reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.111.2013.AB Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 11 lutego 2013 r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVIII/243/13 Rady Gminy Postomino z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567)

stwierdzam nieważność

§ 3. §3 uchwały Nr XXVIII/243/13 Rady Gminy Postomino z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino oraz §2 pkt 38, §3 pkt 10 Regulaminu, stanowiącego Załącznik do tej uchwały, a także Karty porządkowej, będącej Załącznikiem do Regulaminu.

Uzasadnienie

W dniu 24 stycznia 2013 r. Rada Gminy Postomino podjęła uchwałę Nr XXVIII/243/13 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino.

Materialnoprawną podstawę podjęcia ww. aktu stanowi art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), zgodnie z którym rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Z kolei, ust. 2 cytowanego przepisu wskazuje, iż regulamin ten określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) (uchylony);

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, jest aktem prawa miejscowego, zaliczanym przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Taki akt normatywny musi zatem odpowiadać wszystkim wymogom, jakie prawo stawia w odniesieniu do zasad tworzenia i obowiązywania systemu źródeł prawa. W stosunku do aktów prawa miejscowego znaczenie istotne ma norma zawarta w art. 94 Konstytucji, który stanowi, iż organy samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej ustanawiają akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach. Uwzględniając hierarchiczność źródeł prawa akty tego typu mają charakter zależny od źródeł prawa wyższego rzędu, czego konsekwencją jest stanowisko, iż nie mogą normować materii uregulowanych aktami wyższego rzędu, nadto nie mogą wykraczać poza zakres delegacji ustawowej. W związku z tym, bezspornym pozostaje fakt, iż regulamin utrzymania czystości i porządku nie może wykraczać poza materię przewidzianą w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepis ten stanowi bowiem delegację ustawową dla wydania aktu prawa niższej rangi, ściśle określając zakres spraw, które mogą zostać unormowane w uchwale rady gminy. Nie przyznaje on kompetencji organowi stanowiącemu gminy ani do uchwalania aktów prawa miejscowego obejmujących zagadnienia inne niż wymienione w cyt. przepisie, ani stanowienia regulacji w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę, ponieważ oznaczałoby to wykroczenie poza zakres delegacji ustawowej. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że przepis art. 4 ust. 2 ww. ustawy ma charakter wyczerpujący, co oznacza, że uchwalając na jego podstawie regulamin utrzymania porządku i czystości, rada powinna zawrzeć w nim postanowienia odnoszące się do wszystkich enumeratywnie wymienionych w ustawie zagadnień.

Badając zgodność z prawem uchwały Nr XXVIII/243/13 Rady Gminy Postomino, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na brzmienie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.), który stanowi, iż regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy , i mogą być zmieniane w zakresie upoważnienia zawartego w ustawie zmienianej w art. 1. Powołana ustawa - poza pewnymi wyjątkami - weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., a zatem regulaminy uchwalone przed tym dniem przestały obowiązywać z dniem 1 stycznia 2013 r., a utrata ich mocy wynika wprost z woli ustawodawcy zawartej w cyt. unormowaniu. Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowa uchwała do dnia wydania niniejszego rozstrzygnięcia nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego - a zatem nie weszła w życie, postanowienie zawarte w jej §3, zgodnie z którym Traci moc uchwała Nr XLIV/508/05 Rady Gminy Postomino z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino stoi w rażącej sprzeczności z dyspozycją wynikającą z powyższego przepisu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, dlatego jego wyeliminowanie z obrotu prawnego jest uzasadnione i konieczne.

W Regulaminie stanowiącym Załącznik do przedmiotowej uchwały Rada określiła wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, wskazując w §3 pkt 10 , iż Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez uzyskanie karty porządkowej wydawanej przez Wójta Gminy Postomino oraz udokumentowanie na karcie danych wynikających z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej:

1. Karta porządkowa stanowi zbiór informacji wynikających z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i zawiera następujące dane:

a) imię, nazwisko i dane podmiotu,

b) adres lokalizacji; tytuł władania nieruchomością;

c) rodzaj działalności;

d) powierzchnia zajmowanego terenu;

e) powierzchnia przeznaczona na działalność: handlową, gastronomiczną i inną;

f) potwierdzenie zawarcia umów z uprawnionymi podmiotami na dostawę wody, odbiór nieczystości płynnych, odbiór odpadów stałych z potwierdzeniem wniesienia należnych opłat;

g) okres prowadzenia działalności.

2. Z posiadania karty porządkowej zwolnione są podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obiektach wymagających pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.);

3. Karta porządkowa ewidencjonowana jest w cyklu rocznym;

4. Ważność karty porządkowej wygasa z końcem roku kalendarzowego, w którym została wydana;

5. Zobowiązuje się prowadzącego działalność do posiadania karty porządkowej w miejscu prowadzenia działalności celem okazania funkcjonariuszowi Straży Gminnej lub upoważnionemu pracownikowi Urzędu Postomino .

Wzór karty porządkowej został określony w Załączniku do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino.

Dokonując oceny legalności cyt. przepisów zauważyć należy, iż Rada, zawierając je w badanym akcie, przekroczyła tym samym granice upoważnienia przewidzianego w art. 4 ust. 2. Przepis ten bowiem wyraźnie wskazuje katalog spraw, jakie mogą zostać unormowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach i - co istotne - katalog ten ma charakter zamknięty, co oznacza, że regulamin nie może obejmować swym zakresem zagadnień innych - niewymienionych przez ustawodawcę. Z brzmienia przywołanego przepisu, co wymaga przypomnienia, wynika zatem, że regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) (uchylony);

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązku uzyskania karty porządkowej, uprawniającej do prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej oraz udokumentowania w niej danych wynikających z zakresu prowadzonej działalności nie znajduje w żadnej mierze oparcia w cyt. regulacji, ponieważ ustawodawca nie przewidział możliwości nakładania tego rodzaju obowiązków w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Okoliczność ta z kolei implikuje tezę, iż przywołane postanowienia Załącznika do uchwały Nr XXVIII/243/13 Rady Gminy Postomino z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino - tj. §2 pkt 38 (zawierającego definicję karty porządkowej), §3 pkt 10, a także wzór karty porządkowej zostały wprowadzone z przekroczeniem delegacji wynikającej z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Niezależnie od powyższego, podkreślić należy, że kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej unormowane zostały w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), gdzie w art. 6 ust. 2 postanowiono, że właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. W kontekście normy wynikającej z przywołanego przepisu nie jest zatem możliwe - zdaniem organu nadzoru - nałożenie na przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową wymogu uzyskania dodatkowych dokumentów, ponieważ takie działanie należałoby zakwalifikować jako działanie ograniczające swobodę wykonywania działalności gospodarczej.

Mając na uwadze wszystkie wskazane wyżej nieprawidłowości, w świetle zaprezentowanej w niniejszym rozstrzygnięciu argumentacji uznać należy, że stwierdzenie nieważności §3 uchwały Nr XXVIII/243/13 Rady Gminy Postomino z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino oraz §2 pkt 38 i §3 pkt 10 Regulaminu, stanowiącego Załącznik do tej uchwały, a także Karty porządkowej, będącej Załącznikiem do Regulaminu, jest konieczne i uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WICEWOJEWODA


Ryszard Mićko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama