reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/395/2010 Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.: z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.: z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 47, poz. 278) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego.

1) Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste następuje w drodze:

a) przetargu,

b) bezprzetargowo;

2) W drodze bezprzetargowej nieruchomości mogą być zbywane w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami;

3) O zastosowanej formie przetargu decyduje Zarząd Powiatu;

4) Podstawą ustalenia ceny nieruchomości jest jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego;

5) Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się zasady ustalenia ceny określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami;

6) Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność;

7) Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę roczną w wysokości od 15% do 25%. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste;

8) Do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste przeznacza się nieruchomości na cele wynikające z planów zagospodarowania, które są zbędne do realizacji zadań Powiatu, zbycie nieruchomości, której wartość przekracza 50 000,00 zł wymaga zgody Rady Powiatu w formie uchwały;

9) Darowizna nieruchomości stanowiących własność Powiatu na rzecz Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego, której wartość przekracza 50 000,00 zł wymaga zgody Rady Powiatu w formie uchwały;

10) Przyjęcie darowizny na własność Powiatu, której wartość przekracza 50 000,00 zł wymaga zgody Rady Powiatu w formie uchwały;

11) Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Zasady zapłaty ustala każdorazowo Zarząd Powiatu z tym, że pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości;

12) Rozłożona na raty nie spłacona część ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

2. Określa się zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego.

1) Decyzje w sprawie wydzierżawiania lub najmu nieruchomości do lat 3 podejmuje Zarząd Powiatu, natomiast powyżej 3 lat decyzje podejmuje Rada Powiatu;

2) Wymagana jest zgoda Rady Powiatu w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

3) Nieruchomości wydzierżawia się i wynajmuje w drodze przetargu;

4) O formie przetargu decyduje Zarząd Powiatu;

5) Zarząd Powiatu ustala wyjściową wysokość czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu wg stawek nie niższych niż obowiązują w gminie, na której obszarze jest położona nieruchomość;

6) W przypadku przedłużenia umowy dzierżawy lub najmu tym samym podmiotom lub ich następcą prawnym na okres łączny powyżej trzech lat obowiązują warunki określone w powyższych zasadach;

7) Wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu.

3. Nieruchomości będące własnością Powiatu mogą być za zgodą Rady Powiatu obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteka, użytkowanie, służebność i inne).

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 3. Tracą moc Uchwały Nr XXXIV/298/2005 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego oraz Nr IX/72/2007 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Szczecineckiego w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

Art. 12 pkt 8 lit. "A" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Ujednolicenie w/w zasad jest konieczne, ze względu na uprawnienia Zarządu Powiatu w Szczecinku do samodzielnego gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Szczecineckiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama