reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/537/12 Rady Miasta Szczecin

z dnia 4 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568,Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504; z 2011 r. Nr 207, poz. 1230); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIX/933/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie (zmienionej uchwałą Nr XLVI/1169/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

" Teatr Współczesny jest samorządową instytucją kultury oraz instytucją artystyczną. Teatr Współczesny działa w formie właściwej dla teatru. " ;

2) § 5. otrzymuje brzmienie:

" § 5. 1. Działalność kulturalna Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.

2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

3. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej. " ;

3) § 6. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

" Dyrektor może powołać i odwołać dyrektora artystycznego lub zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta. " ;

4) tytuł rozdziału IV Statutu otrzymuje brzmienie:

" Źródła finansowania. " ;

5) § 8. ust 2. otrzymuje brzmienie:

" Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. " ;

6) § 8. ust 3. otrzymuje brzmienie:

" Plan finansowy Teatru oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. " ;

7) § 9. otrzymuje brzmienie:

" § 9. 1. Teatr może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:

1) działalności statutowej,

2) sprzedaży składników majątku ruchomego,

3) najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,

5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

7) innych źródeł,

8) działalności gospodarczej,

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:

1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama