reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr EKS.0722.IV-8/10 Gminy Miasto Kołobrzeg

z dnia 5 lipca 2010 r.

i Gminy Dygowo w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia nauczyciela religii

EKS. 0722. IV- 8/10

Porozumienie

w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia nauczyciela religii

zawarte w dniu 05.07.2010 roku

pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg,

reprezentowaną przez Janusza Gromka Prezydenta Miasta Kołobrzeg,

działającego na podstawie § 2. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz. U. z 1992 nr 36, poz. 155) oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr XL/549/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących organizowania nauki religii

a

Gminą Dygowo

reprezentowaną przez Wójta Marka Zawadzkiego.

§ 1.

Uwzględniając wniosek Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w Rzeczypospolitej Polskiej Kościół Chrystusowy w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 62, oraz wniosku Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej w Kołobrzegu, ul. Radomska 1 B, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dygowo, Wójt Gminy Dygowo wyraża zgodę na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego zatrudnionego w Zespole Szkół w Kołobrzegu .

§ 2.

1. Koszty zatrudnienia nauczyciela religii obejmują paragrafy : 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczyciela, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 Składki na Fundusz Pracy, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Wysokość kosztów podlegających zwrotowi zostanie wyliczona na podstawie sumy poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli, określonych w pkt 1, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomnożonej przez liczbę uczniów, danej religii z Gminy Dygowo.

3. Koszty zatrudnienia nauczyciela, danej religii, w danym roku rozliczone będą w dwóch okresach: od stycznia do sierpnia, w terminie do 15 września danego roku i od września do grudnia, w terminie do 15 grudnia danego roku.

4. Wysokość kosztów zatrudnienia nauczycieli, podlegająca zwrotowi, ustalana będzie odrębnie na każdy okres rozliczeniowy według danych zawartych w tabeli nr 1: Koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego/ Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej, w okresie od stycznia do sierpnia danego roku lub w okresie od września do grudnia danego roku, stanowiącej załącznik nr 1 oraz tabeli nr 2 : Wykaz uczniów z Gminy Dygowo uczęszczających na naukę religii Kościoła Chrystusowego/ Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej, w okresie od stycznia do sierpnia danego roku lub w okresie od września do grudnia danego roku, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 3.

1. Gmina Dygowo zobowiązuje się przekazać Gminie Miasto Kołobrzeg zwrot kosztów zatrudnienia nauczycieli religii na podstawie noty księgowej, na rachunek PKO BP nr 78 1020 2821 0000 1402 0003 5675, w terminach określonych w § 2 pkt 3.

2. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w pkt 1 zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej w ustawie - Ordynacja podatkowa, za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 6.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 7.

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8.

Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2010 r.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Kołobrzeg


Janusz Gromek

Wójt Gminy Dygowo


Marek Zawadzki


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr EKS.0722.IV-8/10
Gminy Miasto Kołobrzeg

Koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego/ Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej, w okresie od stycznia do sierpnia dengo roku .

Składowe wynagrodzenia

Kwota

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Razem planowane koszty w okresie I - VIII 2010

Liczba wszystkich uczniów uczęszczających na naukę religii

Koszt na jednego ucznia (zł)

Liczba uczniów z Gminy Dygowo

Koszt współfinansowania w okresie rozliczeniowym (zł)

Koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego/ Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej, w okresie od września do grudnia danego roku

Składowe wynagrodzenia

Kwota

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Razem planowane koszty w okresie IX-XII 2010

Liczba wszystkich uczniów uczęszczających na naukę religii

Koszt na jednego ucznia (zł)

Liczba uczniów z Gminy Dygowo

Koszt współfinansowania w okresie rozliczeniowym (zł)


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr EKS.0722.IV-8/10
Gminy Miasto Kołobrzeg

Lista uczniów z Gminy Dygowo uczęszczających na naukę religii Kościoła Chrystusowego/ Kościoła p.w. Opoki Matki Bożej, w okresie od stycznia do sierpnia danego roku.

Lp.

Gmina

Nazwisko imię ucznia

Adres zamieszkania

Szkoła /klasa

1.

2.

3.

Lista uczniów z Gminy Dygowo uczęszczających na naukę religii Kościoła Chrystusowego/ Kościoła p.w. opoki Matki Bożej, w okresie od września do grudnia danego roku.

Lp.

Gmina

Nazwisko imię ucznia

Adres zamieszkania

Szkoła /klasa

1.

2.

3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama