reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/260/09 Rady Miasta Świdwin

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świdwin na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 39.522.730 zł
1) dochody bieżące 35.207.610 zł
2) dochody majątkowe 4.315.120 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 46.334.730 zł
z tego :
1) wydatki bieżące 34.132.924 zł
2) wydatki majątkowe 12.201.806 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 6.812.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciągniętych kredytów na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach i spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań 7.326.000 zł,
w tym : na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE 4.326.000 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.440.000 zł
§ 4. Ustala się :
1) przychody budżetu 8.766.000 zł
2) rozchody budżetu 1.954.000 zł (Załącznik Nr 3)
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 119.426 zł
2) celową w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na :
a) remonty obiektów oświatowych 100.000 zł
b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (Załącznik Nr 7a) w wysokości 8.138.955 zł.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 ujęte w Załączniku Nr 7a) do uchwały.
§ 8. Ustala się przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Park Wodny ,,Relax" (Załącznik Nr 11) w wysokości:
1) przychody 2.679.637 zł
2) wydatki 2.675.622 zł
§ 9. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 16) w wysokości:
1) przychody 104.000 zł
2) wydatki 120.000 zł
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 6.812.000 zł
3) spłątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 514.000 zł.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, o których mowa w § 10, do wysokości w nim określonej.
§ 12. Ustala się dotacje :
1) dla jednostek sektora finansów publicznych :
a) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości 1.036.516 zł
b) przedmiotowe (Załącznik Nr 12) w wysokości 1.150.374 zł
c) celowe na zadania własne - inwestycyjne w Zakładzie budżetowym (Załącznik Nr 11) w wysokości 42.000 zł
d) celowe na pomoc innym j.s.t.(Załącznik Nr 15) w wysokości 14.550 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w wysokości 241.690 zł
§ 13. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
§ 14. 1. Ustala się dochody w wysokości 320.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 295.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości 25.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do :
1) dokonywanie zmian w planie wydatków :
a) na wynagrodzenia,
b) majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciagania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4) udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z wykonywaniem czynności służbowych pokrywają bezpśrednio drobne wydatki,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z wykonywaniem czynności służbowych pokrywają bezpśrednio drobne wydatki,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Przewodniczący Rady Miasta

mgr Roman Artyński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Spis treści-budżet na 2010
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

BUDŻET-2010-dochody- OPISÓWKA
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

BUDŻET-Wydatki na 2010- OPISÓWKA
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

ZAŁ Nr 1 - dochody ( bieżące i majątkowe)
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

ZAŁ Nr 2 -wydatki- 2010
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

ZAŁ Nr 3-2010
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

ZAŁ Nr 4- 2010
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

ZAŁ Nr 5-2010
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

ZAŁ Nr 6-2010
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

zał. nr 7 - wszystkie inwestycje - 2010
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Zał 7 a -2010
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

zał. Nr 8- 2010
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.xls

ZAŁ Nr 9-2010
Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.xls

ZAŁ Nr 10 - 2010
Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik15.xls

ZAŁ Nr 11 - 2010
Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik16.xls

ZAŁ Nr 12 - 2010
Załącznik nr 17
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik17.xls

ZAŁ Nr 13-2010
Załącznik nr 18
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik18.xls

Zał 14 - 2010
Załącznik nr 19
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik19.xls

Zał 15 - 2010
Załącznik nr 20
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik20.xls

ZAŁ Nr 16 - 2010
Załącznik nr 21
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik21.xls

ZAŁNR17-NA2010-MIENIE-KOM
Załącznik nr 22
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik22.xls

Informacja o stanie mienia komun 2009 i plan na 2010 DOCHODY
Załącznik nr 23
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik23.xls

Informacja o stanie mienia komun 2009 i plan na 2010 WYDATKI
Załącznik nr 24
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik24.doc

Cześć-op-mien-kom-na-2009 i plan na 2010
Załącznik nr 25
do Uchwały Nr XXXVI/260/09
Rady MIasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik25.ods

prognoza długu jst 2010 ze poprawiony druk
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama