności oraz budowę nowych sieci, dla których uzyskano zezwolenie zarządcy drogi przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały - w trybie określonym przepisami odrębnymi;

e) parametry sieci:

- wodociągi - średnice od o 50 do o 150,

- kanalizacja - średnice kolektory grawitacyjne od o160 do o 200, kolektory tłoczne od o 90 do o 110,

4) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 18. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-Z, ustala się:

1) przeznaczenie: droga publiczna kategorii Z (zbiorcza);

2) szerokość w liniach rozgraniczających według granic geodezyjnych - jak w stanie istniejącym;

3) w pasie drogowym dopuszcza się:

a) przebudowę drogi,

b) przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów i skrzyżowań zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) budowę sieci podziemnych i nadziemnych związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, oraz przebudowę istniejących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem budowlanym (zespołem elektrowni wiatrowych),

d) przejście sieci pod drogą należy realizować metodami nie powodującymi uszkodzeń nawierzchni jezdni i korony drogi,

e) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego służących zaspokajaniu potrzeb ludności zgodnie z programami dotyczącymi poszczególnych systemów metodami nie powodującymi uszkodzeń nawierzchni jezdni i korony drogi;

f) parametry sieci:

- wodociągi - średnice od o50 do o 150,

- kanalizacja - średnice kolektory grawitacyjne od o 160 do o 200, kolektory tłoczne od o 90 do o 110,

- gaz - średnice gazociągu średniego ciśnienia do DN 300;

4) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0 %.

§ 19. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-L, ustala się:

1) przeznaczenie: droga publiczna kategorii L (lokalna);

2) szerokość w liniach rozgraniczających według granic geodezyjnych - jak w stanie istniejącym;

3) w pasie drogowym dopuszcza się:

a) przebudowę drogi,

b) przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów i skrzyżowań zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) budowę sieci podziemnych i nadziemnych związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, oraz przebudowę istniejących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem budowlanym (zespołem elektrowni wiatrowych),

d) dopuszcza się budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego służących zaspokajaniu potrzeb ludności zgodnie z programami dotyczącymi poszczególnych systemów o parametrach:

- wodociągi - średnice od o 50 do o 150,

- kanalizacja - średnice kolektory grawitacyjne od o 160 do o 200, kolektory tłoczne od o 90 do o 110,

- gaz - średnice gazociągu średniego ciśnienia do DN 300, gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 700

4) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%.

§ 20. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW ustala się:

1) przeznaczenie: droga wewnętrzna - gminna;

2) szerokość w liniach rozgraniczających według granic geodezyjnych - jak w stanie istniejącym;

3) w pasie drogowym dopuszcza się:

a) przebudowę drogi,

b) przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) budowę sieci podziemnych i nadziemnych związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, oraz przebudowę istniejących sieci w przypadku kolizji z projektowanym obiektem budowlanym (zespołem elektrowni wiatrowych),

d) dopuszcza się budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego służących zaspokajaniu potrzeb ludności zgodnie z programami dotyczącymi poszczególnych systemów o parametrach:

- wodociągi - średnice od o 50 do o 150,

- kanalizacja - średnice kolektory grawitacyjne od o 160 do o 200, kolektory tłoczne od o 90 do o 110,

- gaz - średnice gazociągu średniego ciśnienia do DN 300;

e) wzdłuż drogi biegnącej w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Okolice Żydowa i Białego Boru" w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego" przewiduje się wykonanie ścieżki rowerowej o znaczeniu międzynarodowym - nie będącej zadaniem własnym gminy Biały Bór;

4) stawkę na podstawie której ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - 0%

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 21. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne o łącznej powierzchni 38,2 ha, w tym: klasy IV - 9,5 ha, klasy V - 12,2 ha, klasy VI - 16,5 ha.

2. Do czasu realizacji postanowień niniejszej uchwały, ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/370/10
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Rysunek planu w skali 1:2000 składajacy się z 6 części oznaczonych jako ARKUSZ Nr 1(6), ARKUSZ Nr2(6), ARKUSZ Nr 3(6), ARKUSZ Nr 4 (6), ARKUSZ Nr 5(6), ARKUSZ Nr 6(6)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/370/10
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Wyrys z rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/370/10
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Białym Borze o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespół elektrowni wiatrowych Drzonowo, Stepień, Biskupice, Biała w gminie Biały Bór"

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z brakiem uwag do projektu planu wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 07 do 28 maja 2010 r. - Rada Miejska w Białym Borze nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/370/10
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 29 czerwca 2010 r.

rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Białym Borze o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z brakiem uwag do projektu planu wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 07 do 28 maja 2010 r. - Rada Miejska w Białym Borze nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. RZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE TADEUSZ WIKTOR MARKIEWICZ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XLVI/370/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 czerwca 2010 r. rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Białym Borze o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Białym Borze rozstrzyga co następuje: Nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych z uwagi na to, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespół elektrowni wiatrowych Drzonowo, Stepień, Biskupice, Biała w gminie Biały Bór" nie przewidują inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i finansowanych ze środków publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białym Borze

Tadeusz Wiktor Markiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama